Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Minnelijk afbetalingsplan

Wat is het?

Als u te kampen hebt met betalingsmoeilijkheden en de invordering van uw schuld via dwangbevel wilt vermijden, kan de RSZ u minnelijke afbetalingstermijnen toestaan. De RSZ zal in overleg met u de afbetalingstermijn bepalen.

Hoe doet u een aanvraag?

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, hoeft u enkel het aanvraagformulier hieronder in te vullen. Als de RSZ vragen of opmerkingen heeft bij uw aanvraag, zal een medewerk(st)er contact met u opnemen binnen een termijn van twee werkdagen. U kunt het antwoord verwachten binnen een termijn van tien werkdagen.

Wat zijn de voordelen van een dergelijk plan?

U kunt uw schuld aflossen aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijdt u de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als u het plan naleeft, kunt u uw economische activiteiten normaal voortzetten. Het feit of u het plan naleeft, wordt in rekening gebracht bij:

 • de uitreiking van attesten inschrijving voor overheidsopdrachten, en
 • de analyse van de beslissingen die te nemen zijn over de inhoudingen op facturen.

Dat u dergelijke afbetalingstermijnen krijgt, betekent niet dat u vrijgesteld wordt van sancties die de wet voorziet in geval van laattijdige betaling van bijdrageopslagen en intresten.

→ U hebt er alle belang bij om het aantal vervaldagen zo veel mogelijk te beperken. Er worden immers verwijlintresten berekend zolang er bijdragen verschuldigd zijn.

Hinder omwille van langdurige openbare werken

Als uw onderneming hinder ondervindt van langdurige openbare werken in de buurt, kunt u beroep doen op een afbetalingsplan.

Praktisch

 1. U voegt een attest van de lokale overheid toe aan uw aanvraag, dat bevestigt dat uw onderneming gevestigd is in de zone die getroffen is door de hinder.
 2. Voeg een beknopte beschrijving toe van de impact die uw onderneming ondervindt.
 3. U moet aantonen dat er een verband is tussen de hinder die u ondervindt en de omzet of thesauriesituatie van uw onderneming.

  Dat doet u door de volgende gegevens aan uw aanvraag toe te voegen:

  • een exploitatierekening, op basis waarvan te zien is of de moeilijkheden eventueel al langer bestaan en eerder van structurele aard zijn, en
  • een thesaurieplan, op basis waarvan de RSZ de periode van het afbetalingsplan en het maandelijks bedrag kan vaststellen.

Zijn alle socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan wordt het dossier op basis waarvan een afbetalingsplan werd toegestaan, zonder enige andere formaliteit voorgelegd het Beheerscomité van de RSZ. Dat onderzoekt de mogelijkheid om, op basis van overmacht, een volledige vrijstelling te overwegen van:

 • bijdrageopslagen, en/of
 • forfaitaire vergoedingen, en/of
 • intresten.

Hebt u een afbetalingsplan gekregen, maar kunt u het toch niet respecteren? Neem dan contact op met onze diensten om een eventuele verderzetting van het plan te krijgen. Dat is eventueel mogelijk na een meer diepgaand onderzoek.

Wettelijke basis

De modaliteiten voor het toekennen van een minnelijk akkoord zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 01/12 /2016 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 (B.S van 06/01/2017 .pdf - Nieuw venster).

Onze contactgegevens

U kunt de dienst Minnelijke invordering elke werkdag bereiken tussen 9 uur en 11.30 uur, of na afspraak op het nummer 02 509 20 44.

U kunt uw vraag ook opsturen per e-mail of per fax:

E-mail: plan@rsz.fgov.be
Fax: 02 509 21 19

Hoe beschermt GDPR uw privacy?

Op 24 mei 2016 trad in de Europese Unie een nieuwe verordening ter bescherming van de privacy van burgers in werking. Deze staat bekend als General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat dezelfde regels gelden in de hele EU.

De sociale zekerheid hecht bijzonder veel belang aan uw privacy en aan de veiligheid van de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Meer info kan u nalezen in de verklaring over de verwerking van persoonsgegevens door de RSZ .pdf - Nieuw venster.

Formulier aanvraag minnelijk betalingsplan