Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Donatie menselijk lichaamsmateriaal: wilsverklaring

Registreer hier online de wilsverklaring van burgers voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal. Inwoners van België gaan in de regel stilzwijgend akkoord om menselijk lichaamsmateriaal te doneren wanneer ze overlijden, tenzij ze verzet aantekenen.

Voor wilsbekwame inwoners van België

U kunt de wilsverklaring voor donatie van lichaamsmateriaal registreren van een inwoner van België als die voldoet aan twee voorwaarden:

  • Hij of zij is in het bevolkingsregister ingeschreven of is al langer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister.
  • Hij of zij is wilsbekwaam. Met andere woorden: hij of zij is in staat om zijn of haar wil uit te drukken en heeft voldoende maturiteit om een dergelijke beslissing te nemen.

Een meerderjarige of minderjarige die niet wilsbekwaam is, kan tijdens zijn leven door zijn wettelijke vertegenwoordiger, bewindvoerder of een naaste verwant verzet laten aantekenen tegen de donatie van lichaamsmateriaal.

Als ambtenaar moet u nagaan of een minderjarige die zelfstandig zijn wilsverklaring wil laten registreren in staat is om zijn wil zelfstandig te uiten. Als dat niet het geval is, kunt u zijn of haar wilsverklaring niet registreren.

Verklaring wijzigen kan op elk moment

De aanvrager kan zijn of haar wilsverklaring op elk moment wijzigen of terug intrekken. Trekt de aanvrager de verklaring in, dan verdwijnen de gegevens uit de databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De aanvrager gaat dan opnieuw stilzwijgend akkoord met donatie.

Voor transplantatie, geneesmiddelen of wetenschappelijk onderzoek

De aanvrager kan vier verschillende verklaringen laten registreren:

  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) organen wil afstaan voor transplantatie bij mensen die op een donororgaan wachten.
  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) cellen en weefsels wil afstaan voor transplantatie.
  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) lichaamsmateriaal wil afstaan om er geneesmiddelen mee te maken: lichaamsmateriaal kan bijvoorbeeld als grondstof dienen voor geavanceerde therapieën.
  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) lichaamsmateriaal wil afstaan voor wetenschappelijk onderzoek zonder toepassing op de mens. Dit onderzoek helpt om de gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

Meer weten?

Hebt u vragen over de toegang tot of het gebruik van de onlinedienst? Stel ze aan het Contactcenter, op het nummer 02 511 51 51 of per e-mail naar contactcenter@eranova.fgov.be.