Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Verbindingspersoon

Definitie

De verbindingspersoon is de natuurlijke persoon die door de detacherende firma (werkgever) gemachtigd is om voor haar rekening aan de sociaal inspecteurs van de Belgische arbeidsinspectie de nodige informatie te verstrekken over de activiteiten en arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemer(s) tewerkgesteld in België.

De verbindingspersoon kan om het even welke natuurlijke persoon zijn. Hij kan dus de werkgever in eigen persoon zijn (als die een natuurlijke persoon is), of een werknemer van de onderneming, of een derde ten aanzien van die onderneming.

Taken

De verbindingspersoon moet op verzoek van de arbeidsinspectie de nodige documenten en inlichtingen kunnen bezorgen (bv. loonfiches, arbeidsovereenkomst, arbeidstijdenoverzicht, betalingsbewijzen en dergelijke, eventueel in het Engels).

De verbindingspersoon is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking in verband met de gedetacheerde werknemers die het voorwerp zijn van de Limosamelding waarin hij als verbindingspersoon is opgegeven. Zijn verantwoordelijkheid geldt voor de duur van de detachering in de Limosamelding, en tot zolang hij niet door een nieuwe verbindingspersoon vervangen wordt.

De verbindingspersoon is verplicht om tot 1 jaar na het beëindigen van de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers, op verzoek documenten te bezorgen aan de arbeidsinspectie.

Wetgeving en sancties

Opgelet: deze taken van de verbindingspersoon zijn niet vrijblijvend. Ze worden omschreven in de Belgische wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan (overeenkomstig de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU).

Voor het niet-naleven van de verplichtingen in verband met de verbindingspersoon, loopt de (detacherende) werkgever het risico op strafsancties. Die kan hij oplopen als hij de aanwijzing van de verbindingspersoon niet meedeelt, als de verbindingspersoon de documenten niet opstuurt, of, in het algemeen, als de werkgever het toezicht verhindert.