Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over grensoverschrijdend telewerk

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Volgens de basisregel is het land waar een werknemer werkt, verantwoordelijk voor de sociale zekerheid van die werknemer. Voor uw werknemers die telewerken vanuit hun woonland, kunt u als Belgische werkgever (maatschappelijke zetel in België) dankzij een kaderovereenkomst de Belgische socialezekerheidswetgeving op uw werknemer laten toepassen.

Wat is grensoverschrijdend telewerk?

‘Grensoverschrijdend telewerk’ is een activiteit die vanaf gelijk welke locatie uitgevoerd kan worden op dezelfde manier als in de bedrijfsruimten of vestiging van de werkgever. Grensoverschrijdend telewerk:

 1. wordt uitgevoerd in een andere lidstaat of lidstaten dan die waar de bedrijfsruimten of vestiging van de werkgever zich bevinden, en
 2. is gebaseerd op informatietechnologie. Met deze technologie blijft de werknemer verbonden met de werkomgeving van de werkgever of het bedrijf om de taken te vervullen die werkgever aan hem of haar toegewezen hebben.

Gewone aanwijsregel

Voor werknemers die 25% of meer van hun arbeidstijd in hun woonland werken, is het woonland bevoegd voor hun sociale zekerheid.

Voor werknemers die enkel werken voor een werkgever met maatschappelijke zetel in België, en dat gedurende minder dan 25% van hun arbeidstijd in hun woonland doen, is de Belgische sociale zekerheid bevoegd voor hun sociale zekerheid.

Meer gedetailleerde informatie en bepaling van toepasselijke wetgeving in andere situaties vindt u terug in ons overzicht Sociale zekerheid en werken in het buitenland (pdf) .pdf - Nieuw venster of in de Administratieve instructies voor werkgevers.

Kaderakkoord grensoverschrijdend telewerk

De kaderovereenkomst over grensoverschrijdend telewerk is het resultaat van besprekingen en werkzaamheden in een ad-hoc-werkgroep van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. De Administratieve Commissie ziet toe op de correcte uitvoering van de verordeningen rond de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Tussen de ondertekenende staten vergemakkelijkt de kaderovereenkomst het sluiten van individuele afwijkingen voor een categorie telewerkers in loondienst en hun werkgevers. De lijst van staten die de overeenkomst ondertekend hebben, vindt u op de pagina Grensoverschrijdend telewerk op de site van de FOD Sociale Zekerheid Nieuw venster.

Concreet kunt u verzoeken om de Belgische socialezekerheidswetgeving op uw werknemer toe te passen als:

 • De werknemer niet in België woont, en
 • het grensoverschrijdende telewerk in de woonstaat minder dan 50% van de totale arbeidstijd bedraagt, en de rest van de arbeidstijd (50% of meer) in België verricht wordt
 • de werknemer en de werkgever samen beslist hebben om de Belgische socialezekerheidswetgeving toe te passen.

Kunt u gebruik maken van het kaderakkoord rond telewerk?

Om dit te weten, kiest u de opties die overeenkomen met de situatie van uw werknemer.

Waar dient u een aanvraag in?

Wilt u de kaderovereenkomst telewerk laten toepassen? Dien dan een aanvraag in bij de RSZ via de onlinedienst ‘Werken in het buitenland’.

In alle andere gevallen waarbij in meerdere landen gewerkt wordt richt u uw aanvraag tot bepalen van de toepasselijke wetgeving aan de bevoegde instelling in het woonland van uw werknemer.

Hoe dient u een telewerkaanvraag in?

Meld de tewerkstelling van uw werknemer in meerdere landen via de knop Aanvraag werken in het buitenland in het menu van deze pagina. In de onlinedienst kiest u Aanvraag werken in meerdere landen.

Voor grensoverschrijdend telewerk moet u in stappen 3 en 4 van de aanvraag het volgende invullen:

 • In stap 3 ‘Plaats van tewerkstelling’:
  • Selecteer type ‘onderneming’ of ‘land’ om het tewerkstellingspercentage in België in te geven, en
  • Selecteer type ‘telewerk’ om het tewerkstellingspercentage in het woonland van de werknemer in te geven.
 • In stap 4 ‘Perioden en voorwaarden’: als de kaderovereenkomst van toepassing kan zijn, moet u hier uw keuze aangeven en het akkoord van uw werknemer bevestigen.

Welke periode kunt u aanvragen?

U mag een aanvraag indienen voor de komende 12 kalendermaanden, waarbij u een inschatting maakt van het arbeidspatroon. De aanvraag is jaarlijks verlengbaar.

Wetteksten

Framework agreement on cross-border telework (pdf) .pdf - Nieuw venster

Explanatory memorandum to the framework agreement (pdf) .pdf - Nieuw venster