Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Coronavirus en COVID-19: maatregelen voor burgers

De overheid heeft verschillende maatregelen genomen rond de uitbraak van het coronavirus. De algemene maatregelen van de regering vind je op de pagina ‘Versterkte maatregelen’ van Belgium.be Nieuw venster. Hier bieden we je een overzicht van de specifieke maatregelen op het vlak van sociale zekerheid.

We werken deze pagina bij naarmate er meer informatie beschikbaar is.

Tijdelijke werkloosheid (RVA)

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Eén van de bijzondere maatregelen van de regering is de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheidaan te vragen. De RVA publiceert op zijn website actuele informatie over de aanvragen tijdelijke werkloosheid. Houd de site dus zeker in het oog als je de recentste stand van zaken over dit onderwerp wilt kennen. Je vindt er onder andere:

De FAQ bevat bijvoorbeeld ook antwoorden op vragen over je situatie als statutair, uitzendkracht, of als ouder die geen kinderopvang vindt.

Maatregelen voor zelfstandigen (RSVZ)

Ben je zelfstandig, en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? Je kunt een beroep doen op de volgende maatregelen.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Je kunt een vermindering vragen van je voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022, als je geraamde beroepsinkomsten voor dat jaar lager liggen dan de inkomsten van 2019.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

Je ziektekosten en die van je familie worden terugbetaald door het ziekenfonds. Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschiktzijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

Meer info en wie te contacteren

Meer details over de maatregelen en wie je hiervoor juist moet contacteren, vind je op de website van het RSVZ Nieuw venster.

Een vraag over de uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van je bijdragen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800 12 018.

Overbruggingsrecht – Tijdelijke crisismaatregelen (FOD Sociale Zekerheid)

Quarantaine en zorg voor kinderen

Zelfstandigen die hun activiteiten minstens 7 dagen moeten onderbreken omwille van quarantaine of voor de zorg voor hun kinderen bij sluiting van de school of van het kinderdagverblijf, kunnen aanspraak maken op een uitkering per periode van 7 dagen onderbreking.

Per periode van 7 dagen onderbreking kunnen zij een financiële uitkering van 370,97 euro genieten (463,57 euro met gezinslast).

Deze crisismaatregel is van toepassing tot en met 31 december 2022.

Zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro, alsook actieve gepensioneerde zelfstandigen, kunnen aanspraak maken op de helft van de hierboven vermelde bedragen.

Het is mogelijk om de hierboven vermelde financiële uitkering te combineren met een ander vervangingsinkomen (een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering bijvoorbeeld), tot een welbepaald bedrag.

Voor alle informatie over de maatregelen en de aanvraagmodaliteiten neem je contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Informatie is ook terug te vinden op de website van het RSVZ via deze link: Moeilijkheden door het coronavirus | RSVZ Nieuw venster

Personen met een handicap: aanpassing dienstverlening (FOD Sociale Zekerheid)

Om de gezondheid van zijn doelpubliek en die van zijn uitgebreide netwerk van professionele partners te beschermen, neemt de DG Personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid) verschillende maatregelen.

Een uitgebreid overzicht van alle maatregelen vind je op de coronapagina van de DG Personen met een handicap Nieuw venster.

Erkenning van COVID-19 als beroepsziekte (Fedris)

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat sommige mensen die op hun werk besmet geraken met het coronavirus en de ziekte COVID-19 krijgen, in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Daarvoor moet de besmetting erkend worden alsberoepsziekte Nieuw venster. Ook de erkenning van COVID-19 als arbeidsongeval valt te overwegen in bepaalde concrete situaties

Wie komt in aanmerking voor erkenning als beroepsziekte ?

Fedris staat in voor de verzekering tegen beroepsziekten van werknemers in de privésector, van stagiairs en van personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (provincies, steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales).

Personeelsleden van andere overheden (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen) worden niet door Fedris verzekerd. Zij moeten hun aanvraag bij hun werkgever (de overheidsdienst) indienen, volgens de voorgeschreven procedure. Zelfstandigen komen hier niet voor in aanmerking aangezien ze niet gedekt worden voor beroepsrisico’s binnen de sociale zekerheid.

COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte voor werknemers in bepaalde sectoren. Dit betekent dat zij aanspraak kunnen maken op een vergoeding als zij door de ziekte zijn getroffen en dit door middel van een laboratoriumtest werd gediagnosticeerd.

Over welke werknemers gaat het?

 • werknemers in de gezondheidszorg die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op besmetting met het virus (beroepsziektecode 1.404.03);
 • werknemers die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële diensten en die daar in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt (beroepsziektecode 1.404.04), op voorwaarde dat :
  • de arbeidsomstandigheden of de aard van de beroepswerkzaamheden die regelmatig worden verricht, het onmogelijk maakten om een afstand van 1,5 meter met andere personen te bewaren,
  • er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het begin van de ziekte en de datum van de laatste arbeidsprestatie van de werknemer buiten zijn eigen woonst,
  • en dat de onderneming waarin de werknemer zijn beroepsactiviteit heeft uitgeoefend voorkomt op de lijst van bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten (+ maximaal 14 dagen mogen verstrijken tussen het intreden van de ziekte en de schrapping van de onderneming uit de lijst).

Wie niet in deze sectoren werkt, kan eventueel erkend worden via het ‘open systeem’. Deze personen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, zij moeten bovendien bewijzen dat de ziekte haar rechtstreekse en determinerende oorzaak vindt in de beroepsuitoefening, d.w.z. dat zij de ziekte daadwerkelijk hebben opgelopen door hun werk.

Is erkenning nog mogelijk bij personen die na 31 mei 2020 ziek zijn geworden?

Ja, personeelsleden met COVID-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopenom besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte als de infectie medisch in verband kan staan met de risicodragende beroepsactiviteit. Deze regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

In de huidige context van de COVID-19-pandemie kan een duidelijk verhoogd risico worden aanvaard in de volgende gevallen:

Personeel dat bepaalde activiteiten uitvoert

 • het personeel dat instaat voor hetvervoer van patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus (‘mogelijk besmette patiënten’ zijn personen met nieuwe klachten van een acute bovenste of onderste luchtweginfectie of met verergering van chronische respiratoire klachten);
 • het personeel vantriageposten die specifiek zijn opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • personeelsleden die, met het oog op diagnosestelling,onderzoeken uitvoeren of klinische stalen afnemen bij patiënten die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • laboranten die manipulaties in open fase uitvoeren met klinische stalen van verdachte of bevestigde gevallen ter analyse van een SARS-CoV-2 besmetting.

Personeel werkzaam in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen

 • in de ziekenhuizen:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische of therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • het personeel werkzaam in andere ziekenhuisdiensten en in verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer gevallen binnen een periode van maximum twee weken); woonzorgcentra, rusthuizen en collectieve woonvormen voor zieken en personen met een handicap worden gelijkgesteld met verzorgingsinstellingen.

Een aanvraag tot schadeloosstelling indienen

Werknemers uit de privésector en stagiairskunnen hun aanvraag rechtstreeks bij Fedris indienen. Nieuw venster.
Personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten moeten hun aanvraag via hun werkgever indienen Nieuw venster

Kom je in aanmerking, dan heb je er belang bij om een aanvraag tot schadeloosstelling in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van je aanvraag, bezorg je ons zoveel mogelijk informatie over:

 • de aard van je beroepsactiviteit in de laatste weken voor het optreden van de symptomen,
 • de medische evolutie van de aandoening (verslagen van artsen),
 • de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen – deze uitslagen zijn absoluut noodzakelijk, en
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid die de dokter voorgeschreven heeft..

Let op: ook als je een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient, moet je nog steeds een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij je werkgever en je ziekenfonds.

Meer weten?

Heb je vragen over het coronavirus en de beroepsrisico’s die het meebrengt? Je vindt antwoorden in de FAQ over COVID-19 op de website van Fedris Nieuw venster

Coronavirus: invloed op je pensioen (Federale Pensioendienst)

Hoe wordt je pensioen uitbetaald in tijden van coronavirus? Mag je bijverdienen wanneer je als gepensioneerde weer gaat werken in de strijd tegen COVID-19? Wat is de invloed van tijdelijke werkloosheid op je pensioen? En hoe contacteer je de pensioendienst?

Je leest het op de pagina ‘Coronavirus: wat is de invloed op mijn pensioen?’ van de Federale Pensioendienst Nieuw venster.

Uitzonderlijke maatregelen van de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (RIZIV)

Het RIZIV past bepaalde regels aan om beter in te spelen op de evolutie van de crisis waarin Belgische zorgverleners en burgers zich bevinden.

Je leest de uitgebreide informatie op de pagina Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de COVID-19-crisis (info voor burgers) Nieuw venster

Jaarlijkse vakantie en vakantiegeld (RJV)

Vakantiegeld 2020: vergeet niet je bankrekeningnummer mee te delen of te controleren

Ben je arbeider of niet-zelfstandig kunstenaar? Om je vakantiegeld op tijd te kunnen storten, heeft de RJV je bankrekeningnummer nodig. Je geeft dat op deze manieren door:

 • bij voorkeur : Ga naar www.mijnvakantierekening.be Nieuw venster en voeg je persoonlijke gegevens toe of controleer ze. Je bankrekening wordt onmiddellijk gevalideerd.
 • of alternatief: vul het onlineformulier aan op de website van de RJV Nieuw venster Mijn rekeningnummer meedelen. Let op: de valideringstermijn van het bankrekeningnummer door de bank is langer en duurt 3 tot 4 weken.

Heb je geen toegang tot het internet? Bel dan naar het contactcenter (02/627 97 60) of stuur je informatie per brief, als het niet anders kan.

In 2021, gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona voor de berekening van de vakantiedagen

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona in 2020 zullen voor de berekening van de dagen jaarlijkse vakantie en het wettelijke vakantiegeld van 2021 met daadwerkelijke werkdagen gelijkgesteld worden.

Er zijn twee voorwaarden nodig om de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona in de berekening van het vakantiegeld in aanmerking te nemen:

 1. De dagen werkloosheid wegens overmacht Corona moeten geattesteerd worden door de RVA
 2. U moet verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op de dag waarop geacht wordt normale werkelijke arbeid te verrichten die de eerste dag der gelijkstelbare periode voorafgaat (artikel 19 van het KB 30.03.1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.).

Voorbeeld: een werknemer presteert 3 dagen per week, altijd van maandag tot woensdag. Als de werkloosheid wegens overmacht Corona begint op maandag 23/03 en de laatste tewerkstelling eindigt op woensdag 18/03, zal de werkloosheid wegens overmacht Corona voor de berekening van de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld gelijkgesteld kunnen worden.

Dat zal betrekking hebben op alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona tussen:

 • 1 februari en 30 juni 2020. Een koninklijk besluit werd aangenomen op 4 juni 2020 opdat deze gelijkstelling effectief zou zijn.
 • 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Een koninklijk besluit werd op 13 september 2020 aangenomen opdat deze gelijkstelling effectief zou zijn;
 • 1 september tot en met 31 december 2020. Een koninklijk besluit werd op 22 december 2020 aangenomen opdat deze gelijkstelling effectief zou zijn.

Meer informatie?

Meer over de impact van het coronavirus op je jaarlijkse vakantie lees je op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Nieuw venster.

Maatregelen op het niveau van gewesten en gemeenschappen

De gewesten en gemeenschappen van ons land hebben ook op hun eigen niveau beslissingen en maatregelen genomen als reactie op het coronavirus. We verwijzen je door naar hun infopagina’s.

Verlenging duur van sommige cheques en rechten van vrijwilligers (FOD Sociale Zekerheid)

Verlenging duur geschenkcheques, elektronische maaltijdcheques, sport-/cultuurcheques en papieren en elektronische ecocheques

 • De geldigheidsduur van de geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, wordt met 6 maanden verlengd.
 • De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques die in maart, april, mei en juni 2020 verlopen, wordt met zes maanden verlengd.
 • De geldigheidsduur van sport-/cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, wordt verlengd tot en met 31 december 2020.
 • De geldigheidsduur van papieren en elektronische ecocheques die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, wordt met 6 maanden verlengd.

Tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

Vanaf 1 mei 2020 tot 30 juni 2020 kunnen organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden ook een beroep doen op vrijwilligers.

Dit geldt echter niet voor de periodes waarin zij een werknemer die in tijdelijke werkloosheid wordt gesteld in de door hem uitgeoefende functie vervangen door een vrijwilliger.

Interessante links