Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronacrisis: maatregelen van de sociale zekerheid

De verschillende instellingen van de sociale zekerheid bieden maatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen.

Maatregelen van de RVA

Tijdelijke werkloosheid

U mag voor uw personeel tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens overmacht. Raadpleeg voor meer info het infoblad E1 coronavirus en de FAQ van de RVA over tijdelijke werkloosheid en het coronavirus om antwoorden te vinden op uw dringende vragen. Die documenten vindt u op de website van de RVA (Nieuwe venster) - in de rode banner ziet u de recentste berichten en documenten.

Hoe vraagt u tijdelijke werkloosheid aan?

U vraagt, zo spoedig mogelijk, tijdelijke werkloosheid aan via de onlinedienst op de pagina ASR - aangifte sociaal risico, scenario 5. De RVA stelt zich soepel op in deze moeilijke periode.

Maatregelen van de RSZ

Uitstel van betaling

Hebt u een onderneming in de horeca, de feest-, recreatie- of cultuursector? Hebt u uw onderneming moeten sluiten door de uitbraak van COVID-19? Moest u uw onderneming niet sluiten, maar bent u toch getroffen door een groot inkomensverlies? In die gevallen kunt u uitstel van betaling krijgen voor uw sociale bijdragen.

Lees de bepalingen en mogelijkheden op de pagina 'Uitstel van verschuldigde betalingen' op de RSZ-website. Nieuw venster

De RSZ stelt voor het uitstel van betaling twee nieuwe onlinediensten ter beschikking:

Minnelijke afbetaling werkgeversbijdragen

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus, en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 mag u op basis van de COVID-19-problematiek een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen.

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden. Hebt u al uw socialezekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Hoe vraagt u een minnelijk afbetalingsplan aan?

Neem de pagina Minnelijk afbetalingsplan op het portaal van de sociale zekerheid door en vul het aanvraagformulier in. In het vak 'Uw motivatie' legt u uit op welke manier uw onderneming financieel te lijden heeft door het coronavirus.

Verhoging van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw

Omwille van de corona-epidemie wordt voor het jaar 2020 het aantal dagen verdubbeld waarop de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag.

Concreet komt dit erop neer dat:

  • het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60
  • het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130
  • voor de werknemers uit de witloof- en champignonteelt de extra 35 dagen verhoogd worden tot 70. Zij kunnen in 2020 dus maximaal 200 dagen gebruik maken van het systeem.

Voor alle verdere uitleg over dit stelsel verwijzen we naar de administratieve instructies.

Vergoeding voor telewerk

Werkt uw personeel door de COVID-19-uitbraak nu bijna volledig van thuis uit? Dat heeft gevolgen voor zijn vergoeding.

U mag uw telewerkend personeel de 'bureauvergoeding' van 126,94 euro per maand toekennen zonder er socialezekerheidsbijdragen op te betalen. Ook sommige kosten mag u terugbetalen.

Lees de bepalingen op de pagina 'Vergoeding voor thuiswerk' op de RSZ-website Nieuw venster.

Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid

U mag uw werknemers die in tijdelijke werkloosheid gezet zijn, een aanvulling bij de RVA-uitkering toekennen. Op die aanvulling hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.

Lees de voorwaarde op de pagina 'Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid' op de RSZ-website Nieuw venster.

Maatregelen van het RSVZ

Bent u zelfstandig, en ondervindt u moeilijkheden door het coronavirus? U kunt een beroep doen op de volgende maatregelen.

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen mogen vragen om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op uw uitkeringen.

Vermindering van voorlopige bijdragen

U kunt een vermindering vragen van uw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020, als uw beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (inclusief starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

Overbruggingsrecht - tijdelijke crisismaatregel

Op 17 maart 2020 keurde de Commissie Sociale Zaken de wettekst goed die bijkomende steunmaatregelen mogelijk maakt voor zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door het coronavirus COVID-19. Dat kan in het kader van het overbruggingsrecht.

Bent u zelfstandig, en moet u uw werk geheel of gedeeltelijk onderbreken in maart en/of april 2020 door de sluitingsmaatregelen van de overheid? Dan komt u in aanmerking voor een maandelijkse financiële uitkering. Dat kan zowel bij een volledige sluiting van uw handelszaak, bij een sluiting op bepaalde uren, als wanneer u verplicht op afspraak moet werken.

Het feit dat uw zaak behoort tot een sector getroffen door de sluitingsmaatregelen, volstaat om recht te hebben op de financiële uitkering. De duur van de onderbreking is niet van belang.

Ook als u uw zelfstandige activiteit noodgedwongen omvormt tot een toegelaten activiteit (bijvoorbeeld een restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overgaat tot het verzorgen van afhaalmaaltijden), komt uw in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Zelfs als uw activiteit niet rechtstreeks werd getroffen door de sluitingsmaatregelen, kunt u in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel. Zo is uw dagelijkse cliënteel misschien aanzienlijk verminderd door de gevolgen van de corona-epidemie, en is het voorlopig niet meer rendabel om uw zaak verder open te houden. Om recht te hebben, moet uw zelfstandige activiteit wel voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (per kalendermaand) onderbroken zijn.

De financiële maanduitkering voor de maand maart en/of april 2020 bedraagt 1.614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).

Voor alle informatie, en om het overbruggingsrecht aan te vragen, neemt u contact op met het sociale verzekeringsfonds waarbij u aangesloten bent.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

Uw ziektekosten en die van uw familie worden terugbetaald door het ziekenfonds. Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. In bepaalde gevallen kunt u vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

Meer info en wie te contacteren

Meer details over de maatregelen voor zelfstandigen en wie u hiervoor juist moet contacteren, vindt u op de website van het RSVZ Nieuw venster.