Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronavirus: telewerkaangifte

24/11/2021: Wie kan de telewerkaangifte indienen?

De telewerkaangifte kan enkel door een beperkt aantal gebruikers ingediend worden. Om de aangifte te doen, moet u met het juiste profiel aangemeld zijn.

Wil u de telewerkaangifte online indienen? Meld u dan aan onder een van volgende profielen:

 • Werkgever RSZ
 • Werkgever PPL
 • Onderneming zonder personeel

De Hoofdtoegangsbeheerder of de Toegangsbeheerder van uw onderneming kunnen u de gepaste toegangen toekennen. Weet u niet wie u hiervoor moet aanspreken binnen uw onderneming? Ga dan te rade bij het contactcenter van de sociale zekerheid.

Gebruikt uw onderneming nog geen onlinedienst van de sociale zekerheid (CSAM)? Dan kunt u de telewerkaangifte ook ingeven als burger voor een onderneming.

Verplichtingen opgelegd door de regering

Het telethuiswerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening..

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker. Ze zijn verplicht de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

De sociale inspectiediensten zijn bevoegd voor het toezicht van het naleven van de verplichtingen inzake het telethuiswerk. Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met ofwel een strafrechtelijke boete ofwel een administratieve geldboete.

Maandelijkse aangifte met betrekking tot het telewerk

Alle werkgevers moeten maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen:

 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dat per vestigingseenheid vermeld.
 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dat per vestigingseenheid vermeld.
 • De aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand. Voor de periode tot en met 31 december gaat het over de situatie op woensdag 24 november 2021. De aangifte moet uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend zijn.

Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

Hoe doet u de aangifte?

Volg de stap-voor-stapgids om uw aangifte vlot in te vullen.

Wie doet de aangifte?

De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve voor :

 • KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie
 • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de Gewesten in verband met inrichtingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen
 • werkgevers uit de gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020
 • de politiediensten zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus
 • onderwijsinstellingen zowel voor hun personeel betaald door de inrichtende machten als het personeel betaald door de Gemeenschappen; deze uitzondering geldt niet voor de universiteiten, privé-scholen en andere opleidingsinstellingen die zelf hun personeel betalen
 • de operationele diensten van de civiele veiligheid bedoeld in artikel 2, §1, 1°, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
 • de penitentiaire inrichtingen, de rechterlijke orde en de inlichtingendiensten.

Degene die de aangifte wil verrichten moet zich aanmelden aan de hand van zijn e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.

Er zijn in dit geval meerdere mogelijkheden:

Maakt uw onderneming al gebruik van één of meer onlinediensten van de sociale zekerheid (via CSAM)?

Ja

In dat geval kunt u zich aanmelden als vertegenwoordiger van uw onderneming. Indien u over meerdere toegangen beschikt, controleer of u ingelogd bent voor het juiste KBO-nummer.

Als onderneming aanmelden voor een onderneming

Ja, maar uzelf hebt geen toegang gekregen

In dat geval kunt u zich aanmelden als burger. Gebruik daarvoor uw elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een ander toegelaten systeem. U moet in de aangifte verklaren dat u als gevolmachtigde van de onderneming optreedt. De onderneming ontvangt altijd een bevestiging van de aangifte.

Als burger aanmelden voor een onderneming

Alternatief: vraag een toegang aan de Hoofdtoegangsbeheerder van uw onderneming. Zodra u uw eigen toegang hebt, meldt u zich aan als vertegenwoordiger van uw onderneming.

Nee, uw onderneming heeft nooit onlinediensten van de sociale zekerheid gebruikt.

Meld u aan als burger. Gebruik daarvoor uw elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een ander toegelaten systeem. U moet in de aangifte verklaren dat u als gevolmachtigde van de onderneming optreedt. De onderneming ontvangt altijd een bevestiging van de aangifte.

Als burger aanmelden voor een onderneming

Heeft uw onderneming meerdere vestigingseenheden?

In dit geval geschiedt de aangifte steeds per vestigingseenheid. Het is niet nodig dat één persoon in één keer alle aangiften voor de hele onderneming doet. U kan deze opdracht ook doorgeven aan één of meerdere lokale verantwoordelijken.

Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden kunnen de gevraagde gegevens met betrekking tot alle vestigingseenheden indienen via de toepassing aan de hand van een gestructureerd excelbestand .xlsx - Nieuw venster.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

Deze aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

 • De situatie op woensdag 24 november 2021 dient aangegeven uiterlijk dinsdag 30 november 2021.
 • De situatie op 3 januari 2022 dient aangegeven uiterlijk donderdag 6 januari 2022.
 • Vervolgens telkens de situatie op de eerste werkdag van de maand en de aangifte uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand tenzij de situatie niet veranderd is.

Hoe vult u de aangifte in?

 1. Duid aan of uw onderneming over één of meerdere vestigingseenheden beschikt. Bij meerdere vestigingseenheden identificeert u de vestigingseenheid aan de hand van het vestigingseenheidsnummer. Indien u de aangifte voor meerdere ondernemingen doet, let erop dat u de aangifte per vestigingseenheid doet onder het juiste KBO-nummer.
  • Met vestigingseenheid wordt bedoeld: een plaats (gekend met een adres) waarop of van waaruit een hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming wordt uitgeoefend (bv. exploitatiezetel, afdeling, atelier, fabriek, magazijn, bureau, winkel...). De vestigingseenheden van uw onderneming kunt u opzoeken in de Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  • Elke vestigingseenheid is gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen met een eigen identificatienummer, het vestigingseenheidsnummer. Dit nummer is niet hetzelfde als ondernemingsnummer (KBO-nummer) van uw bedrijf. Uw vestigingseenheidsnummers kunt u opzoeken in de Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  • Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden kunnen de gevraagde gegevens met betrekking tot alle vestigingseenheden indienen via de toepassing aan de hand van een gestructureerd excelbestand.
 2. Vul het aantal personen werkzaam bij de onderneming.
  • Het gaat om een foto van uw onderneming op de eerste werkdag van de maand. Indien de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient het aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid ingevuld te worden.
  • U vermeldt het totale aantal werknemers die de onderneming in dienst heeft (= gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, statuut,...). Voor flexi-werknemers wordt gekeken naar de lopende raamovereenkomsten. Langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden ook meegeteld, evenals medewerkers met een ambulante functie (vb koeriers, inspecteurs,...).
  • Maakt uw onderneming op een structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid (bijvoorbeeld onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel,...), dan voegt u het aantal, dat op vermelde data bij u actief is, toe aan het totaal.
  • Dit geldt ook indien er in uw onderneming personen op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn (consultants, vennoten, ...). Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden, zoals voor herstellingen, schoonmaak, onderhoud,...
  • Uitzendkantoren moeten enkel het eigen personeel aangeven, niet de uitzendkrachten die in principe elders werkzaam zijn. Zij worden geteld bij de gebruiker. Hetzelfde geldt voor ondernemingen die personeel ter beschikking stellen van of structureel laten presteren in een andere onderneming.
 3. Vul het aantal het aantal personen werkzaam bij uw onderneming met een niet-telewerkbare functie in.
  • Met niet-telewerkbare functie wordt bedoeld, elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg...
  • Het gaat om een foto van het aantal personen werkzaam inuw onderneming op de eerste werkdag van de maand. Indien de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient het aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid ingevuld te worden. Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en worden niet opgenomen worden in het aantal niet-telewerkbare functies. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (bijvoorbeeld ploegbazen, teamchefs,...).
  • Maakt uw onderneming op structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid, dan voegt u het aantal personen zonder telewerkbare functie, dat op vermelde data bij u actief is, toe aan het totaal.
  • Hetzelfde geldt voor de personen die op zelfstandige basis structureel aanwezig zijn.
  • Zowel voor de vermelding van het totaal aantal werkzame personen als voor het aantal niet-telewerkbare functies, kan een wijziging / rechtzetting nog gebeuren door opnieuw een aangifte te doen met het totaal aantal werkzame personen in de onderneming / vestiging op de eerste werkdag van de maand en het aantal niet-telewerkbare functies. De laatst doorgestuurde aangifte vervangt de voorafgaande aangiftes.
 4. Vul de contactgegevens in waarop de overheid u kan bereiken voor verdere informatie.
 5. Controleer het overzicht van de aangifte, en dien uw aangifte in.

Na de aangifte wordt een ontvangstbevestiging gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.