Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Nieuws

Nieuwe berekening sociale bijdragen voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 2015 is de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen grondig aangepast. De grootste wijziging bestaat erin dat de bijdragen van een bepaald bijdragejaar berekend worden op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige van datzelfde jaar (op enkele uitzonderingen na). Voorheen werden de sociale bijdragen berekend op basis van de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor ze verschuldigd waren.

De wijziging heeft tot gevolg dat de berekening van de sociale bijdragen voortaan in twee fases gebeurt:

 1. In het bijdragejaar zelf wordt een voorlopige bijdrage geïnd op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige van drie jaar voordien.
 2. Eens de fiscus de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf vastgesteld heeft, maakt het sociaalverzekeringsfonds een eindafrekening van de sociale bijdragen op basis van de beroepsinkomsten uit dat bijdragejaar.

In de praktijk

Als zelfstandige betaalt u nog steeds ieder kwartaal bijdragen waaraan socialezekerheidsrechten verbonden zijn. De hervorming wijzigt de barema’s niet. U ontvangt een ‘(informatief) vervaldagbericht per kwartaal’ over uw bijdrageverplichtingen. In dit bericht deelt het socialeverzekeringsfonds het bedrag van de verschuldigde voorlopige kwartaalbijdrage mee. Ze is gebaseerd op uw geïndexeerde beroepsinkomsten als zelfstandige van drie jaar geleden.

Uw inkomsten schatten

Het kan natuurlijk zijn dat het bedrag van uw beroepsinkomsten van drie jaar geleden niet overeenstemt met uw huidige beroepsinkomsten. Daarom moet u op basis van het vervaldagbericht een inschatting maken van uw huidige inkomsten als zelfstandige. Die vergelijkt u met uw inkomsten van drie jaar voordien.

Afhankelijk van het resultaat van deze afweging zijn er drie mogelijkheden.

 • Uw inkomsten zijn ongeveer stabiel gebleven, of u kunt moeilijk inschatten hoe ze nog gaan evolueren. U betaalt de bijdrage zoals vermeld op het vervaldagbericht.
 • U schat dat uw huidige inkomsten hoger zullen liggen dan die van drie jaar geleden. U betaalt meer bijdragen. Voorwaarde is dat u geen openstaande bijdrageschulden heeft.
 • U stelt vast dat uw huidige inkomsten lager liggen dan die van drie jaar geleden. Bovendien zullen ze heel waarschijnlijk beneden bepaalde wettelijk vastgestelde drempels vallen. U betaalt minder bijdragen. U moet uw socialeverzekeringsfonds er wel van overtuigen dat uw inkomsten gedaald zijn, want het moet zijn akkoord geven.

Opgelet: Als bij de definitieve bijdragenafrekening blijkt dat uw inkomsten toch hoger liggen dan de toegepaste drempel, wordt een verhoging toegepast op de bijdragen die u nog moet betalen.

Als u in orde bent met uw voorlopige sociale bijdragen voor een bepaald jaar, bent u gedekt voor socialezekerheidsrechten zoals gezondheidszorgen, invaliditeit enzovoort.

Voorbeeld:

Een zelfstandige in hoofdberoep heeft gewoonlijk ongeveer 20.000 euro inkomsten. Zijn socialeverzekeringsfonds vraagt hem een kwartaalbijdrage te betalen van 1.100 euro, of 4.400 euro op jaarbasis. Deze bijdrage is berekend op basis van de laatste inkomsten waarvan het socialeverzekeringsfonds kennis heeft.

In de loop van het jaar stelt de zelfstandige vast dat zijn activiteit inkomsten zal opleveren die 50% hoger liggen. Hij kan ervoor kiezen om een extra betaling uit te voeren van 2.200 euro. Zo vermijdt hij dat hij dit bedrag zal moeten betalen op het moment van de eindafrekening. Fiscaal wordt dit bedrag van 2.200 euro rechtstreeks afgetrokken van zijn inkomsten van het jaar.

Als hij na een hospitalisatie, het verlies van een klant of een crisis in de sector in de loop van het jaar vaststelt dat zijn inkomsten duidelijk lager liggen (bijvoorbeeld lager dan 13.000 euro), kan hij tot een akkoord komen met zijn socialeverzekeringsfonds. Zijn kwartaalbijdragen kunnen dan teruggebracht worden tot de minimumbijdrage van 700 euro per kwartaal. Bij de eindafrekening gaat de fiscus definitief na of deze verminderde bijdragen voldoende waren.

Eindafrekening

Zodra het socialeverzekeringsfonds de definitieve jaarinkomsten kent, bezorgt het u een eindafrekening. Daarin wordt het definitieve bedrag van de bijdragen bepaald. Heeft u minder betaald, dan moet u bijbetalen. Heeft u al teveel bijdragen betaald, dan krijgt u een terugbetaling.

Er wordt geen enkele verhoging toegepast op de bijdragen die u nog moet betalen. Alleen voor wie onterecht een vermindering heeft verkregen, wordt een uitzondering gemaakt. U moet dan de bijdragen betalen die u nog verschuldigd bent, plus een verhoging omdat u onterecht vermindering had aangevraagd. Wie vraagt om minder bijdragen te betalen, wordt meteen geïnformeerd dat hij dit risico loopt wanneer de verwachte inkomstendaling er toch niet komt.

Voorbeeld Afrekening 2015 .pdf - Nouvelle fenÍtre

Meer informatie

U vindt meer details in de FAQ over de hervorming van de sociale bijdragen .pdf - Nouvelle fenÍtre.
Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ.

Voor informatie over uw dossier kunt u terecht bij uw socialeverzekeringsfonds.

 • Acerta Nouvelle fenÍtre: 078 05 10 63
 • Incozina: 050 40 65 65
 • Nationale Hulpkas: 02 546 45 22
 • Group S Nouvelle fenÍtre: 02 555 15 20
 • L’Entraide: 02 743 05 10
 • Multipen Nouvelle fenÍtre: 015 45 12 60
 • Partena Nouvelle fenÍtre: 02 549 74 90
 • Securex Nouvelle fenÍtre: 070 23 37 00
 • UCM: 081 32 06 11
 • Xerius Nouvelle fenÍtre: 078 15 00 15
 • Zenito Nouvelle fenÍtre: 02 212 22 30

Voor vragen over de regelgeving neemt u contact op met de Directie-generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid via zelfindep@minsoc.fed.be