Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Welke werknemers moet u aangeven?

Veruit de meeste werknemers in België werken met een klassiek arbeidscontract en moeten dus bij de RSZ worden aangegeven. Maar soms is de situatie niet zo duidelijk. We overlopen de verschillende arbeidscontracten voor u.

Personen met een arbeidsovereenkomst

De belangrijkste groep werknemers die u moet aangeven zijn mensen met een arbeidsovereenkomst. Met zo’n overeenkomst verbindt een werknemer zich ertoe om tegen een loon prestaties te verrichten onder het gezag van een werkgever. Die werkgever kan tot de privésector of de overheid behoren.

Wettelijk vermoeden

Voor een aantal groepen bestaat er een ‘wettelijk vermoeden’ van een arbeidsovereenkomst: de wet gaat ervan uit dat voor deze werknemers sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zij moeten dus worden aangegeven – tenzij dat vermoeden kan worden weerlegd. Onder meer apothekers en handelsvertegenwoordigers behoren tot de beroepen die onder deze regeling vallen.

Links naar de specifieke gevallen vindt u in de rubriek Het wettelijk vermoeden van de Administratieve instructies.

Jobstudenten

Jobstudenten betalen alleen een solidariteitsbijdrage. Toch moeten ze bij de RSZ worden aangegeven. De precieze bepalingen leest u op de pagina Studenten van de Administratieve instructies.

Gelijkaardige voorwaarden

Ook wie arbeid verricht onder ‘gelijkaardige voorwaarden’ als die van een arbeidsovereenkomst, moet worden aangegeven. Iemand werkt onder gelijkaardige voorwaarden als zijn of haar werk voldoet aan een wettelijke omschrijving. Het is dus niet nodig dat de prestaties worden geleverd in een band van ondergeschiktheid. Er bestaan onder meer gelijkaardige voorwaarden voor goederenvervoerders en onthaalouders.

Links naar de specifieke gevallen vindt u in de rubriek Het wettelijk vermoeden van de Administratieve instructies.

Leerlingen

Leerlingen zijn voor de sociale zekerheid gewone werknemers en moeten dus worden aangegeven. De bepalingen voor leerlingen staan vermeld op de pagina De leerlingen – alternerend leren van de administratieve instructies..

Statutair overheidspersoneel

De aangifteplicht geldt ook voor statutaire personeelsleden in overheidsdienst, ongeacht de entiteit waartoe de overheid behoort: het federale niveau, de regio’s of de lokale en provinciale overheden.

De bepalingen en bijkomende informatie vindt u op de pagina Statutairen openbare sector van de Administratieve instructies..

Welke werknemers hoeft u niet aan te gegeven?

Sommige personen leveren prestaties van beperkte omvang en vallen daardoor niet onder de sociale zekerheid voor werknemers. Als aan de nodige voorwaarden voldaan is, is dat bijvoorbeeld het geval voor vrijwilligers, kunstenaars met een specifieke kleine vergoeding en sommige werknemers uit de sociaal-culturele sector.

Links naar de specifieke gevallen vindt u in de rubriek De uitsluitingen in de Administratieve instructies.