Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

4de weg - Sociale Notificatie

De vierde weg houdt een verplichting in ten laste van de openbare of ministeriële ambtenaren

  • belast met de openbare verkoop van roerende goederen waarvan de waarde minstens 250 € bedraagt of met het leggen van beslag onder derden
  • belast met het verlijden van aktes die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, een schip of een vaartuig tot voorwerp hebben

om een bericht te versturen naar de inningsinstellingen van socialezekerheidsbijdragen (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen).

Na het versturen van het bericht betekenen de inningsinstellingen het bedrag van hun schuldvorderingen via elektronische weg (plaatsen van een pdf-document in de e-box van de bestemmelingen).

De kennisgeving geldt als beslag onder derden in handen van de openbare of ministeriële ambtenaren.

Indien de aldus voor beslag onder derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het totaal der sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers en aan de verzetdoende schuldeisers, moeten de bij deze verplichting betrokken openbare of ministeriële ambtenaren de inninginstellingen van de bijdragen daarover inlichten, uiterlijk de eerste werkdag die volgt op het verlijden van de akte.

Dankzij deze toepassing worden de openbare of ministeriële ambtenaren in de mogelijkheid gesteld om hun berichten en inlichtingen via elektronische weg over te maken. Indien u nog geen toegang heeft tot de Beveiligde toegangen, moet u hiervoor een aanvraag doen bij de servicedesk van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid :

  • via telefoon op het nummer 02 741 84 00 tussen 8 uur en 17 uur op werkdagen,
  • via e-mail op het adres: servicedesk@ksz-bcss.fgov.be,
  • via fax op het nummer 02 741 83 00.