Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wie is vrijgesteld?

Er bestaan verschillende vrijstellingen op deze algemene verplichting. Die hangen af van de redenen van de komst naar België en de duur van het verblijf.

De volgende activiteiten zijn vrijgesteld van de meldingsplicht:

Internationaal vervoer

Werknemers uit de sector van het internationaal vervoer van personen of goederen zijn vrijgesteld.

Deze vrijstelling geldt echter niet wanneer men in België cabotage-activiteiten komt uitvoeren. Dit wil zeggen dat iemand goederen in België ophaalt én die ook in België aflevert.

Voorbeeld

Een Franse transportfirma, die in opdracht van een Belgische klant goederen ophaalt in Amsterdam en aflevert bij een klant in Brugge, is vrijgesteld. Een Franse firma die in België bij klant A goederen ophaalt om ze, in België bij klant B af te leveren is niet vrijgesteld.

Opmerking

Het is tijdelijk verboden voor vervoerders uit bepaalde EU lidstaten om cabotage-activiteiten te verrichten in België. Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie,Directoraat-generaal energie en vervoer Nieuw venster.

Vervoerders uit andere Europese lidstaten die cabotage-activiteiten willen uitvoeren in België, moeten ook over een communautaire vervoervergunning beschikken, net zoals voor andere vervoeractiviteiten het geval is. Deze vergunning kunnen ze bekomen in hun land van vestiging.

Wetenschappelijke congressen

Werknemers en zelfstandigen worden vrijgesteld als ze wetenschappelijke congressen bijwonen in België.

Voorbeeld

De Braziliaanse arts die gedurende twee weken een medisch congres bijwoont in Brussel, is vrijgesteld.

Vergaderingen in beperkte kring

Werknemers en zelfstandigen worden vrijgesteld als ze in België vergaderingen in beperkte kring bijwonen. Om de vrijstelling te kunnen genieten, mogen ze in totaal niet meer dan 60 dagen per jaar in België aanwezig zijn op dergelijke vergaderingen. Bovendien mag elke vergadering niet langer duren dan 20 opeenvolgende kalenderdagen.

Het gaat hier om uiteenlopende types vergaderingen: strategiebesprekingen, contractonderhandelingen met een klant, evaluatiegesprekken…

Voorbeelden

  • De General Manager van een Amerikaanse multinational is vrijgesteld als hij  naar België komt om gedurende elf dagen evaluatiegesprekken te voeren met de Europese Country Managers op de Europese hoofdzetel.
  • De Italiaanse manager die een bijscholingscursus van vijf dagen volgt in Antwerpen, is vrijgesteld.

Installatie en assemblage van goederen

Werknemers en zelfstandigen zijn vrijgesteld als ze naar België worden gestuurd voor de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed. Het moet gaan om gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de onderneming die het goed levert of om de zelfstandige die het goed levert. De werken mogen ook niet langer dan 8 dagen duren. Bovendien geldt deze afwijking niet voor activiteiten in de bouwsector

Voorbeeld

Een Amerikaanse firma verkoopt een hoogtechnologische drukpers aan een Belgische drukkerij. De firma stuurt twee technici. Die moeten de drukpers installeren, afstellen en een opleiding geven aan de personeelsleden van de Belgische klant. Dit alles neemt 5 dagen in beslag. Deze Amerikaanse firma en haar werknemers zijn vrijgesteld.

Dringende herstellings- of onderhoudswerken

Gespecialiseerde technici van buitenlandse ondernemingen en zelfstandigen zijn vrijgesteld als ze naar België komen om dringende onderhoudswerken of dringende reparatiewerken uit te voeren aan machines of apparatuur. Het moet wel gaan om machines of apparatuur die door hun werkgever of door de zelfstandige zelf geleverd werden aan de onderneming waar de reparatie of het onderhoud plaatsvindt. Deze technici mogen niet langer dan 5 dagen per maand in België verblijven.

Voorbeeld

De airco in een Belgisch bedrijf is defect. Het bedrijf contacteert de leverancier in Frankrijk die een technicus stuurt. Na een halve dag is het technisch probleem opgelost. De Franse werkgever/leverancier is vrijgesteld van melding.

Zelfstandige zakenlui

Zelfstandige zakenlui zijn vrijgesteld van melding als ze voor hun activiteiten niet meer dan 5 dagen per maand in België verblijven.

Zelfstandige bestuurders en mandatarissen van vennootschappen zijn eveneens vrijgesteld als ze in België deelnemen aan raden van bestuur en algemene vergaderingen van vennootschappen. Ook zij mogen zich voor deze activiteiten niet meer dan 5 dagen per maand in België bevinden.

Sportlui

Werknemers van buitenlandse ondernemingen zijn vrijgesteld als ze naar België komen om aan internationale sportwedstrijden deel te nemen. Ze mogen enkel voor de duur van de sportproef en hooguit 3 maanden per kalenderjaar in België verblijven.

Deze vrijstelling geldt ook voor

  • scheidsrechters
  • begeleiders
  • officiële vertegenwoordigers, personeelsleden en alle andere personen erkend door internationale of nationale sportfederaties.

Artiesten

Artiesten met internationale faam worden vrijgesteld op voorwaarde dat hun verblijf in België nodig voor deze activiteiten niet meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt.
Deze vrijstelling geldt ook voor hun begeleiders die nodig zijn voor het schouwspel en die als werknemer naar België komen.

Wetenschappers

Wetenschappers/onderzoekers van een buitenlandse universiteit of wetenschappelijke instelling die normaal in het buitenland verblijven, zijn vrijgesteld. Tenminste, indien ze in België deelnemen aan een wetenschappelijk programma in een onthaaluniversiteit of een wetenschappelijke instelling. Ze mogen hiervoor echter niet langer dan 3 maanden per kalenderjaar in België blijven om de vrijstelling te genieten.

Overheidspersoneel

Werknemers die in dienst zijn van een buitenlandse overheidsdienst als statutair of contractueel personeelslid, zijn vrijgesteld.

Voorbeeld

Een Sloveense ambtenaar, die gedurende een jaar naar Brussel komt werken bij de permanente vertegenwoordiging van haar land in het kader van het Europese voorzitterschap, is vrijgesteld.

Internationale instellingen

Werknemers van een internationale instelling van publiek recht die in België gevestigd is, zijn vrijgesteld. Het statuut van deze instelling moet wel geregeld worden door een geratificeerd verdrag.

Voorbeeld

De Amerikaanse communicatiemanager, die gedurende een half jaar komt werken voor de NATO, is vrijgesteld.

Diplomaten

Leden van een diplomatieke of consulaire zending zijn vrijgesteld.