Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Betaling van sociale bijdragen

Als werkgever moet u op geregelde tijdstippen sociale bijdragen betalen aan de RSZ. De data van de vervaldagen voor de betalingen vindt u in de Kalender van dit portaal.

Driemaandelijkse betaling

Werkgevers moeten bij iedere loonuitbetaling de werknemersbijdrage op het loon inhouden. Als u dat nalaat, kunt u de bijdrage achteraf niet meer op uw werknemer verhalen. Samen met de werkgeversbijdrage moet u de werknemersbijdrage per kwartaal doorstorten aan de RSZ. De meeste werkgevers moeten maandelijkse voorschotten betalen op de driemaandelijkse bijdrage.

De reglementering rond voorschotten, betaalwijze en zo meer leest u op de pagina’s Betaling bijdragen van de Administratieve instructies.

Jaarlijkse betaling

Naast de driemaandelijkse bijdragen moeten werkgevers de volgende bijdragen eenmaal per jaar betalen:

  • een gedeelte van de bijdragen bestemd voor de financiering van het vakantiegeld van de arbeiders, en
  • de bedragen die grotere werkgevers verschuldigd zijn in het kader van een herverdelingsoperatie. Ieder jaar voert de RSZ een berekening uit die tot doel heeft kleinere werkgevers een deel terug te geven van de betaalde RSZ-bijdragen.

Uitstel van betaling

Werkgevers die er (tijdelijk) niet in slagen hun sociale bijdragen te betalen, kunnen onder een aantal voorwaarden uitstel van betaling krijgen. De RSZ maakt dan in overleg met de werkgever een minnelijk afbetalingsplan op.

De reglementering rond de afbetalingsplannen vindt u op de pagina Minnelijke invordering van de Administratieve instructies.

Sancties

Aan werkgevers die de sociale bijdragen niet op tijd betalen, wordt een bijdrageopslag van 10% aangerekend op het te laat betaalde bedrag. De RSZ rekent ook een verwijlintrest aan. Onvoldoende voorschotten betalen, wordt op een aparte manier gesanctioneerd.

U leest de bepalingen op de pagina De gevolgen van een nalatigheid van de Administratieve instructies.