Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Coronacrisis: premie voor evenementensector en bepaalde andere sectoren

De regering heeft besloten om een premie toe te kennen aan de evenementensector en bepaalde andere sectoren. De premie dient om de tewerkstelling in die sectoren te behouden. Om deze premie te krijgen, dient u een aanvraag in bij de RSZ via de onlinedienst op deze pagina.

Wie maakt aanspraak op de coronapremie?

U kunt de premie aanvragen als u werkgever bent in de volgende sectoren.

 1. Evenementensector

  U valt onder het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) – dat wil zeggen dat werkgeverscategorie 562 of 662 aan u toegekend is

  Of uw hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit:

  • de beoefening van uitvoerende kunsten, inclusief de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE 90011) en de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE 90012);
  • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE 90021);
  • het ontwerp en de bouw van podia (NACE 90022);
  • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE 90023);
  • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE 90029);
  • de beoefening van scheppende kunsten (NACE 90031);
  • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE 90032);
  • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE 90041);
  • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE 90041);
  • het beheer en exploitatie van culturele centra (NACE 90042);
  • het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (NACE 90042);
  • de organisatie van congressen en beurzen (NACE 82300);
  • de organisatie van sportevenementen. Wat de organisatie van sportevenementen betreft, wordt de maatregel beperkt tot de NACE-code 93199.

  Valt u niet onder PC 304 of de voormelde NACE-codes, maar oefent u gelijkaardige activiteiten uit? Dan komt u toch in aanmerking voor de coronapremie als u kunt aantonen dat uw hoofdactiviteit zich op het vlak van tewerkstelling in de evenementensector situeert.

 2. Discotheken en dancings

  U baat een discotheek of dancing uit, die u gesloten hebt voor het publiek in toepassing van het 'pandemie-KB' van 28 oktober 2021, gewijzigd door het besluit van 4 december 2021.

 3. Binnenspeeltuinen

  U baat een binnenspeeltuin uit die gesloten is voor het publiek in toepassing van het 'pandemie-KB' van 28 oktober 2021, gewijzigd door het besluit van 4 december 2021.

 4. Binnenrecreatie

  U hebt een recreatiezaak, waar de hoofdactiviteit voornamelijk in binnenruimten plaatsvindt. U moest dus sluiten voor het publiek in toepassing van het 'pandemie-KB' van 28 oktober 2021, gewijzigd door het besluit van 4 december 2021. Uw zaak behoort tot een van de volgende:

  • subtropische zwembaden
  • trampolineparken
  • bowlingzalen
  • snooker- en biljartzalen
  • dartszalen
  • inrichtingen voor paintballgames en lasergames
  • escape rooms.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om de premie te krijgen?

U moet zich aan de 2 volgende voorwaarden houden. Doet u dat niet, dan annuleert de RSZ de premie.

 1. Behoud van tewerkstelling

  U moet de premie gebruiken om de tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 tot 30 juni 2022

  De premie wordt begrensd tot 80% van de brutolonen die u voor het betrokken kwartaal bij de RSZ aangegeven hebt, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen voor deze periode. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de brutolonen en socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die in deze periode worden ontslagen, met uitzondering van de werknemers die om dringende redenen worden ontslagen

 2. Verbod op de volgende transacties

  Van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 mag u geen:

  • a) dividenden uitkeren aan aandeelhouders
  • b) bonussen uitkeren aan de leden van de raad van bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming
  • c) eigen aandelen inkopen

Hoe wordt de premie berekend en wat gebeurt ermee?

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van wanneer u uw aanvraag indient.

U dient uw aanvraag uiterlijk op 04/03/2022 in

Als u uw aanvraag ten laatste op 4 maart 2022 indient, wordt de premie door de RSZ berekend en toegekend in twee fasen.

  Fase 1: voorlopige premie

  De RSZ berekent en vergelijkt:

  • het bedrag van de verschuldigde netto werkgeversbijdrage voor het 2de kwartaal 2021 + de verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 2de kwartaal 2021
  • het bedrag van de verschuldigde netto werkgeversbijdrage voor het 3de kwartaal 2021 + de verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 3de kwartaal 2021

  Het hoogste bedrag van de 2 wordt toegekend.

  Het bedrag van deze premie wordt eerst ambtshalve aangewend om de bedragen te betalen die u aan de RSZ verschuldigd bent voor het 1ste kwartaal 2022. Daarna wordt het gebruikt om eventuele andere bedragen te betalen die u aan de RSZ verschuldigd bent, met toerekening op de oudste schuld (overeenkomstig artikel 25 van de wet van 27 juni 1969).

  Als er na de toerekening een saldo overblijft, kunt u vragen om dat uitbetaald te krijgen. Vraagt u dat niet, dan wordt het saldo toegerekend op de eerste bedragen die zullen vervallen en aan de RSZ verschuldigd zijn.

  Fase 2: definitieve premie

  De RSZ berekent het bedrag van de verschuldigde netto werkgeversbijdrage voor het 4de kwartaal 2021 + de verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 4de kwartaal 2021

  Daarna vergelijkt de RSZ het bedrag van de voorlopige premie met dat van de definitieve premie.

  • Wanneer het bedrag van de definitieve premie lager is dan het bedrag van de voorlopige premie, dan is het bedrag van de voorlopige premie verworven.
  • Wanneer het bedrag van de definitieve premie hoger is dan het bedrag van de voorlopige premie, dan wordt aan de werkgever een bijkomende premie ten belope van het verschil toegekend.

  Het bedrag van deze premie wordt eerst ambtshalve aangewend om de bedragen te betalen die u aan de RSZ verschuldigd bent voor het 2de kwartaal 2022. Daarna wordt het gebruikt om eventuele andere bedragen te betalen die u aan de RSZ verschuldigd bent, met toerekening op de oudste schuld (overeenkomstig artikel 25 van de voornoemde wet van 27 juni 1969).

  Als er na de toerekening een saldo overblijft, kunt u vragen om dat uitbetaald te krijgen. Vraagt u dat niet, dan wordt het saldo toegerekend op de eerste bedragen die zullen vervallen en aan de RSZ verschuldigd zijn.

  U dient uw aanvraag in tussen 05/03/2022 en 15/05/2022

  Voor werkgevers die hun aanvraag tussen 5 maart 2022 en 15 mei 2022 indienen, wordt het bedrag van de premie in één keer berekend. Het komt het overeen met:

  • het bedrag van de voor het 2de kwartaal 2021 verschuldigde netto werkgeversbijdrage + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 2de kwartaal 2021, of
  • het bedrag van de voor het 3de kwartaal 2021 verschuldigde netto werkgeversbijdrage + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 3de kwartaal 2021, of
  • het bedrag van de voor het 4de kwartaal 2021 verschuldigde netto werkgeversbijdrage + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 4de kwartaal 2021.

  Het hoogste bedrag van de 3 wordt toegekend.

  Het bedrag van deze premie wordt eerst ambtshalve aangewend om de bedragen te betalen die u aan de RSZ verschuldigd bent voor het 2de kwartaal 2022. Daarna wordt het gebruikt om eventuele andere bedragen te betalen die u aan de RSZ verschuldigd bent, met toerekening op de oudste schuld (overeenkomstig artikel 25 van de voornoemde wet van 27 juni 1969).

  Als er na de toerekening een saldo overblijft, kunt u vragen om dat uitbetaald te krijgen. Vraagt u dat niet, dan wordt het saldo toegerekend op de eerste bedragen die zullen vervallen en aan de RSZ verschuldigd zijn.