Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene informatie

Veelgestelde vragen (FAQ)

Over de aangifte

 • Welke gegevens moet u aangeven?

  In de tool geeft u twee cijfers aan:

  • het aantal personen dat op de eerste werkdag van de maand bij uw onderneming in dienst is
  • het aantal personen dat op de eerste werkdag van de maand in dienst is én dat een functie uitoefent die niet telewerkbaar is

  Heeft uw onderneming meerdere vestigingseenheden? Dan moet u de aantallen per vestigingseenheid vermelden.

  Het gaat hierbij enkel om statistische gegevens en contactgegevens.

 • Wanneer moet u de aangifte indienen?

  De aangifte moet maandelijks gebeuren, ten laatste op de 6de kalenderdag van de maand met uitzondering van de eerste aangifte die u uiterlijk 30 november indient.

 • Waarom moet u de cijfers aangeven?

  De sociale-inspectiediensten zullen de cijfers als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden. Op basis van deze cijfers kan de Regering ook beschikken over een meer globaal beeld van de evolutie van het telewerk in de ondernemingen.

 • De cijfers kunnen snel veranderen. Is dat geen probleem?

  Nee. Het gaat om een foto van uw onderneming op de eerste werkdag van de maand. Als u een fout maakt, kunt u wel een update doen van de aangifte. De nieuwe aangifte vervangt dan de oude.

 • Kan u uw aangifte consulteren?

  De onderneming krijgt een bevestiging die wordt verstuurd naar het mailadres opgegeven in de aangifte.

 • Als een werkgever de aangifte telewerk niet doet, dan zal een sanctie volgen?

  Als niet wordt voldaan aan de verplichtingen voor de aangifte telewerk, dan zijn sancties mogelijk.

 • De situatie in mijn bedrijf is niet veranderd ten opzichte van de vorige aangifte. Moet er een nieuwe aangifte gedaan worden voor de volgende maand ?

  Het KB geeft aan dat er GEEN nieuwe maandelijkse aangifte moet gebeuren, tenzij er op de eerste werkdag van de kalendermaand, een wijziging is in het aantal personen werkzaam bij de onderneming en/of in het aantal personen met een niet-telewerkbare functie, tegenover de laatste gedane aangifte.

  Indien er wel een wijziging is van één van beide aantallen moet de nieuwe aangifte met beide cijfergegevens uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand ingediend zijn.

Voor wie geldt de aangifteplicht?

 • Wie moet de aangifte doen?

  Alle werkgevers moeten de aangifte uitvoeren, behalve

  • KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie
  • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de Gewesten in verband met inrichtingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen
  • werkgevers uit de gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020
  • De politiediensten zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveau's
  • onderwijsinstellingen zowel voor hun personeel betaald door de inrichtende machten als het personeel betaald door de Gemeenschappen; deze uitzondering geldt niet voor de universiteiten, privé-scholen en andere opleidingsinstellingen die zelf hun personeel betalen
  • de operationele diensten van de civiele veiligheid bedoeld in artikel 2, §1, 1°, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
  • de penitentiaire inrichtingen, de rechterlijke orde en de inlichtingendiensten.

  Wie geen personeel tewerkstelt moet geen aangifte indienen.

 • Ik heb een bouwonderneming met 200 werven. De aangiften gebeuren al via Checkin@work. Moeten we ook een telewerkaangifte doen?

  Ja, ook bouwondernemingen moeten een telewerkaangifte indienen. Dat gebeurt per vestigingseenheid als de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt. Maar een werf is geen vestigingseenheid.

  Arbeiders en andere technici op de werven geeft u aan als niet-telewerkbaar. De inspectie doet logischerwijze geen telewerkcontroles op de werven. Zij kunnen wel op de maatschappelijke zetel of andere administratieve vestigingseenheden van het bouwbedrijf controleren of de telewerkverplichting wordt nageleefd.

 • Geldt de verplichting ook voor buitenlandse ondernemingen?

  Nee, de telewerkaangifte is alleen verplicht voor ondernemingen met een vestiging in België.

 • Moet een beenhouwerij, een familiebedrijf waarin alleen de zaakvoerder, zijn echtgenote en zijn zoon werken, allen als zelfstandige, de telewerk-aangifte doen?

  Nee, de aangifte moet alleen gebeuren door ondernemingen die personeel tewerkstellen.

 • Moet een klein IT-bedrijf opgericht door twee zelfstandige vennoten de aangifte doen? Voor de uitvoering van bepaalde opdrachten werken er één of twee werknemers van een partnerbedrijf bij hen.

  Nee, het IT bedrijf stelt geen eigen werknemers tewerk en moet dus geen aangifte doen.

 • Wij zijn een familiebedrijf waarin ik en mijn echtgenote beide als zelfstandige werken. In het weekend stellen wij drie werknemers tewerk met een flexi-job contract. Moeten wij de aangifte doen?

  Ja, aangezien uw bedrijf personeel tewerkstelt moet u de aangifte doen. U geeft niet alleen de werknemers aan, maar ook u en uw echtgenote. Samen gaat het om 5 personen, dus u bent niet vrijgesteld van de aangifteplicht. Die vrijstelling betreft alleen KMO’s waarin minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie.

 • Moeten bedrijven die diensten aan huis leveren bij particulieren (kuisen, eten klaarmaken, boodschappen doen, ….) de telewerkaangifte doen?

  Ook deze bedrijven moeten een aangifte indienen en daarop het totale aantal werknemers vermelden, dus zowel de administratieve krachten als de werknemers die bij de klanten thuis werken. De werknemers die bij klanten werken zullen gezien de aard van hun werk een niet-telewerkbare functie hebben, voor de administratieve krachten zal het afhangen van de aard van hun werk.

 • Moet ik aangifte doen voor de persoonlijk assistent van persoon met een handicap die over een persoonlijk assistentiebudget / persoonsvolgend budget beschikt?

  Nee, in dat geval geldt een vrijstelling van aangifte.

 • Moet het personeel dat tewerkgesteld wordt in een schoolinrichting aangegeven worden?

  Al het personeel dat tewerkgesteld wordt in instellingen van het kleuter-, lager, middelbaar en hoger onderwijs, is vrijgesteld van deze aangifte. Dit betreft zowel het personeel dat de inrichtende machten zelf betalen en aangeven bij de RSZ, als het personeel dat via een Gemeenschapsministerie betaald wordt en bij de RSZ wordt aangegeven. Dit geldt voor alle officiële onderwijsinstellingen, dus zowel het die van het vrij onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs, het Provinciaal en Gemeentelijk onderwijs, …

  Let op: deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privé-scholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van al hun personeelsleden zelf betalen.

 • Moet een managementvennootschap een aangifte indienen?

  Een managementvennootschap zonder werknemers moet geen aangifte doen.

  Vennootschappen die personeel tewerkstellen, dienen wel een aangifte in. De aangifte betreft alle personen die structureel werken voor de onderneming, of het nu via een managementvennootschap is of niet.

  Of de zetel van een vennootschap thuis is, speelt geen rol. Je beoordeelt of de functie telewerkbaar is los van waar de zetel gevestigd is.

 • Moet een vaccinatiecentrum een aangifte indienen?

  Neen, de vaccinatiecentra zijn vrijgesteld van de aangifte.

Wie moet u aangeven in de rubriek “totaal aantal werknemers”?

 • Wie moet u als “werkzaam in de onderneming” beschouwen?

  Het gaat om het totale aantal werknemers dat gebonden is door een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, enzovoort.

  Voor flexi-werknemers wordt gekeken naar de lopende raamovereenkomsten.

  Langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden ook meegeteld, net als medewerkers met een ambulante functie (bijvoorbeeld koeriers, inspecteurs,...)

  Maakt uw onderneming op een structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid (bijvoorbeeld onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel,...), dan voegt u het aantal toe aan het totaal.

  Onder structureel verstaan we dat ze effectief een maand werkzaam zijn bij uw onderneming. Indien zij tijdens de maand werkzaam zijn bij wisselende klanten, dan moeten deze personen opgenomen worden in de aangifte van hun werkgever.

  Dat geldt ook voor personen die op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn (consultants, vennoten, ...). Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden, zoals voor herstellingen, schoonmaak, onderhoud,...

 • Moet u uitzendkrachten en zelfstandigen meerekenen?

  Maakt uw onderneming op een structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid (bijvoorbeeld onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel,...), dan voegt u het aantal toe aan het totaal.

  Onder structureel verstaan we dat ze ook effectief een maand werkzaam zijn bij uw onderneming. Indien zij tijdens de maand werkzaam zijn bij wisselende klanten, dan moeten deze personen opgenomen worden in de aangifte van hun werkgever.

  Dat geldt ook voor personen die op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn (consultants, vennoten, ...). Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden, zoals voor herstellingen, schoonmaak, onderhoud,...

 • Moet u een meewerkende echtgenoot/echtgenote ook worden opnemen in de aangifte?

  Ja. De meewerkende echtgenoot/echtgenote maakt deel uit van het totale aantal personen werkzaam in de onderneming.

 • Moet een bedrijfsleider worden opgenomen in de aangifte?

  De bedrijfsleider maakt deel uit van het totale aantal personen werkzaam in de onderneming.

 • Moeten studenten worden opgenomen in de aangifte?

  Ook studenten die werkzaam zijn bij uw onderneming, moet u in de aangifte opnemen.

 • Moeten vrijwilligers worden opgenomen in de aangifte?

  Vrijwilligers zonder vergoeding, vrijwilligers met kostenvergoeding, verenigingswerkers en andere vrijwilligers niet gebonden door een arbeidsovereenkomst of statuut moeten niet worden aangegeven.

 • Ik heb een bouwonderneming. Wie moeten wij opnemen in de aangifte?

  Een bouwonderneming geeft een aangifte in voor zijn onderneming of per vestigingseenheid als de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt. Maar een werf is geen vestigingseenheid. De keten van aanneming op een werf is dus niet relevant voor de telewerkaangifte. Elke aannemer moet zelf een telewerkaangifte doen voor het eigen personeel en voor het personeel dat structureel voor hem werkt (zoals uitzendkrachten of personeel van onderaannemers). De beoordeling over het telewerk gebeurt door elke aannemer zelf en niet door de hoofdaannemer.

 • Ons IT-bedrijf heeft IT-beheerders in dienst bij andere ondernemingen of lokale besturen. Moeten wij hen opnemen in de aangifte?

  Ondernemingen moeten niet het personeel aangeven dat ze ter beschikking stellen van of structureel laten presteren in een andere onderneming.

  Onder structureel verstaan we dat ze ook effectief een maand werkzaam zijn bij deze onderneming. Indien zij tijdens de maand werkzaam zijn bij wisselende klanten, dan moeten deze personen toch opgenomen worden in de aangifte van de werkgever.

 • Wij zijn een gemeentebestuur. Wie moeten wij opnemen in de aangifte?

  Een gemeentebestuur doet aangifte voor zijn gemeentepersoneel en andere medewerkers die structureel werkzaam zijn bij de gemeente, met name de vestigingseenheden gekoppeld aan het KBO-nummer van de gemeente. Het personeel bij een sporthal of zwembad met een autonome structuur,.. worden dus niet opgenomen in de aangifte van de gemeente.

 • Moet ik een aangifte doen van stagiairs werkzaam met een opleidingsovereenkomst?

  Als het om onderworpen stagiairs gaat (bijvoorbeeld alternerend leren), gelden de gewone regels en moeten ze dus opgenomen worden in de telling, zowel van het totaal als van de niet-telewerkbare functies.

  Als het om niet-onderworpen stagiairs gaat, zoals (hoge)schoolstudenten die vanuit hun (hoge)school uitgezonden worden om een stage te lopen in een onderneming, dan moeten ze in de telling slechts opgenomen worden als ze structureel werkzaam zijn in de onderneming (dus voor minstens de ganse maand).

 • Moet ik een artiest voor korte opdrachten aangeven bij mijn onderneming?

  Zoals voor korte contracten, geldt dat als de artiest met korte opdracht aan het werk is op de eerste werkdag van de maand, hij/zij moet opgenomen worden in de aangifte. Of hij/zij ook moet opgenomen worden onder het aantal niet-telewerkbare functies, hangt af van de functie die hij/zij uitoefent.

 • Moet ik de personen met een speciaal statuut zoals PWA, Art.60§7, Art.17 en politieke mandatarissen opnemen in de aangifte?

  Personen werkzaam in een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) als tewerkgestelde werkloze, moeten ook opgenomen worden in de aangifte.

  Personen die vallen onder Art. 60 §7-statuut moeten op dezelfde manier beschouwd worden als de uitgezonden personen. Dit wil zeggen:

  • als ze bij de OCMW zelf tewerkgesteld worden, worden ze opgenomen in de aangifte van het OCMW,
  • als ze bij derden tewerkgesteld worden , worden ze opgenomen in de aangifte van de derde.

  Personen die vallen onder Art. 17 (niet-onderworpen monitoren) zijn verbonden met een arbeidsovereenkomst en moeten dus worden opgenomen in de aangifte.

  Politieke mandatarissen (ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, …) vallen buiten het toepassingsgebied en moeten dus niet opgenomen worden.

 • Wat doe ik met personen die op verschillende plaatsen werkzaam zijn bij mijn onderneming / instelling (werknemers, …)

  De DmfA-logica wordt hier gevolgd om te bepalen bij welke vestigingseenheid iemand behoort, ook al moet er niet voor iedereen werkzaam in de onderneming een DmfA worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de persoon aangegeven wordt bij de vestigingseenheid waar hij van afhangt (en gewoonlijk ook het meeste actief is) op de eerste werkdag van de maand.

 • Wat moet ik doen als ik iemand aanwerf of ontsla in de loop van de maand?

  Niets, de aangifte betreft het totale aantal en het aantal niet-telewerkbare personen werkzaam in uw onderneming op de eerste werkdag van de maand. Wijzigingen in de loop van de maand moeten niet gemeld worden. Enkel wanneer u bemerkt dat u foute gegevens doorgestuurd hebt moet u een wijziging doen.

Wie moet u aangeven in de rubriek “niet-telewerkbare functies”?

 • Wie moet u aangeven in de rubriek “niet-telewerkbare functies”?

  Voor alle personen die u aangeeft in de rubriek “totaal aantal werknemers”, maakt u de overweging of zij al dan niet een niet-telewerkbare functie uitoefenen.

  U maakt deze beoordeling dus voor alle personen van de rubriek “totaal aantal werknemers”, ook al zijn zij langdurig afwezig door bijvoorbeeld ziekte.

 • Wat is een niet-telewerkbare functie?

  Een niet-telewerkbare functie is elke functie die van nature ter plaatse uitgevoerd moet worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, enzovoort. Het is de werkgever die beoordeelt welke functie telewerkbaar is of niet.

 • Moet u personen die uitzonderlijk op de werkvloer zijn, vermelden in de rubriek niet-telewerkbare functies?

  Nee, dat hoeft niet. Wie uitzonderlijk aanwezig is – bijvoorbeeld om materiaal op te halen, bepaalde documenten uit te printen of een evaluatiegesprek te houden – kan dat verantwoorden en wordt niet bij de niet-telewerkbare functies gerekend.

 • Moet u het management aangeven in de rubriek niet-telewerkbare functies?

  Directieleden en personen die tot het lijnmanagement behoren (bijvoorbeeld ploegbazen en teamchefs) en occasioneel op de werkvloer zijn kunnen hun aanwezigheid verantwoorden en hoeft u niet in het cijfer van de niet-telewerkbare functies op te nemen. Indien de onderneming zou oordelen dat deze personen toch op permanente basis moeten aanwezig zijn omwille van de continuïteit van de onderneming, dienen ze wel in de rubriek niet-telewerkbare functie te worden opgenomen.

 • Moet een zaakvoerder worden opgenomen in de rubriek niet-telewerkbare functies?

  De zaakvoerder maakt deel uit van het totale aantal personen werkzaam in de onderneming.

  Als de zaakvoerder activiteiten uitvoert die van nature ter plaatse moeten worden uitgevoerd, zoals verkoop of vleesverwerking, is de functie niet telewerkbaar. In andere gevallen is de functie wel telewerkbaar. Hij of zij zal zijn of haar aanwezigheid op de werkvloer voor managementtaken kunnen verantwoorden bij een controle door de sociale-inspectiediensten.

 • Wij werken met een bubbelsysteem. Bubbel A werkt maandag en dinsdag, bubbel B werkt woensdag tot vrijdag. Zijn die functies wel of niet telewerkbaar?

  De functie kan van thuis uit uitgevoerd worden, dus ze is telewerkbaar. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden bij controle door de sociale-inspectiediensten.

 • Wij zijn zo georganiseerd dat er afwisselend één medewerker aanwezig is om het onthaal te verzekeren of papieren dossiers voor te bereiden. Zijn deze functies dan wel of niet telewerkbaar?

  De functie kan grotendeels van thuis uit uitgevoerd worden, dus ze is telewerkbaar. Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dat verantwoorden en worden niet opgenomen worden in het aantal niet-telewerkbare functies.

 • Moet een meewerkend echtgenoot/echtgenote ook worden opgenomen in de rubriek niet-telewerkbare functies?

  De meewerkend echtgenoot/echtgenote maakt deel uit van het totale aantal personen werkzaam in de onderneming. Of de echtgenoot/echtgenote moet worden opgenomen onder de telewerkbare activiteiten, hangt af van de functie die hij/zij uitoefent. Administratieve taken zijn in se telewerkbaar, maar verkoop is dat niet.

 • Moeten technici die alleen ‘s morgens aanwezig zijn op kantoor en daarna de hele dag onderweg zijn, aangegeven worden in de rubriek niet-telewerkbare functies?

  Technici in uw onderneming die klanten bezoeken, maken deel uit van het totale aantal personen werkzaam in de onderneming. Maar hun functie is niet telewerkbaar.

  Als uw onderneming structureel technici tewerkstelt bij een vaste klant, dan is het die klant die de technici moet opnemen in de aangifte, niet u.

 • Moeten consultants die gedetacheerd worden door een ander bedrijf worden opgenomen in de rubriek niet-telewerkbare functies?

  Gedetacheerden werken structureel in uw onderneming en moeten dus opgenomen worden in uw aangifte. Of de gedetacheerden moeten opgenomen worden onder de telewerkbare activiteiten hangt af van de functie die hij/zij uitoefent.

  Het bedrijf die de gedetacheerden ter beschikking stelt moet deze profielen dus niet opnemen in zijn aangifte.

 • Wij geven opleidingen aan klanten. Die taak is telewerkbaar, tenzij de klant niet uitgerust is voor een online-opleiding. Wat moet ik aangeven in de rubriek niet-telewerkbare functies?

  Opleiders hebben in principe een telewerkbare functie. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf of het bedrijf van de klant aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden bij een controle door de sociale inspectiediensten.

Hoe doet u de aangifte?

 • Hoe krijgt u toegang?

  Dat is afhankelijk van de situatie.

  1. Uw onderneming is al bekend in het toegangssysteem CSAM en de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft al toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming.
   In dat geval kan hij zich aanmelden als vertegenwoordiger van de onderneming.
  2. De onderneming is reeds bekend in het toegangssysteem CSAM maar de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft nog geen toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming.
   In dat geval kan de Hoofdtoegangsbeheerder van de onderneming die rechten toewijzen via de onlinedienst Toegangsbeheer. Als dat gebeurd is, kan hij zich aanmelden als vertegenwoordiger van de onderneming.
  3. De onderneming is nog niet bekend in het toegangssysteem CSAM of de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft nog geen toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming.
   In dat geval kunt u zich aanmelden als burger met de e-ID of Itsme. U moet in de aangifte wel verklaren dat u optreedt als gevolmachtigde van de onderneming. De onderneming ontvangt altijd een bevestiging van de aangifte.
 • Wat moet u doen als uw onderneming meerdere vestigingseenheden heeft?

  U moet de cijfers doorgeven per vestigingseenheid. Het is niet nodig dat één persoon in één keer alle aangiften voor de hele onderneming doet. U kan die opdracht ook doorgeven aan één of meer lokale verantwoordelijken.

  Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden kunnen de gevraagde gegevens over hun vestigingseenheden indienen met een gestructureerd Excelbestand.

 • Kunt u de aangifte nog rechtzetten?

  Ja. U kunt zowel totaal aantal werkzame personen als het aantal niet-telewerkbare functies nog corrigeren. Dat doet u door de aangifte opnieuw te doen met de nieuwe cijfers. De laatst doorgestuurde aangifte vervangt de voorafgaande aangiftes.

  U kunt de aangifte daarentegen niet zelf annuleren. Indien u toch onterecht een aangifte hebt gedaan die moet verwijderd worden, neem contact op met teleworkcontact@rsz.fgov.be.