Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Na de aangifte

De mededelingen over tijdelijke werkloosheid die via elektronische weg aan de RVA worden bezorgd, worden opgeslagen op een centrale computer. Van daar worden ze doorgestuurd naar de bevoegde werkloosheidsbureaus.

Controles die fouten melden

In de onlinedienst zitten een aantal controles die de werkgever of zijn gemandateerde verwittigen van mogelijke onjuistheden. Deze verwittigingen blokkeren de mededeling niet: na bevestiging kan ze doorgaan. Er is steeds een zone "opmerkingen" voorzien waarin u verdere uitleg kunt geven. Dat is aangewezen wanneer u zo’n verwittiging krijgt.

Het systeem controleert vooral de indieningstermijn en de toegelaten maximumduur van de schorsing. De werkloosheidsbureaus van de RVA valideren de mededelingen. Als de mededeling wettelijk niet in orde is, wordt dit zo snel mogelijk schriftelijk gemeld aan de werkgever. De naam, het adres en het telefoonnummer van het bevoegde werkloosheidsbureau worden vermeld op het ontvangstbericht.

De naleving van sommige vereisten, zoals de verplichte werkweek vóór een nieuwe werkloosheidsperiode, of er inderdaad sprake is van slecht weer etc., blijkt niet uit de mededeling zelf. De RVA kan dus later nog vaststellen dat aan bepaalde voorwaarden niet voldaan is en dat de werknemer geen recht heeft op uitkeringen.

De eindbeslissing van de RVA

Voortaan stuurt de RVA naar elke verzender van een batch-aangifte van tijdelijke werkloosheid een PDF met de “eindbeslissing”: d.i. ofwel de goedkeuring ofwel de weigering van deze aangifte.

Deze PDF wordt in basis 64 geconverteerd en geïntegreerd in een GenericXML.

De sociale zekerheid verstuurt deze eindbeslissing via het kanaal dat gebruikt wordt door de  verzender van de originele aangifte van tijdelijke werkloosheid. Als dit kanaal niet meer beschikbaar is, dan zal het batchkanaal gebruikt worden waaraan de aangever de voorkeur heeft gegeven. Als het niet meer mogelijk is de aangever te bereiken, dan informeert de sociale zekerheid de RVA onmiddellijk.

Om de PDF en de meldingen van tijdelijke werkloosheid aan elkaar te koppelen, heeft de bestemmeling het ticketnummer nodig van de aangifte van tijdelijke werkloosheid. Dit nummer bevindt zich in het XML-bestand met de PDF die geconverteerd is in basis 64.