Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

RSZ-attesten

Als onderneming kunt u bij de RSZ de volgende attesten aanvragen.

Hebt u geen ondernemingsnummer? Vraag uw attest dan per e-mail aan bij de RSZ op het adres contact@rsz.fgov.be.

Attest openbare aanbesteding

Bij een openbare aanbesteding moet worden nagegaan of de deelnemende ondernemingen schulden hebben bij de RSZ. Een onderneming hoeft haar schuldsituatie niet zelf te attesteren. Dat is de taak van de aanbestedende overheid.

Vertegenwoordigt u een aanbestedende overheid? Gebruik dan de onlinedienst Telemarc Nieuw venster om het attest aan te maken. Een alternatief is dat u het volgende online-aanvraagformulier gebruikt.

Attest openbare aanbesteding – Aanbestedende overheid

Vertegenwoordigt u een onderneming en wilt u uw eigen schuldsituatie attesteren voor een openbare aanbesteding? Het attest Openbare aanbesteding – Onderneming geeft een overzicht van de schuldsituatie van uw onderneming. Doe uw aanvraag in de beveiligde onlinedienst.

Attest openbare aanbesteding – Onderneming

Schuldenattest

Vertegenwoordigt u een onderneming en wilt u uw eigen schuldsituatie kunnen attesteren voor andere doeleinden dan een openbare aanbesteding? Dan hebt u een schuldenattest nodig. Dit attest geeft een overzicht van de schuldsituatie van uw eigen onderneming. U vraagt het aan als u zelf uw schuldsituatie wilt aantonen aan een derde partij.

Schuldenattest

Wilt u meer weten? Lees dan onze brochure Wegwijs in het attest openbare aanbestedingen en schuldenattest .pdf - Nieuw venster.

Certificaat bij overdracht van een handelsfonds

Bij de overdracht van een handelsfonds is de overnemer solidair aansprakelijk voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen die de overdrager verschuldigd is.

Deze aansprakelijkheid geldt niet wanneer de overdrager bij de akte van overdracht een RSZ-certificaat voegt waaruit blijkt dat de overdrager:

  • geen enkele bijdrage, bijdrageopslag of verwijlintrest verschuldigd is die als een zekere en opeisbare schuld wordt beschouwd, en
  • niet het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure tot invordering van bijdragen.

U vraagt het certificaat aan met een aanvraagformulier voor een certificaat Overdracht van handelsfonds .pdf - Nieuw venster. Vul het formulier in en stuur het naar attesten@rsz.fgov.be.

Bekendmaking van schuldvorderingen

Dit attest deelt de bijdrageschuld van een werkgever mee. Elke derde die een wettig belang kan doen gelden, mag het aanvragen.

Een bekendmaking schuldvordering mag niet door een werkgever voor zichzelf aangevraagd worden.

Bekendmaking van schuldvorderingen

Attest ter beperking van de inhouding op facturen tot het bedrag van de sociale schulden

Als de inhoudingsplicht van toepassing is op uw onderneming, kunt u de inhouding (35% van het bedrag van de factuur) laten beperken tot het bedrag van uw sociale schuld. U moet dan een attest van de RSZ voorleggen aan de opdrachtgever die de factuur moet uitbetalen.

Vraag uw attest ter beperking van de inhouding op facturen aan Nieuw venster als u aan de volgende voorwaarden beantwoordt:

  • u vertegenwoordigt de onderneming waarvoor de inhoudingsplicht geldt, en
  • het bedrag van de factuur bedraagt minstens 7.143 euro.

Let op: U kan via de onlinedienst Inhoudingsplicht nagaan of de inhoudingsplicht op u van toepassing is.


Attest van arbeidsrelatie

Met een Attest van arbeidsrelatie Nieuw venster bewijst u dat er in Dimona een geldige arbeidsrelatie ingevoerd is.

Attest van loon en prestaties

Met een Attest van loon en prestaties Nieuw venster bewijst u dat er bepaalde lonen en prestaties zijn aangegeven.

Attest van prestaties

Met een Attest van prestaties Nieuw venster bewijst u dat er bepaalde prestaties zijn aangegeven.


Attest aantal tewerkgestelde werknemers op de laatste dag van het kwartaal

Het Attest aantal tewerkgestelde werknemers op de laatste dag van het kwartaal Nieuw venster is uitgesplitst volgens statuut, tussen arbeiders en bedienden.

Let op: we kunnen geen attesten voor een bepaald kwartaal afleveren vóór het einde van de derde maand die op dat kwartaal volgt.

Attest voltijdsequivalenten

Het Attest voltijdsequivalenten Nieuw venster is uitgesplitst volgens statuut, tussen arbeiders en bedienden.

Let op: we kunnen geen attesten voor een bepaald kwartaal afleveren vóór het einde van de derde maand die op dat kwartaal volgt.

Attest bijdrage 1,60% (KB 214)

Het Attest bijdrage 1,60% (KB 214) Nieuw venster attesteert verschillende zaken afhankelijk van het jaar waarvoor u het aanvraagt:

  • Voor 2009 en voorgaande jaren: attest waaruit blijkt dat werkgever op 30 juni van het voorgaande jaar ofwel minder dan 10 werknemers ofwel minstens 10 werknemers tewerkstelde.
  • Vanaf 2010: attest waaruit blijkt dat de werkgever gemiddeld ofwel minder dan 10 werknemers ofwel minstens 10 werknemers tewerkstelde op volgende tijdstippen, voor zover er een aangifte werd overgemaakt: 31 december van het voorlaatste jaar en 31 maart, 30 juni en 30 september van het voorgaande jaar.

Attest van niet-inschrijving

Een Attest van niet-inschrijving Nieuw venster bewijst dat uw onderneming niet bij de RSZ gekend is als werkgever op het moment van de aanvraag.

Attest van inschrijving

Een Attest van inschrijving Nieuw venster bewijst dat uw onderneming bij de RSZ bekend is als (actieve) werkgever. Het attest vermeldt uw RSZ-nummer en werkgeverscategorie (ën).

Attest van schrapping

Een Attest van schrapping Nieuw venster bewijst dat uw onderneming gedurende een bepaalde periode bij de RSZ is ingeschreven geweest als werkgever. Het attest vermeldt uw RSZ-nummer en werkgeverscategorie(ën).