Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronavirus COVID-19: maatregelen voor burgers

Laatste update: 29/05/2020

De overheid heeft verschillende maatregelen genomen rond de uitbraak van het coronavirus. De algemene maatregelen van de regering vind je op de pagina ‘Versterkte maatregelen’ van Belgium.be Nieuw venster. Hier bieden we je een overzicht van de specifieke maatregelen op het vlak van sociale zekerheid.

We werken deze pagina bij naarmate er meer informatie beschikbaar is.

Corona-ouderschapsverlof en tijdelijke werkloosheid (RVA)

Corona-ouderschapsverlof

De federale regering heeft een bijzondere vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen om ouders te helpen met de combinatie werk en opvang van hun kinderen: het corona-ouderschapsverlof. Met dat verlof kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap heeft (die leeftijdsgrens valt weg in sommige specifieke situaties voor kinderen met een handicap), hun prestaties verminderen tot 1/2 of met 1/5, tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Je leest meer over het corona-ouderschapsverlof op de het infoblad corona-ouderschapsverlof Nouvelle fenêtre en een FAQ over het corona-ouderschapsverlof Nouvelle fenêtre

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Eén van de bijzondere maatregelen van de regering is de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid aan te vragen. De RVA publiceert op zijn website actuele informatie over de aanvragen tijdelijke werkloosheid. Houd de site dus zeker in het oog als je de recentste stand van zaken over dit onderwerp wilt kennen. Je vindt er onder andere:

De FAQ bevat bijvoorbeeld ook antwoorden op vragen over je situatie als statutair, uitzendkracht, of als ouder die geen kinderopvang vindt.

Maatregelen voor zelfstandigen (RSVZ)

Ben je zelfstandig, en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? Je kunt een beroep doen op de volgende maatregelen.

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen mogen vragen om de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar uit te stellen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op je uitkeringen.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Je kunt een vermindering vragen van je voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020, als je beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

Je ziektekosten en die van je familie worden terugbetaald door het ziekenfonds. Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

Meer info en wie te contacteren

Meer details over de maatregelen en wie je hiervoor juist moet contacteren, vind je op de website van het RSVZ Nieuw venster.

Callcenter Corona

Een vraag over de uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van je bijdragen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800 12 018.

Overbruggingsrecht – tijdelijke crisismaatregel (FOD Sociale Zekerheid)

Op 17 maart 2020 keurde de Commissie Sociale Zaken de wettekst goed die bijkomende steunmaatregelen mogelijk maakt voor zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door het coronavirus COVID-19. Dat kan in het kader van het overbruggingsrecht.

Ben je zelfstandig, en moet je je werk geheel of gedeeltelijk onderbreken in maart en/of april 2020 door de sluitingsmaatregelen van de overheid? Dan kom je in aanmerking voor een maandelijkse financiële uitkering. Dat kan zowel bij een volledige sluiting van je handelszaak, bij een sluiting op bepaalde uren, als wanneer je verplicht op afspraak moet werken.

Het feit dat je zaak behoort tot een sector getroffen door de sluitingsmaatregelen, volstaat om recht te hebben op de financiële uitkering. De duur van de onderbreking is niet van belang.

Ook als je je zelfstandige activiteit noodgedwongen omvormt tot een toegelaten activiteit (bijvoorbeeld een restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overgaat tot het verzorgen van afhaalmaaltijden), kom je in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Zelfs als je activiteit niet rechtstreeks werd getroffen door de sluitingsmaatregelen, kan je in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel. Zo is je dagelijkse cliënteel misschien aanzienlijk verminderd door de gevolgen van de corona-epidemie, en is het voorlopig niet meer rendabel om je zaak verder open te houden. Om recht te hebben, moet je zelfstandige activiteit wel voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (per kalendermaand) onderbroken zijn.

De financiële maanduitkering voor de maand maart en/of april 2020 bedraagt 1.614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).

Voor alle informatie, en om het overbruggingsrecht aan te vragen, neem je contact op met het sociale verzekeringsfonds waarbij je aangesloten bent.

Personen met een handicap: aanpassing dienstverlening (FOD Sociale Zekerheid)

Om de gezondheid van zijn doelpubliek en die van zijn uitgebreide netwerk van professionele partners te beschermen, neemt de DG Personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid) verschillende maatregelen.

Een uitgebreid overzicht van alle maatregelen vind je op de coronapagina van de DG Personen met een handicap Nieuw venster.

Erkenning COVID-19 als beroepsziekte (Fedris)

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisicoís, bevestigt dat sommige mensen die op hun werk in besmet geraken met het coronavirus COVID-19, in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Daarvoor moet de besmetting erkend worden als beroepsziekteNieuw venster.

Wie komt in aanmerking?

Bepaalde mensen die in de context van hun werk besmet geraken met COVID-19 kunnen een schadeloosstelling krijgen. De besmetting moet vastgesteld zijn met een betrouwbare laboratoriumtest. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Verzorgend personeel

Je komt in aanmerking als je werkt in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico loopt op besmetting met het virus:

 • Personeel dat specifieke activiteiten uitvoert:
  • vervoer van besmette of mogelijk besmette patiŽnten (Ďmogelijk besmette patiŽntení zijn mensen met nieuwe klachten van een acute bovenste of onderste luchtweginfectie of met verergering van chronische respiratoire klachten),
  • triage, op triageposten die specifiek zijn opgezet om patiŽnten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2,
  • onderzoeken uitvoeren of klinische stalen afnemen bij patiŽnten die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2, met het oog op een diagnose, en
  • als laborant manipulaties in open fase uitvoeren met klinische stalen van verdachte of bevestigde gevallen ter analyse van een SARS-CoV-2 besmetting.
 • Personeel in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen:
  • personeel van spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen,
  • personeel van diensten voor longziekten en infectieziekten,
  • personeel van diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen, en
  • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19.
 • personeel dat werkt in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer gevallen binnen een periode van maximaal 2 weken). Woonzorgcentra, rusthuizen en collectieve woonvormen voor zieken en personen met een handicap worden gelijkgesteld met verzorgingsinstellingen.

In de voornoemde diensten gaat het over het medische en paramedische personeel dat patiŽnten behandelt of verzorgt, en het logistieke en schoonmaakpersoneel dat instaat voor onderhoud of reiniging van besmette toestellen of lokalen.

Behandel of verzorg je patiŽnten, maar val je niet onder een van de vermelde categorieŽn? Dan kan je voor erkenning in aanmerking komen als je een professioneel contact met een of meer COVID-19-patiŽnten kunt bewijzen.

Andere beroepsgroepen

Ben je politieagent, werk je in de voedingssector, of heb je een ander beroep, en ben je aan COVID-19 blootgesteld? Bekijk de FAQ over COVID-19 op de website van Fedris. Nouvelle fenêtre

Behandel of verzorg je patiënten, maar val je niet onder een van de vermelde categorieën? Dan kan je voor erkenning in aanmerking komen als je een professioneel contact met een COVID-19-patiënt kunt bewijzen.

Een aanvraag tot schadeloosstelling indienen

Kom je in aanmerking, dan heb je er belang bij om een aanvraag tot schadeloosstelling in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van je aanvraag, bezorg je ons zoveel mogelijk informatie over:

 • de aard van je beroepsactiviteit in de laatste weken voor het optreden van de symptomen,
 • de medische evolutie van de aandoening (verslagen van artsen),
 • de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen – deze uitslagen zijn absoluut noodzakelijk, en
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid die de dokter voorgeschreven heeft.

Bij wie vraag je erkenning aan?

Werknemers in de privésector

Ben je werknemer of stagiair in de privésector? Dien je aanvraag rechtstreeks bij Fedris in Nieuw venster.

Personeel van overheidsdiensten

Werk je bij een provinciale of plaatselijke overheidsdienst? Dien je aanvraag in via je werkgever volgens de procedure op de website van Fedris Nieuw venster.

Werk je voor een andere overheid (federale overheid, gewesten, gemeenschappen)? Doe je aanvraag bij je werkgever, volgens de voorgeschreven procedure.

Vergeet je aangifte van arbeidsongeschiktheid niet

Let op: ook als je een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient, moet je nog steeds een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij je werkgever en je ziekenfonds.

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en stuurt zijn beleid bij op basis van nieuwe informatie.

Meer weten?

Heb je vragen over het coronavirus en de beroepsrisicoís die het meebrengt? Je vindt antwoorden in de FAQ over COVID-19 op de website van Fedris Nouvelle fenêtre.

Coronavirus: invloed op je pensioen (Federale Pensioendienst)

Hoe wordt je pensioen uitbetaald in tijden van coronavirus? Mag je bijverdienen wanneer je als gepensioneerde weer gaat werken in de strijd tegen COVID-19? Wat is de invloed van tijdelijke werkloosheid op je pensioen? En hoe contacteer je de pensioendienst?

Je leest het op de pagina ‘Coronavirus: wat is de invloed op mijn pensioen?’ van de Federale Pensioendienst Nieuw venster.

Uitzonderlijke maatregelen van de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (RIZIV)

Het RIZIV past bepaalde regels aan om beter in te spelen op de crisisomstandigheden waarin Belgische zorgverleners en burgers zich bevinden.

 • ContinuÔteit van de zorgverlening:
  • Verschillende verzorgende beroepen mogen hun diensten van op afstand verlenen en aan de verzekering geneeskundige verzorging factureren. Die zorg wordt dus terugbetaald.
  • De overeenkomsten met revalidatiecentra en gespecialiseerde centra zijn versoepeld.
 • Geneesmiddelen: de regels voor terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen zijn versoepeld. Dat moet de negatieve gevolgen inperken die het uitstel van niet-dringende zorgen zou kunnen hebben.
 • Arbeidsongeschiktheid:
  • Een vereenvoudigd doktersbriefje is sneller en gemakkelijker te gebruiken bij een telefonische consultatie..
  • Als je werkgever vertraging heeft met de administratie, mag je aan je ziekenfonds vragen om je intussen al een basisuitkering voor arbeidsongeschiktheid te storten.
  • We beperken de impact op je werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering als je noodgedwongen moet stoppen met je toegelaten activiteit.
 • De regelgeving is aangepast om de gezondheid van zorgverleners en burgers te beschermen.
 • Onder bepaalde voorwaarden betalen we opsporingstestenvoor het coronavirus terug.

Je leest de uitgebreide informatie op de pagina Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de COVID-19-crisis (info voor burgers).Nouvelle fenêtre

Jaarlijkse vakantie en vakantiegeld (RJV)

Vakantiegeld 2020: vergeet niet je bankrekeningnummer mee te delen of te controleren

Ben je arbeider of niet-zelfstandig kunstenaar? Om je vakantiegeld op tijd te kunnen storten, heeft de RJV je bankrekeningnummer nodig. Je geeft dat op deze manieren door:

 • bij voorkeur : Ga naar www.mijnvakantierekening.be Nouvelle fenêtre en voeg je persoonlijke gegevens toe of controleer ze. Je bankrekening wordt onmiddellijk gevalideerd.
 • of alternatief: vul het onlineformulier aan op de website van de RJV Nouvelle fenêtre > Mijn rekeningnummer meedelen. Let op: de valideringstermijn van het bankrekeningnummer door de bank is langer en duurt 3 tot 4 weken.

Heb je geen toegang tot het internet? Bel dan naar het contactcenter (02/627 97 60) of stuur je informatie per brief, als het niet anders kan.

In 2021, gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona voor de berekening van de vakantiedagen

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona in 2020 zullen voor de berekening van de dagen jaarlijkse vakantie en het wettelijke vakantiegeld van 2021 met daadwerkelijke werkdagen gelijkgesteld worden.

Dat zal betrekking hebben op alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona tussen 1 februari en 30 juni 2020. Een koninklijk besluit werd aangenomen op 4 juni 2020 opdat deze gelijkstelling effectief zou zijn.

De beoogde periode gaat ook van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Een koninklijk besluit werd op 13 september 2020 aangenomen opdat deze gelijkstelling effectief zou zijn.

Meer informatie?

Meer over de impact van het coronavirus op je jaarlijkse vakantie lees je op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Nouvelle fenêtre.

Maatregelen op het niveau van gewesten en gemeenschappen

De gewesten en gemeenschappen van ons land hebben ook op hun eigen niveau beslissingen en maatregelen genomen als reactie op het coronavirus. We verwijzen je door naar hun infopaginaís.

Verlenging duur van sommige cheques en rechten van vrijwilligers (FOD Sociale Zekerheid)

Verlenging duur geschenkcheques, elektronische maaltijdcheques, sport-/cultuurcheques en papieren en elektronische ecocheques
 • De geldigheidsduur van de geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, wordt met 6 maanden verlengd.
 • De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques die in maart, april, mei en juni 2020 verlopen, wordt met zes maanden verlengd.
 • De geldigheidsduur van sport-/cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, wordt verlengd tot en met 31 december 2020.
 • De geldigheidsduur van papieren en elektronische ecocheques die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, wordt met 6 maanden verlengd.
Tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

Vanaf 1 mei 2020 tot 30 juni 2020 kunnen organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden ook een beroep doen op vrijwilligers.

Dit geldt echter niet voor de periodes waarin zij een werknemer die in tijdelijke werkloosheid wordt gesteld in de door hem uitgeoefende functie vervangen door een vrijwilliger.