Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronacrisis: maatregelen van de sociale zekerheid

De verschillende instellingen van de sociale zekerheid bieden maatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen in moeilijkheden door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen.

Maatregelen van de RSZ

Info

De RSZ biedt momenteel uitzonderlijke minnelijke afbetalingsplannen bij financiële moeilijkheden door het coronavirus. U leest de voorwaarden op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Verplichte telewerkaangifte NEW

De regering heeft beslist telewerk te verplichten als maatregel tegen het coronavirus. Werkgevers moeten het telewerk online aangeven.

Er zijn terugkeermomenten mogelijk maar de regering beveelt toch zeer sterk aan om zoveel mogelijk thuis te werken. Deze terugkeermomenten mogen maximaal één dag per week bedragen tot en met 19 december 2021, en maximaal twee dagen per week vanaf 20 december 2021.

Alles wat u moet weten over de aangifte van uw werknemers leest u op de pagina's van de onlinedienst Corona Telewerkaangifte.

Minnelijk afbetalingsplan

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het coronavirus en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? U mag een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Er zijn uitzonderingsmaatregelen voor werkgevers die betalingsmoeilijkheden hebben voor:

  • de bijdragen jaarlijkse vakantie voor de dienstjaren 2019 en 2020
  • de sociale bijdragen voor het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 en het 1e, 2e en 3e kwartaal 2021
  • bepaalde bijdragewijzigingen.

De forfaitaire vergoeding wegens het niet naleven van de verplichting tot betaling van voorschotten, is niet van toepassing voor de 4 kwartalen van 2020 en de eerste drie kwartalen van 2021.

Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid

U mag uw werknemers die in tijdelijke werkloosheid gezet zijn, een aanvulling bij de RVA-uitkering toekennen.

Op die aanvulling hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.Lees de voorwaarde op de pagina 'Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid' op de RSZ-website Nieuw venster.

Bouw-, schoonmaak-, land- en tuinbouw- en vleesverwerkingssectoren: bijhouden van gegevens over buitenlandse arbeidskrachten

Bent u werkgever in de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw of vleesverwerking? Als u tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland verblijft of woont, moet u vanaf 22/08/2020 een aantal gegevens inzamelen en bijhouden.

Vergeet niet na te gaan of uw medewerkers die in België komen werken het 'Passenger Locator Form' Nouvelle fenêtre hebben ingevuld. Dat moet gebeurd zijn voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen.

In ons nieuwsbericht over de bewaring van gegevens van uw buitenlandse medewerkers leest u meer over de betrokken sectoren en de gegevens die u moet bijhouden.

Reissector: Bijdragevermindering voor bepaalde kwartalen in 2020 en 2021 / Verlenging van de maatregel voor het 3e kwartaal van 2021

De federale regering heeft beslist een bijdragevermindering te verlenen aan de werkgevers die behoren tot de reissector en die verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun activiteiten als reisorganisatie. Het doel bestaat erin deze sector, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, te ondersteunen. Deze bijdragevermindering beoogt het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020, het 1e kwartaal 2021 en het 2e kwartaal 2021. Omdat de economische problemen aanhouden, heeft de Regering beslist om de maatregel te verlengen voor het 3e kwartaal 2021 (onder voorbehoud van stemming van de wet in de Kamer en de publicatie ervan).

Om de bijdragevermindering te krijgen, moet u uiterlijk op 30/06/2021 bij de RSZ een aanvraag indienen via de beveiligde onlinedienst Coronavirus: steun voor de reissector .

Voor meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen, over de aanvraag of over precies welke verminderingen toegekend worden, ga naar de pagina Steunmaatregelen voor de ondernemingen uit de reissector, of raadpleeg de Administratieve instructies op deze portaalsite.

Maatregelen van de RVA

Tijdelijke werkloosheid

U mag voor uw personeel tijdelijke werkloosheid aanvragen omwille van overmacht. Kijk op de website van de RVA (Nieuwe venster) - klik op de coronabanner om de recentste berichten, documenten en regelingen te zien.

U vraagt tijdelijke werkloosheid zo spoedig mogelijk aan via de onlinedienst op de pagina Tijdelijke werkloosheid scenario 5. De RVA stelt zich soepel op in deze moeilijke periode.

Maatregelen van het RSVZ

Bent u zelfstandig, en ondervindt u moeilijkheden door het coronavirus? U kunt een beroep doen op de volgende maatregelen:

  • Overbruggingsrecht: een maandelijkse uitkering als u uw werk geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken hebt, uw activiteit noodgedwongen omgevormd hebt of indirect getroffen bent door de sluitingsmaatregelen.
  • Een jaar uitstel van betaling van uw voorlopige sociale bijdragen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op uw uitkeringen.
  • Vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020, als uw beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
  • Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (inclusief starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen.
  • Terugbetaling van uw ziektekosten en die van uw familie, en een uitkering van het ziekenfonds bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 8 dagen.

Meer info en wie te contacteren

Meer details over de maatregelen voor zelfstandigen en wie u hiervoor juist moet contacteren, vindt u op de pagina 'Moeilijkheden door het coronavirus' de website van het RSVZ Nieuw venster.