Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

ODEA: Wilsverklaring inzake euthanasie

Sinds 1 september 2008 kan elke burger naar de gemeente gaan om er een wilsverklaring inzake euthanasie te laten registreren voor het geval dat hij zelf zijn wil niet meer kan uiten of als hij zich in een toestand zou bevinden waarin euthanasie eventueel zou kunnen worden toegepast in uitvoering van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.

De wettelijke en reglementaire bepalingen voorzien dat wilsverklaringen inzake euthanasie ingediend worden bij de gemeentelijke overheid van de woonplaats van de persoon waarop ze betrekking hebben.

Via de applicatie ODEA kan de aangewezen gemeenteambtenaar rechtstreeks via het Internet, via een beveiligde toegang (elektronische identiteitskaart of, bij overmacht, een andere digitale sleutel), wilsverklaringen inzake euthanasie ingeven.

Bij het registreren zal de coherentie van de informatie gecontroleerd worden op basis van het Rijksregister van de natuurlijke personen, waarbij de privacy beschermd wordt.

Hij krijgt daarop online de ontvangstmelding van de verklaring, die hij enkel nog moet printen en ter ondertekening voorleggen aan de persoon die de verklaring aflegt.

Op elk ogenblik kan de verklaring worden herzien of ingetrokken worden. De geldigheidsduur van de verklaring is momenteel van onbeperkte duur.

U kunt met uw vragen over de toegang tot en het gebruik van de toepassing terecht bij het Contactcenter, op het nummer +32 (0)2 524 97 97 of via de pagina Service Center Gezondheid .