Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Over de tijdelijke werkloosheid

Mededelingen tijdelijke werkloosheid en onlinedienst

Onder "tijdelijke werkloze" wordt verstaan "de werknemer die door een arbeidsovereenkomst verbonden is, waarvan de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst is".

De onlinedienst "Tijdelijke werkloosheid" maakt een elektronische gegevensoverdracht mogelijk waarbij de gegevens van de mededeling tijdelijke werkloosheid aan de RVA meteen worden opgeslagen en beschikbaar blijven voor consultatie, wijziging en annulatie.

De mededelingen tijdelijke werkloosheid moeten verplicht elektronisch worden verstuurd, via de onlinedienst op deze portaalsite of via het batchkanaal. Verdere informatie in verband met het batch-kanaal vindt u in de rubriek TechLib.

Slecht weer - Werkgebrek - Technische Stoornis

De artikelen van de wet op de arbeidsovereenkomsten behandelen situaties waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders wordt geschorst:

  • 49 (technische stoornis)
  • 50 (slecht weer)
  • 51 (gebrek aan werk wegens economische redenen)
  • 77/4 tot 77/7 (schorsing bedienden)

Daarvoor moeten de reglementaire voorwaarden vervuld zijn die eigen zijn aan elk van deze vormen van tijdelijke werkloosheid. De mededelingsplicht aan de RVA is één van die voorwaarden.

Als de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig werd geschorst, heeft de werknemer recht op loon ten laste van de werkgever en kan hij geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Overmacht

Artikel 26 van de wet op de arbeidsovereenkomsten bespreekt de tijdelijke schorsing van de overeenkomst ten gevolge van overmacht. Deze vorm van schorsing kan zowel voorkomen bij arbeiders als bij bedienden. Er is geen mededelingsplicht maar met het oog op de rechtszekerheid van werkgever en werknemer wordt de mogelijkheid geboden tot mededeling van de overmachtsituatie.

Staking

Artikel 137 § 6 van het koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering verplicht de werkgever de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van een staking elektronisch mee te delen aan de RVA.

Wijzigingen en annulaties

In geval van mededeling wegens slecht weer of mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens economische redenen is een wijziging of annulatie mogelijk tot de 15e van de maand volgend op die waarin de eerste dag werkloosheid zich voordoet. Voor de andere types werkloosheid is dit mogelijk tot het einde van de maand waartoe de einddatum behoort.