Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronavirus en COVID-19: maatregelen voor burgers

Laatste update: 22/07/2021

De overheid heeft verschillende maatregelen genomen rond de uitbraak van het coronavirus. De algemene maatregelen van de regering vind je op de pagina ‘Versterkte maatregelen’ van Belgium.be Nieuw venster. Hier bieden we je een overzicht van de specifieke maatregelen op het vlak van sociale zekerheid.

We werken deze pagina bij naarmate er meer informatie beschikbaar is.

Tijdelijke werkloosheid (RVA)

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Eén van de bijzondere maatregelen van de regering is de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid aan te vragen. De RVA publiceert op zijn website actuele informatie over de aanvragen tijdelijke werkloosheid. Houd de site dus zeker in het oog als je de recentste stand van zaken over dit onderwerp wilt kennen. Je vindt er onder andere:

De FAQ bevat bijvoorbeeld ook antwoorden op vragen over je situatie als statutair, uitzendkracht, of als ouder die geen kinderopvang vindt.

Maatregelen voor zelfstandigen (RSVZ)

Ben je zelfstandig, en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? Je kunt een beroep doen op de volgende maatregelen.

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen mogen vragen om de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar uit te stellen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op je uitkeringen.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Je kunt een vermindering vragen van je voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021, als je beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

Je ziektekosten en die van je familie worden terugbetaald door het ziekenfonds. Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

Meer info en wie te contacteren

Meer details over de maatregelen en wie je hiervoor juist moet contacteren, vind je op de website van het RSVZ Nieuw venster.

Callcenter Corona

Een vraag over de uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van je bijdragen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800 12 018.

Overbruggingsrecht ĖCrisismaatregelen en maatregel ter ondersteuning van de heropstart (FOD Sociale Zekerheid)

Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht

Ben je zelfstandige en moet je je zelfstandige activiteit geheel of gedeeltelijk onderbreken als gevolg van sluitingsmaatregelen van de overheid? Dan kan je aanspraak maken op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (gedwongen onderbreking). Die bestaat uit een maandelijkse financiŽle uitkering van Ä 1.291,69 (Ä 1.614,10 bij gezinslast). Het feit dat je activiteit behoort tot een sector die door de sluitingsmaatregelen wordt getroffen, is voldoende om recht te hebben op financiŽle steun. De duur van de onderbreking heeft geen invloed. Ook als je gedwongen wordt om je zelfstandige activiteit om te vormen tot een toegelaten activiteit kun je van deze maatregel genieten. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je restaurant moet sluiten en je in plaats daarvan afhaalmaaltijden aanbiedt.

Zolang uw activiteit onder deze sluitingsmaatregelen van de overheid valt, kunt u tot 31 december 2020 gebruik maken van deze tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Als u als zelfstandige in bijberoep of als actief gepensioneerde zelfstandige bent in een van de sectoren die onder deze sluitingsmaatregelen vallen, kunt u maximaal de helft of het volledige bedrag van de uitkering ontvangen, afhankelijk van het bedrag van uw inkomen (ten minste meer dan 6.996,89 euro).

Met het oog op de nieuwe sluitingsmaatregelen die sinds oktober van kracht zijn, is de regering van plan de financiŽle uitkering voor bepaalde zelfstandigen te verdubbelen.

Tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

Ben je een zelfstandige die in maart en/of april zijn zelfstandige activiteit volledig heeft moeten stopzetten en deze (ten vroegste op 4 mei 2020) heeft mogen hervatten? Dan kom je in aanmerking voor de tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Voorwaarde is dat je kan aantonen dat je omzet/aantal bestellingen met tenminste 10% gedaald is in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 (of voor een aanvraag voor de maand oktober, in het derde kwartaal van 2020 ten opzichte van het derde kwartaal van 2019).

Deze maatregel bestaat eveneens uit een maandelijks financiŽle uitkering van 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast) en is van toepassing tot 31 oktober 2020. Een verlenging van de maatregel tot 31 december 2020 zit in de pijplijn.

Klassiek overbruggingsrecht

Ben je een zelfstandige wiens activiteit voor meer dan 7 opeenvolgende dagen onderbreken moet worden wegens:

 • een quarantaine of
 • de zorg voor je kind na de sluiting van een school of kinderdagverblijf of
 • wegens de aanzienlijke impact van de COVID-crisis en de heropleving van de pandemie?

Dan kan je aanspraak maken op het klassieke overbruggingsrecht (derde pijler - gedwongen onderbreking), als je aan de hand van de nodige bewijzen de situatie van overmacht aantoont. De financiŽle uitkering hangt af van de duur van de onderbreking.

Voor alle informatie over deze maatregelen, en om het overbruggingsrecht aan te vragen, neem je contact op met het sociaal verzekeringsfonds waarbij je aangesloten bent.

Personen met een handicap: aanpassing dienstverlening (FOD Sociale Zekerheid)

Om de gezondheid van zijn doelpubliek en die van zijn uitgebreide netwerk van professionele partners te beschermen, neemt de DG Personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid) verschillende maatregelen.

Een uitgebreid overzicht van alle maatregelen vind je op de coronapagina van de DG Personen met een handicap Nieuw venster.

Erkenning van COVID-19 als beroepsziekte (Fedris)

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisicoís, bevestigt dat sommige mensen die op hun werk besmet geraken met het coronavirus en de ziekte COVID-19 krijgen, in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Daarvoor moet de besmetting erkend worden als beroepsziekte Nieuw venster. Ook de erkenning van COVID-19 als arbeidsongeval valt te overwegen in bepaalde concrete situaties

Wie komt in aanmerking voor erkenning als beroepsziekte ?

Fedris staat in voor de verzekering tegen beroepsziekten van werknemers in de privťsector, van stagiairs en van personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (provincies, steden, gemeenten, OCMWís, intercommunales).

Personeelsleden van andere overheden (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen) worden niet door Fedris verzekerd. Zij moeten hun aanvraag bij hun werkgever (de overheidsdienst) indienen, volgens de voorgeschreven procedure. Zelfstandigen komen hier niet voor in aanmerking aangezien ze niet gedekt worden voor beroepsrisicoís binnen de sociale zekerheid.

COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte voor werknemers in bepaalde sectoren. Dit betekent dat zij aanspraak kunnen maken op een vergoeding als zij door de ziekte zijn getroffen en dit door middel van een laboratoriumtest werd gediagnosticeerd.

Over welke werknemers gaat het?

 • werknemers in de gezondheidszorg die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op besmetting met het virus (beroepsziektecode 1.404.03);
 • werknemers die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiŽle diensten en die daar in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt (beroepsziektecode 1.404.04), op voorwaarde dat :
  • de arbeidsomstandigheden of de aard van de beroepswerkzaamheden die regelmatig worden verricht, het onmogelijk maakten om een afstand van 1,5 meter met andere personen te bewaren,
  • er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het begin van de ziekte en de datum van de laatste arbeidsprestatie van de werknemer buiten zijn eigen woonst,
  • en dat de onderneming waarin de werknemer zijn beroepsactiviteit heeft uitgeoefend voorkomt op de lijst van bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiŽle diensten (+ maximaal 14 dagen mogen verstrijken tussen het intreden van de ziekte en de schrapping van de onderneming uit de lijst).

Wie niet in deze sectoren werkt, kan eventueel erkend worden via het Ďopen systeemí. Deze personen moeten niet alleen blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte, zij moeten bovendien bewijzen dat de ziekte haar rechtstreekse en determinerende oorzaak vindt in de beroepsuitoefening, d.w.z. dat zij de ziekte daadwerkelijk hebben opgelopen door hun werk.

Is erkenning nog mogelijk bij personen die na 31 mei 2020 ziek zijn geworden?

Ja, personeelsleden met COVID-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopenom besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte als de infectie medisch in verband kan staan met de risicodragende beroepsactiviteit. Deze regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

In de huidige context van de COVID-19-pandemie kan een duidelijk verhoogd risico worden aanvaard in de volgende gevallen:

Personeel dat bepaalde activiteiten uitvoert

 • het personeel dat instaat voor hetvervoer van patiŽnten die besmet of mogelijk besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus (Ďmogelijk besmette patiŽntení zijn personen met nieuwe klachten van een acute bovenste of onderste luchtweginfectie of met verergering van chronische respiratoire klachten);
 • het personeel vantriageposten die specifiek zijn opgezet om patiŽnten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • personeelsleden die, met het oog op diagnosestelling,onderzoeken uitvoeren of klinische stalen afnemen bij patiŽnten die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • laboranten die manipulaties in open fase uitvoeren met klinische stalen van verdachte of bevestigde gevallen ter analyse van een SARS-CoV-2 besmetting.

Personeel werkzaam in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen

 • in de ziekenhuizen:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiŽnten met COVID-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische of therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiŽnten die besmet of mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • het personeel werkzaam in andere ziekenhuisdiensten en in verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer gevallen binnen een periode van maximum twee weken); woonzorgcentra, rusthuizen en collectieve woonvormen voor zieken en personen met een handicap worden gelijkgesteld met verzorgingsinstellingen.

Een aanvraag tot schadeloosstelling indienen

Werknemers uit de privťsector en stagiairs kunnen hun aanvraag rechtstreeks bij Fedris indienen.Nieuw venster.
Personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten moeten hun aanvraag via hun werkgever indienen Nieuw venster

Kom je in aanmerking, dan heb je er belang bij om een aanvraag tot schadeloosstelling in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van je aanvraag, bezorg je ons zoveel mogelijk informatie over:

 • de aard van je beroepsactiviteit in de laatste weken voor het optreden van de symptomen,
 • de medische evolutie van de aandoening (verslagen van artsen),
 • de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen Ė deze uitslagen zijn absoluut noodzakelijk, en
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid die de dokter voorgeschreven heeft..

Let op: ook als je een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient, moet je nog steeds een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij je werkgever en je ziekenfonds.

Meer weten?

Heb je vragen over het coronavirus en de beroepsrisicoís die het meebrengt? Je vindt antwoorden in de FAQ over COVID-19 op de website van Fedris Nieuw venster

Coronavirus: invloed op je pensioen (Federale Pensioendienst)

Hoe wordt je pensioen uitbetaald in tijden van coronavirus? Mag je bijverdienen wanneer je als gepensioneerde weer gaat werken in de strijd tegen COVID-19? Wat is de invloed van tijdelijke werkloosheid op je pensioen? En hoe contacteer je de pensioendienst?

Je leest het op de pagina ‘Coronavirus: wat is de invloed op mijn pensioen?’ van de Federale Pensioendienst Nieuw venster.

Uitzonderlijke maatregelen van de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (RIZIV)

Het RIZIV past bepaalde regels aan om beter in te spelen op de crisisomstandigheden waarin Belgische zorgverleners en burgers zich bevinden.

 • ContinuÔteit van de zorgverlening:
  • Verschillende verzorgende beroepen mogen hun diensten van op afstand verlenen en aan de verzekering geneeskundige verzorging factureren. Die zorg wordt dus terugbetaald.
  • De overeenkomsten met revalidatiecentra en gespecialiseerde centra zijn versoepeld.
 • Geneesmiddelen: de regels voor terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen zijn versoepeld. Dat moet de negatieve gevolgen inperken die het uitstel van niet-dringende zorgen zou kunnen hebben.
 • Arbeidsongeschiktheid:
  • Een vereenvoudigd doktersbriefje is sneller en gemakkelijker te gebruiken bij een telefonische consultatie..
  • Als je werkgever vertraging heeft met de administratie, mag je aan je ziekenfonds vragen om je intussen al een basisuitkering voor arbeidsongeschiktheid te storten.
  • We beperken de impact op je werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering als je noodgedwongen moet stoppen met je toegelaten activiteit.
 • De regelgeving is aangepast om de gezondheid van zorgverleners en burgers te beschermen.
 • Onder bepaalde voorwaarden betalen we opsporingstestenvoor het coronavirus terug.

Je leest de uitgebreide informatie op de pagina Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de COVID-19-crisis (info voor burgers).Nouvelle fenêtre

Jaarlijkse vakantie en vakantiegeld (RJV)

Vakantiegeld 2020: vergeet niet je bankrekeningnummer mee te delen of te controleren

Ben je arbeider of niet-zelfstandig kunstenaar? Om je vakantiegeld op tijd te kunnen storten, heeft de RJV je bankrekeningnummer nodig. Je geeft dat op deze manieren door:

 • bij voorkeur : Ga naar www.mijnvakantierekening.be Nouvelle fenêtre en voeg je persoonlijke gegevens toe of controleer ze. Je bankrekening wordt onmiddellijk gevalideerd.
 • of alternatief: vul het onlineformulier aan op de website van de RJV Nouvelle fenêtre > Mijn rekeningnummer meedelen. Let op: de valideringstermijn van het bankrekeningnummer door de bank is langer en duurt 3 tot 4 weken.

Heb je geen toegang tot het internet? Bel dan naar het contactcenter (02/627 97 60) of stuur je informatie per brief, als het niet anders kan.

In 2021, gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona voor de berekening van de vakantiedagen

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona in 2020 zullen voor de berekening van de dagen jaarlijkse vakantie en het wettelijke vakantiegeld van 2021 met daadwerkelijke werkdagen gelijkgesteld worden.

Er zijn twee voorwaarden nodig om de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona in de berekening van het vakantiegeld in aanmerking te nemen:

 1. De dagen werkloosheid wegens overmacht Corona moeten geattesteerd worden door de RVA
 2. U moet verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op de dag waarop geacht wordt normale werkelijke arbeid te verrichten die de eerste dag der gelijkstelbare periode voorafgaat (artikel 19 van het KB 30.03.1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.).

Voorbeeld: een werknemer presteert 3 dagen per week, altijd van maandag tot woensdag. Als de werkloosheid wegens overmacht Corona begint op maandag 23/03 en de laatste tewerkstelling eindigt op woensdag 18/03, zal de werkloosheid wegens overmacht Corona voor de berekening van de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld gelijkgesteld kunnen worden.

Dat zal betrekking hebben op alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona tussen:

 • 1 februari en 30 juni 2020. Een koninklijk besluit werd aangenomen op 4 juni 2020 opdat deze gelijkstelling effectief zou zijn.
 • 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Een koninklijk besluit werd op 13 september 2020 aangenomen opdat deze gelijkstelling effectief zou zijn;
 • 1 september tot en met 31 december 2020. Een koninklijk besluit werd op 22 december 2020 aangenomen opdat deze gelijkstelling effectief zou zijn.

Meer informatie?

Meer over de impact van het coronavirus op je jaarlijkse vakantie lees je op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Nouvelle fenêtre.

Maatregelen op het niveau van gewesten en gemeenschappen

De gewesten en gemeenschappen van ons land hebben ook op hun eigen niveau beslissingen en maatregelen genomen als reactie op het coronavirus. We verwijzen je door naar hun infopaginaís.

Verlenging duur van sommige cheques en rechten van vrijwilligers (FOD Sociale Zekerheid)

Verlenging duur geschenkcheques, elektronische maaltijdcheques, sport-/cultuurcheques en papieren en elektronische ecocheques
 • De geldigheidsduur van de geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, wordt met 6 maanden verlengd.
 • De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques die in maart, april, mei en juni 2020 verlopen, wordt met zes maanden verlengd.
 • De geldigheidsduur van sport-/cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, wordt verlengd tot en met 31 december 2020.
 • De geldigheidsduur van papieren en elektronische ecocheques die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, wordt met 6 maanden verlengd.
Tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

Vanaf 1 mei 2020 tot 30 juni 2020 kunnen organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden ook een beroep doen op vrijwilligers.

Dit geldt echter niet voor de periodes waarin zij een werknemer die in tijdelijke werkloosheid wordt gesteld in de door hem uitgeoefende functie vervangen door een vrijwilliger.

Interessante links