Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronacrisis: maatregelen van de sociale zekerheid

De verschillende instellingen van de sociale zekerheid bieden maatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen in moeilijkheden door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen.

Maatregelen van de RVA

Corona-ouderschapsverlof

Een nieuwe vorm van ouderschapsverlof helpt ouders om werk en opvang van hun kinderen te combineren: het corona-ouderschapsverlof. Met dat verlof kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap heeft (die leeftijdsgrens valt weg in sommige specifieke situaties voor kinderen met een handicap), hun prestaties verminderen tot 1/2 of met 1/5, tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Doe een aanvraag voor uw werknemer via de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet.

Alles wat u moet weten over dit bijzondere ouderschapsverlof leest u op de website van de RVA (Nieuwe venster).

Tijdelijke werkloosheid

U mag voor uw personeel tijdelijke werkloosheid aanvragen omwille van overmacht. Kijk op de website van de RVA (Nieuwe venster) - in de rode banner ziet u de recentste berichten en documenten.

U vraagt tijdelijke werkloosheid zo spoedig mogelijk aan via de onlinedienst op de pagina Tijdelijke werkloosheid scenario 5. De RVA stelt zich soepel op in deze moeilijke periode.

Maatregelen van de RSZ

Info

De RSZ biedt momenteel uitzonderlijke minnelijke afbetalingsplannen bij financiële moeilijkheden door het coronavirus. U leest de voorwaarden op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Compensatie voor verplicht gesloten ondernemingen en toeleveranciers

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren. Er wordt een compensatieregeling uitgewerkt die voorziet dat verplicht gesloten ondernemingen en toeleveranciers een tegemoetkoming zullen ontvangen die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het eerste of het derde kwartaal  2020, waarbij het hoogste van de twee bedragen wordt toegekend.

Minnelijke afbetaling werkgeversbijdragen

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus, en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? U mag een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Er zijn uitzonderingsmaatregelen voor wie betalingsmoeilijkheden heeft voor:

  • de bijdragen voor het vakantiegeld van het boekjaar 2019,
  • sociale bijdragen voor het 1e, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020, en
  • bepaalde wijzigingen van bijdragen.

Verhoging van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw

Voor het jaar 2020 verdubbelt het aantal dagen waarop werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van gelegenheidsarbeid. De bijdragen worden daarbij berekend op een forfaitair dagbedrag. Voor alle verdere uitleg over dit stelsel verwijzen we naar de pagina 'Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbow'van de administratieve instructies.

Vergoeding voor telewerk

U mag uw telewerkend personeel een bureauvergoeding toekennen zonder er socialezekerheidsbijdragen op te betalen. Ook sommige kosten mag u terugbetalen. Lees de bepalingen op de pagina 'Vergoeding voor thuiswerk' op de RSZ-website Nieuw venster.

Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid

U mag uw werknemers die in tijdelijke werkloosheid gezet zijn, een aanvulling bij de RVA-uitkering toekennen. Op die aanvulling hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.Lees de voorwaarde op de pagina 'Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid' op de RSZ-website Nieuw venster.

Bouw-, schoonmaak-, land- en tuinbouw- en vleesverwerkingssectoren: bijhouden van gegevens over buitenlandse arbeidskrachten

Bent u werkgever in de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw of vleesverwerking? Als u tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland verblijft of woont, moet u vanaf 22/08/2020 een aantal gegevens inzamelen en bijhouden.

Vergeet niet na te gaan of uw medewerkers die in België komen werken het ‘Passenger Locator Form’ Nouvelle fenêtre hebben ingevuld. Dat moet gebeurd zijn voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen.

In ons nieuwsbericht over de bewaring van gegevens van uw buitenlandse medewerkers leest u meer over de betrokken sectoren en de gegevens die u moet bijhouden.

Handhaving coronamaatregelen: Actiecampagne verplicht telewerk

Het M.B. van 1 november 2020 maakte telewerk verplicht bij alle ondernemingen, voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De handhaving van deze en andere coronamaatregelen maakt sinds 5 november deel uit van iedere terreincontrole door de sociale inspectiediensten.

Na de onrustwekkende vaststelling dat bijna de helft van de gecontroleerde werkgevers betrapt wordt op inbreuken op de coronamaatregelen, verzocht Minister Dermagne (Minister van Economie en Werk), om meer en intensievere controles op het verplicht telewerk.
Het strategisch comité van de SIOD heeft daarom beslist om vanaf januari 2021 een actiecampagne ‘Verplicht telewerk’ op te starten, inclusief:

  • Een flitscontrole (vooraf aangekondigde actie) door de inspectiediensten omtrent verplicht telewerk binnen de tertiaire sector;
  • Een communicatietraject om de ondernemingen, verenigingen en diensten te informeren omtrent verplicht telewerk.

Maatregelen van het RSVZ

Bent u zelfstandig, en ondervindt u moeilijkheden door het coronavirus? U kunt een beroep doen op de volgende maatregelen:

  • Overbruggingsrecht: een maandelijkse uitkering als u uw werk geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken hebt, uw activiteit noodgedwongen omgevormd hebt of indirect getroffen bent door de sluitingsmaatregelen.
  • Een jaar uitstel van betaling van uw voorlopige sociale bijdragen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op uw uitkeringen.
  • Vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020, als uw beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
  • Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (inclusief starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen.
  • Terugbetaling van uw ziektekosten en die van uw familie, en een uitkering van het ziekenfonds bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 8 dagen.

Meer info en wie te contacteren

Meer details over de maatregelen voor zelfstandigen en wie u hiervoor juist moet contacteren, vindt u op de pagina 'Moeilijkheden door het coronavirus' de website van het RSVZ Nieuw venster.