Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronacrisis: maatregelen van de sociale zekerheid

De verschillende instellingen van de sociale zekerheid bieden maatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen in moeilijkheden door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen.

Maatregelen van de RSZ

Info

De RSZ biedt momenteel uitzonderlijke minnelijke afbetalingsplannen bij financiële moeilijkheden door het coronavirus. U leest de voorwaarden op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Maandelijkse aangifte met betrekking tot het telewerk NEW

De regering heeft beslist dat het toezicht op de naleving moet versterkt worden. Daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen.

 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.
 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

De aangifte gebeurt via de onlinedienst 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite.

Minnelijk afbetalingsplan

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het coronavirus en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? U mag een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Er zijn uitzonderingsmaatregelen voor werkgevers die betalingsmoeilijkheden hebben voor:

 • de bijdragen jaarlijkse vakantie voor de dienstjaren 2019 en 2020
 • de sociale bijdragen voor het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 en het 1e en 2e kwartaal 2021
 • bepaalde bijdragewijzigingen.

De forfaitaire vergoeding wegens het niet naleven van de verplichting tot betaling van voorschotten, is niet van toepassing voor de 4 kwartalen van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021.

Handhaving coronamaatregelen: Actiecampagne verplicht telewerk

Het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 maakte telewerk verplicht bij alle ondernemingen, voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De handhaving van deze en andere coronamaatregelen maakt sinds 5 november deel uit van iedere terreincontrole door de sociale inspectiediensten.

Na de onrustwekkende vaststelling dat bijna de helft van de gecontroleerde werkgevers betrapt wordt op inbreuken op de coronamaatregelen, verzocht Minister Dermagne (Minister van Economie en Werk), om meer en intensievere controles op het verplicht telewerk. Het strategisch comité van de SIOD heeft daarom beslist om vanaf januari 2021 een actiecampagne 'Verplicht telewerk' op te starten, inclusief:

 • een flitscontrole (vooraf aangekondigde actie) door de inspectiediensten omtrent verplicht telewerk binnen de dienstensector, en
 • een communicatietraject om ondernemingen, verenigingen en diensten te informeren omtrent verplicht telewerk.

Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid

U mag uw werknemers die in tijdelijke werkloosheid gezet zijn, een aanvulling bij de RVA-uitkering toekennen.

Op die aanvulling hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.Lees de voorwaarde op de pagina 'Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid' op de RSZ-website Nieuw venster.

Bouw-, schoonmaak-, land- en tuinbouw- en vleesverwerkingssectoren: bijhouden van gegevens over buitenlandse arbeidskrachten

Bent u werkgever in de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw of vleesverwerking? Als u tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland verblijft of woont, moet u vanaf 22/08/2020 een aantal gegevens inzamelen en bijhouden.

Vergeet niet na te gaan of uw medewerkers die in België komen werken het 'Passenger Locator Form' Nouvelle fenêtre hebben ingevuld. Dat moet gebeurd zijn voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen.

In ons nieuwsbericht over de bewaring van gegevens van uw buitenlandse medewerkers leest u meer over de betrokken sectoren en de gegevens die u moet bijhouden.

Reissector: Bijdragevermindering voor bepaalde kwartalen in 2020 en 2021 NEW

De federale regering heeft beslist een bijdragevermindering te verlenen aan de werkgevers die behoren tot de reissector en die verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun activiteiten als reisorganisatie. Het doel bestaat erin deze sector, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, te ondersteunen. Deze bijdragevermindering beoogt het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020, het 1e kwartaal 2021 en het 2e kwartaal 2021.

Om de bijdragevermindering te krijgen, moet u uiterlijk op 30/06/2021 bij de RSZ een aanvraag indienen via een beveiligde onlinedienst.

Voor meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen, over de aanvraag of over precies welke verminderingen toegekend worden, ga naar de pagina Steunmaatregelen voor de ondernemingen uit de reissector op de website van de RSZ, of raadpleeg de Administratieve instructies op deze Portaalsite.

Maatregelen van de RVA

Tijdelijke werkloosheid

U mag voor uw personeel tijdelijke werkloosheid aanvragen omwille van overmacht. Kijk op de website van de RVA (Nieuwe venster) - in de rode banner ziet u de recentste berichten en documenten.

U vraagt tijdelijke werkloosheid zo spoedig mogelijk aan via de onlinedienst op de pagina Tijdelijke werkloosheid scenario 5. De RVA stelt zich soepel op in deze moeilijke periode.

Maatregelen van het RSVZ

Bent u zelfstandig, en ondervindt u moeilijkheden door het coronavirus? U kunt een beroep doen op de volgende maatregelen:

 • Overbruggingsrecht: een maandelijkse uitkering als u uw werk geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken hebt, uw activiteit noodgedwongen omgevormd hebt of indirect getroffen bent door de sluitingsmaatregelen.
 • Een jaar uitstel van betaling van uw voorlopige sociale bijdragen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op uw uitkeringen.
 • Vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020, als uw beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
 • Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (inclusief starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen.
 • Terugbetaling van uw ziektekosten en die van uw familie, en een uitkering van het ziekenfonds bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 8 dagen.

Meer info en wie te contacteren

Meer details over de maatregelen voor zelfstandigen en wie u hiervoor juist moet contacteren, vindt u op de pagina 'Moeilijkheden door het coronavirus' de website van het RSVZ Nieuw venster.