Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

DB2P: Aanvullende pensioenen

De oprichting van de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” wordt geregeld in de artikelen 305 en 306 van de programmawet (I) van 27 december 2006, die verder worden uitgewerkt in het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006.

Deze gegevensbank bevat gegevens (waaronder persoonsgegevens) betreffende alle Belgische en buitenlandse voordelen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die een aanvulling zullen vormen op het wettelijk pensioen en worden toegekend met toepassing van wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsreglement, een collectieve ondernemings- of sectoriële overeenkomst, een individuele overeenkomst of een individuele toezegging en is eveneens van toepassing op de gegevens betreffende de solidariteitstoezeggingen zoals bedoeld in artikel 3, § 1,17° van de WAP en de solidariteitsstelsels zoals bedoeld in artikel 42, 15° van de WAPZ.

De gegevensbehoefte is gedefinieerd door de wettelijke finaliteiten. Artikel 306, § 2 van de programmawet (I) van 27 december 2006 bepaalt in dit verband het volgende:

"§ 2. Onverminderd de toepassing van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en haar uitvoeringsbesluiten, verzamelt de gegevensbank « Opbouw aanvullende pensioenen » alle nuttige gegevens die meegedeeld worden door de pensioeninstellingen, door de solidariteitsinstellingen of door de inrichters met het oog op de volgende doeleinden:
1° de toepassing, door de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen of andere daartoe gemachtigde instellingen, van de bepalingen met betrekking tot de aanvullende pensioenen voor werknemers, vervat in de wet van 28 april 2003 en haar uitvoeringsbesluiten;
2° de toepassing, door de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen of andere daartoe gemachtigde instellingen, van de bepalingen met betrekking tot de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen, vervat in de wet van 24 december 2002 en haar uitvoeringsbesluiten;
3° de toepassing, door de terzake bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën of andere daartoe gemachtigde instellingen, van de artikelen 59 en 60 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 34 en 35 van het koninklijk besluit tot uitvoering van dat Wetboek;
4° de informatieverplichtingen die op grond van artikel 26ter van de wet van 28 april 2003 en artikel 48, § 4, van de wet van 24 december 2002 werden overgenomen door de vzw SIGeDIS.
De gegevensbank « Opbouw aanvullende pensioenen » is toegankelijk voor de overheidsinstellingen die belast zijn met de controle van de wetgeving bedoeld in 1°, 2° en 3° voor zover nodig voor de uitvoering van deze taken.
De gegevens uit de gegevensbank « Opbouw aanvullende pensioenen » kunnen tevens worden aangewend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en voor beleidsvoorbereidende doeleinden."

De artikelen 69 van de programmawet (1) van 23 december 2009 en 116 van de programmawet (1) van 22 juni 2012 voegden daar aan toe:

"5° de inning alsook de controle van de inning door de inningsinstellingen van de bijzondere bijdrage bedoeld in artikel 38, § 3ter, eerste lid, §3duodecies en §3terdecies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
6° de inning alsook de controle van de naleving door het Rijksinstituut voor de sociale zekerheid der zelfstandigen van de bijzonder bijdrage bedoeld in titel 6, hoofdstuk 1, afdeling 2, van de programmawet van 22 juni 2012."