Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

TechLib

Welkom in TechLib, uw directe toegang tot alle technische informatie.

Om specifieke documentatie te vinden, kiest u eerst de onlinedienst. Daarna selecteert u de gewenste documentatie. Onlinediensten die alleen glossaria bevatten, tonen onmiddellijk die glossaria.

Documenttype

Om uw DmfA- en ASR-aangiften correct uit te voeren, moet u berekenen hoeveel sociale bijdragen u moet betalen. Die berekening gebeurt op basis van de bijdragevoeten in de bestanden op deze pagina.

Elk kwartaal worden nieuwe bijdragevoetbestanden gepubliceerd.

Capelo

Toegang tot de referenties van de DmfA-Atlas

De toegelaten gegevens per werkgever (types van instellingen – overheidssector , personeelscategorieën – overheidssector , referenties van de weddeschalen en de weddebijslagen) kunt u consulteren in de DmfA-Atlas op de site van de PDOS - Pensioendienst voor de overheidssector Nieuw venster.

Tijdelijke werkloosheid

Geeft u uw meldingen van ‘Tijdelijke werkloosheid’ via elektronische gestructureerde berichten door? Dan ontvangt u de eindbeslissing van de RVA langs dezelfde weg. De pdf die de eindbeslissing (‘DEFI’) bevat, wordt geïntegreerd in een GenericXML. Om deze uitwisseling te valideren, moet u zowel het GenericXML-schema als het DEFI-schema gebruiken.

Consultatie facturen werkgevers

Betalingsnota Db notes - Nieuw venster
Versie 2021/3 geldig tot 31/12/2021 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022
Financiële situatie Db notes - Nieuw venster
Versie 2021/3 geldig tot 31/12/2021 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022

Aangifte van werken

Originele aangifte Db notes - Nieuw venster
Versie 2021/3 geldig tot 31/12/2021 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022
Wijzigende aangifte Db notes - Nieuw venster
Versie 2021/3 geldig tot 31/12/2021 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022

DmfA

Glossaria en XML's

Controleer uw DmfA-aangifte met de XML-validator .zip - Nieuw venster.
U vindt alle informatie in de README-file.

Originele aangifte Db notes - Nieuw venster
Versie 2021/3 geldig tot 31/12/2021 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022
Wijzigende aangifte Db notes - Nieuw venster
Versie 2021/3 geldig tot 31/12/2021 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022

Bijdragevoeten

Gebruik dit bestand om uw DmfA-aangifte in te vullen.

Voer uw werkgeverskengetal in om de bijdragevoeten te zien die op uw werknemers van toepassing zijn. U vindt in dit bestand ook:

 • de bijdragevoeten voor eventuele verminderingen waarop u recht hebt,
 • de percentages voor bijzondere bijdragen die u verschuldigd bent, en
 • de bijdragevoeten voor brugpensioenen.

Huidige versie

Vorige versies

Macro's

Hier vindt u de macro’s die u nodig heeft om uw bijdrageverminderingen te berekenen. Gebruik de rechtermuisknop om de macro’s op te slaan.

Macro structurele vermindering

Bereken met deze macro naast de structurele vermindering ook de doelgroepenvermindering die eventueel van toepassing is.

Macro werkbonus

Macro werkbonus .doc - Nieuw venster

Bereken met deze macro de vermindering van de werknemersbijdragen, per maand.

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen

U vindt hieronder een Excelbestand per jaar:

Huidige versie Vorige versies
FSO 2021 .xls - Nieuw venster

Bijdragen Fonds Bestaanszekerheid

U vindt hieronder een Excelbestand per kwartaal:

Forfaitaire daglonen

In de horeca en de zeevisserij en voor gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van forfaitaire daglonen in plaats van op het werkelijke loon. Die forfaitaire daglonen worden geÔndexeerd.

Hieronder vindt u het bestand met de forfaits die u nodig hebt om uw DmfA-aangifte correct in te vullen. Elk kwartaal wordt een nieuwe versie gepubliceerd. Gebruik dus het bestand van het kwartaal waarvoor uw aangifte geldt.

Onthaalouders

Het statuut van de erkende onthaalouders

Sinds 1 april 2003 is er voor de erkende onthaalouders een nieuw statuut van kracht.

Zij blijven vrijwilligers die voor hun prestaties enkel een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen, maar voor de sociale zekerheid worden zij vanaf die datum gelijkgesteld met werknemers.

Erkende onthaalouders worden bij de sociale zekerheid aangegeven op basis van:

 • fictieve uren,
 • fictieve dagen en
 • een fictief loon.

Hun sociale rechten zijn gebaseerd op de aangegeven prestaties en het aangegeven loon.

Help en instructies bij de aangifte

Gebruik de rechtermuisknop om de Excelbestanden en pdf’s te downloaden.

Titel Beschrijving Document
Rekenblad

Met het Excel-rekenblad berekent u fictieve dagen en uren en een fictief loon op basis van:

 • de ingeschreven capaciteit,
 • de werkelijk gepresteerde kinderopvangdagen en
 • de sluitingsdagen.
Vergelijk de originele aangifte met een wijziging van de aangifte

Met dit Excel-rekenblad vergelijkt u de resultaten tussen:

 • een rekenblad ingevuld in het kader van een originele aangifte (die al aanvaard is door de RSZ), en
 • een rekenblad verbonden aan de wijziging van een aangifte.

Met dit rekenblad kunt u anomalieën corrigeren vooraleer de wijzigingen door te sturen.

Een DmfA-aangifte voor onthaalouders indienen of wijzigen Deze pdf’s leggen uit hoe u een DmfA-aangifte indient of wijzigt.

DmfAPPL

U vindt voor elk kwartaal een Excelbestand met de gegevens die u nodig hebt om uw DmfAPPL-aangifte in te vullen.

Bijdragevoeten

In dit bestand vindt u de bijdragevoeten die op uw werknemers van toepassing zijn. Ze zijn geordend per werkgeverscategorie. U ziet ook het aandeel van de patronale en persoonlijke bijdragen. Gebruik de filters om de combinatie te vinden die u nodig hebt.

Verminderingspercentages

In dit bestand vindt u de verminderingspercentages waarop u eventueel recht hebt. Ze zijn geordend per werkgeverscategorie. Gebruik de filters om de combinatie te vinden die u nodig hebt.

Basisbedragen

In dit bestand vindt u de basisbedragen. Ze zijn geordend per werkgeverscategorie. Gebruik de filters om de combinatie te vinden die u nodig hebt.

Werknemerskengetallen / prestaties

In dit bestand vindt u de prestatiecodes per werknemerskengetal. Gebruik de filters om de combinatie te vinden die u nodig hebt.

Bestand van de SWT/SWAV bijdragevoeten

Bijdragevoeten in XML-formaat

Onthaalouders

Het statuut van onthaalouders

Sinds 1 april 2003 is er voor de erkende onthaalouders een nieuw statuut van kracht.

Zij blijven vrijwilligers die voor hun prestaties enkel een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen, maar voor de sociale zekerheid worden zij vanaf die datum gelijkgesteld met werknemers.

Erkende onthaalouders worden bij de sociale zekerheid aangegeven op basis van:

 • fictieve uren,
 • fictieve dagen en
 • een fictief loon.

Hun sociale rechten zijn gebaseerd op de aangegeven prestaties en het aangegeven loon.

Help en instructies bij de aangifte

Gebruik de rechtermuisknop om de Excelbestanden en pdf’s te downloaden.

Titel Beschrijving Document
Rekenblad

Met het Excel-rekenblad berekent u fictieve dagen en uren en een fictief loon op basis van:

 • de ingeschreven capaciteit,
 • de werkelijk gepresteerde kinderopvangdagen en
 • de sluitingsdagen.

Bijdragevoetbestanden

In dit bestand vindt u de mogelijke combinaties van werkgeverskengetallen en werknemerscodes voor de aangifte van arbeidsongevallen, uitkeringen en werkloosheid.

Consulteer de bijdragevoetbestanden 2021/4 (werkgevers RSZ) .xls - Nieuw venster

ASR - Werkloosheid

Glossaria

Download het gecomprimeerde bestand met de XML-schemaís van de sector werkloosheid .zip - Nieuw venster

De ASR’s werkloosheid omvatten een reeks scenario’s waarmee de werkgever de nodige gegevens kan meedelen voor de vaststelling van het recht op uitkeringen en de maandelijkse berekening van die uitkeringen.

Hieronder vindt u de verschillende scenario’s werkloosheid.

ASR - Uitkeringen

ASR - Uitkeringen - Glossaria

Download het gecomprimeerde bestand met de XML-schemaís van de sector uitkeringen .zip - Nieuw venster

De ASR’s uitkeringen omvatten een reeks scenario’s waarmee de werkgever de nodige gegevens kan meedelen voor de vaststelling van het recht op uitkeringen en de maandelijkse berekening van die uitkeringen.

Hieronder vindt u de verschillende scenario’s uitkeringen.

Scenario 1 - Inlichtingsblad Db notes - Nieuw venster

Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, omgezet moederschapsverlof (art. 39, zesde lid arbeidswet van 16.3.1971), vaderschapsverlof of geboorteverlof (art. 30, ß 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), adoptieverlof en pleegouderverlof.

Versie 2021/3 geldig tot 28/02/2022 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022
Scenario 2 - Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid Db notes - Nieuw venster

Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid, uitoefening van aangepaste arbeid in het kader van een maatregel voor moederschapsbescherming, en voortzetting van een activiteit bij één van de twee werkgevers wanneer de werkneemster bij twee verschillende werkgevers tewerkgesteld is en slechts bij één van deze twee van het werk verwijderd wordt.

Versie 2021/3 geldig tot 28/02/2022 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022

ASR - Uitkeringen - Simulaties

Simulaties
Scenario 1 Version 2003 .pdf - Nieuw venster
Scenario 2 Version 2003 .pdf - Nieuw venster
Scenario 3 Version 2003 .pdf - Nieuw venster
Scenario 5 Version 2003 .pdf - Nieuw venster
Scenario 6 Version 2003 .pdf - Nieuw venster

ASR - Arbeidsongevallen

ASR - Arbeidsongevallen - Glossaria

Download het gecomprimeerde bestand met de XML-schemaís van de sector Arbeidsongevallen .zip - Nieuw venster

De ASR in de sector Arbeidsongevallen bestaat uit vier scenario’s, naargelang van de soort gegevens dat de werkgever wenst mee te delen:

Simulaties

Simulaties
Scenario 2 Version 2002/2 .pdf - Nieuw venster
Scenario 3 Version 2002/2 .pdf - Nieuw venster

Sociale schulden

Berekening van sociale schulden Db notes - Nieuw venster
Versie 2021/3 geldig tot 31/12/2021 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022

Publiato

Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Notificatie van berekening Db notes - Nieuw venster
Versie 2021/3 geldig tot 31/12/2021 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022
Aanvraag tot consultatie Db notes - Nieuw venster
Versie 2021/3 geldig tot 31/12/2021 Versie 2021/4 geldig vanaf 01/01/2022

CareerPro documents

CareerPro Documents: Specifieke uitwisseling