Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

DB2P - de Databank Aanvullende Pensioenen

De Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) bevat gegevens over alle Belgische en buitenlandse 'tweedepijlerpensioenen'. Dat zijn voordelen die een aanvulling vormen op het wettelijk pensioen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De databank wordt beheerd door Sigedis.

Doelstellingen

DB2P is opgericht om:

 • de toepassing van de sociale en (para)fiscale wetgeving over de tweedepijlerpensioenen efficiënter te kunnen controleren;
 • bij te dragen aan de transparantie en de betrouwbaarheid van aanvullende pensioenen en tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van burgers aan betere informatie over hun opgebouwde pensioenrechten;
 • de aanvullende pensioengegevens te centraliseren (unieke en multifunctionele aangifte).

Efficiënte sociale en fiscale controle

DB2P maakt een efficiëntere sociale en (para)fiscale controle mogelijk op verschillende vlakken:

 • controle door de fiscus op de toepassing van de 80%-grens; het wettelijke en aanvullende pensioen samen mogen niet meer dan 80% van het laatste loon bedragen;
 • o toezicht door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de naleving van de wet op het aanvullend pensioen voor werknemers (WAP), het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (WAPW), het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (WAPZ), het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (WAP BL) en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (WAZNP) en hun uitvoeringsbesluiten;
 • geautomatiseerde controle door de RSZ van de bijzondere bijdrage van 8,86% die verschuldigd is op de werkgeversbijdragen voor de tweede pijler.
 • o de controle door RSZ en RSVZ op de correcte inning van de bijzondere bijdrage van 3% op hoge aanvullende pensioenopbouw (Wijninckxbijdrage).

Transparante communicatie

DB2P moet de transparantie en betrouwbaarheid over aanvullende pensioenen op verschillende manieren bevorderen.

 • De gegevens in de databank moeten het Sigedis mogelijk maken de pensioenfiche te verzenden als de inrichter of pensioeninstelling daarom vraagt en daarover een overeenkomst sluit met Sigedis.
 • De databank vereenvoudigt beleidsondersteunend onderzoek naar aanvullende pensioenen.
 • De databank helpt om 'vergeten' pensioenrechten op te sporen van werknemers die niet meer weten of ze ergens een aanvullend pensioen hebben opgebouwd. DB2P maakt het immers mogelijk om alle rechten te identificeren, zodat een pensioenopbouw ook steeds tot een aanvullend pensioen leidt.

DB2P is de referentie voor data over tweedepijlerpensioenen: de authentieke gegevens over aanvullende pensioenen worden gecentraliseerd in één databank via unieke en multifunctionele aangiftes.

 • Vanaf 1 januari 2023 wordt - naast de informatie over de opbouw van aanvullende pensioenen - ook de informatie over de uitbetalingen aangegeven aan DB2P. De aangifte aan DB2P vervangt de aangifte aan het Pensioenkadaster. Vanaf 1 januari 2023 zal DB2P dus alle gegevens over aanvullende pensioenen centraliseren (vanaf de inrichting van een regeling tot de uitbetaling van de uitkeringen).
 • De informatie in DB2P is multifunctioneel en multisectorieel en dekt de behoeften af van alle gebruikers binnen het SZ-netwerk en de overheid.

Verplichtingen

De databank brengt verplichtingen met zich mee, zowel voor de inrichter van een aanvullende regeling als voor de pensioen- of solidariteitsinstelling die belast is met de uitvoering ervan. De informatie om aan deze verplichtingen te voldoen vindt u op de website PensionPro.be Nieuw venster.