Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Wat is de inhoudingsplicht?

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de activiteiten (laten) uitvoeren die hieronder beschreven zijn, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).

Over welke activiteiten gaat het?

De reglementering over de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op:

  • werken in onroerende staat (art.30bis van de wet van 27 juni 1969), met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied;
  • de levering van stortklaar beton als bedoeld in artikel 1, a, vijfde lid, achtentwintigste streepje van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan;
  • werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 17 juli 2013), en
  • werken in de vleessector (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 22 oktober 2013).

Referentie

Artikel 30bis §7 van de wet van 27 juni 1969, Bericht aan de aannemers van sommige werken .pdf - Nieuw venster

Opdrachtgever en aannemer

We beschouwen als opdrachtgever iedereen die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren.

We beschouwen als aannemer:

  • iedereen die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever (bouwheer) werken uit te voeren of te laten uitvoeren, en
  • iedere onderaannemer ten overstaan van de onderaannemers die na hem komen.

Onlinediensten

De onlinedienst Check Inhoudingsplicht toont u in een oogopslag of een Belgische aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft. Voer het ondernemingsnummer van de aannemer in en u ziet meteen het resultaat. Moet u een inhouding op factuur doen, dan verwijst het systeem u door naar de respectieve diensten van de RSZ en de FOD Financiën.

Voor de RSZ

Als de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB). U kunt in de onlinedienst ook de storting van het bedrag van de inhouding op factuur voorbereiden die voor rekening van een medecontractant moet gebeuren.

Wanneer u voor de beveiligde modus kiest, zijn sommige gegevens al op voorhand ingevuld. Bovendien kunt u ook een samenvatting van de voorbereiding van uw storting per e-mail krijgen. (Let op: deze storting is enkel voor sociale schulden.)

De betrokken aannemer ontvangt via zijn e-Box Enterprise en/of op papier een notificatie van uw inhouding op factuur.

Voor de FOD Financiën

Als de aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE63 6792 0036 4008 – BIC: PCHQBEBB).

Bij problemen of vragen neemt u contact op met het contactcenter van Financiën op het nummer 0257 257 57. Bekijk vooraf de FAQ’s over de inhoudingsplicht Nieuwe venster op de site van de FOD Financiën.

Demo

Benieuwd naar een demo van deze onlinedienst? Bekijk dan zeker ons YouTube-filmpje Youtube - Nieuw venster.

Webservice

De RSZ heeft ook een beveiligde webservice (‘Billretainment’) ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of de inhoudingsplicht geldt voor een lijst van ondernemingen. Met die webservice kunt u ook betalingen aan de RSZ voorbereiden. Voor meer informatie mailt u naar: billretainment30bis@rsz.fgov.be.