Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.

Algemeenheden

Steunmaatregelen - relancemaatregelen Corona

In de loop van het 3de kwartaal 2021, kunnen er nog een aantal maatregelen getroffen worden om de impact van de Corona-crisis te verminderen en de relance te ondersteunen. Eens de maatregelen vaststaan, zullen ze via tussentijdse mededelingen worden toegelicht.

 

 

 

Wijzigingen

De personen

Sportlui - jaarbedrag betaalde sportbeoefenaar

Aanpassing van het bedrag dat bepaalt of een sportbeoefenaar valt onder toepassing van de wet van 24 februari 1978 (koninklijk besluit van 11 mei 2021 - BS van 28 mei 2021).

Aanpassing van het forfaitair maandbedrag waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend bij overschrijding ervan (koninklijk besluit van 14 juli 2021 - BS van 26 juli 2021).

 

Socioculturele sector - coronamaatregel

Dimona Art. 17

Tijdelijke verhoging van het aantal dagen voor bepaalde activiteiten (KB 20 mei 2021 - BS van 1 juni 2021).

 

Studenten

Dimona STU

De uren die een student als jobstudent onder solidariteitsbijdrage presteert tijdens het 3de kwartaal 2021, tellen niet mee voor het contingent van 475 uren per jaar, ongeacht de sector waarin de student tewerkgesteld wordt (wet van 4 juli 2021 - BS van 13 juli 2021).

 

Vrijwilligers

Verduidelijking cumul met activiteiten als verenigingswerker.

Verlenging mogelijke periode tewerkstelling bij organisaties die niet als vereniging zonder winstoogmerk zijn opgericht - coronamaatregel (wet van 18 juli 2021 - BS van 29 juli 2021).

Verhoging van het jaarlijkse kostenplafond voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de vaccinatiecentra voor 2021 (koninklijk besluit van 24 juli 2021 - BS van 29 juli 2021).

 

Verenigingswerkers

Retroactieve uitbreiding met een aantal activiteiten uit de socioculturele sector (wet van 20 juli 2021 - BS van 23 juli 2021).

Tijdelijke verdubbeling van het maximale maandbedrag voor bepaalde activiteiten - coronamaatregel (koninklijk besluit van 24 juni 2021 - BS van 29 juni 2021).

 

 

Het loonbegrip

Terugbetaling van kosten

Verhoging km-vergoeding gebruik eigen wagen (omzendbrief nr. 695 van 8 juni 2021 - BS 17 juni 2021)

 

Terugbetaling van kosten - maximale bureaukosten - coronamaatregel

Tijdelijke verhoging van de maximale maandelijkse bureauvergoeding voor het 3de kwartaal 2021 (Circulaire 2021/C/62 als addendumbij de circulmaire 2021/C/20 van 26 februari 2021 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk., gepubliceerd op 1 juli 2021).

 

Coronapremie

Werkgevers krijgen de mogelijkheid een eenmalige coronapremie aan hun werknemers toe te kennen onder de vorm van coronapremiecheques van maximaal 500,00 EUR vrij van socialezekerheidsbijdragen (koninklijk besluit van 21 juli 2021 - BS van 29 juli 2021).

De geldigheidsduur van consumptiecheques die nog mogen besteed worden tot 31 december 2021, wordt opgeschoven naar 31 december 2022 (koninklijk besluit van 21 juli 2021 - BS van 29 juli 2021).

 

Aandelen

Actualisering verwijzing naar het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

 

Verplichtingen

Minnelijk afbetalingsplan COVID-19

Verlenging voor het 3de kwartaal 2021 (wet van 18 juli 2021 - BS van 29 juli 2021).

 

 

De bijzondere bijdragen

Coronapremie bijdrage

Op uitgekeerde coronapremies die aan de voorwaarden voor vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voldoen, is een bijzondere bijdrage van 16,50 % verschuldigd (wet van 18 juli 2021 - BS van 29 juli 2021)

 

 

De verminderingen

Doelgroepvermindering mentors

Actualisering verwijzing naar de webpagina 'mentorkorting' van Vlaanderen.

 

Tijdelijke vermindering reissector - coronamaatregel

Verlenging van de maatregel voor het 3de kwartaal 2021 (wet van 18 juli 2021 - BS van 29 juli 2021).

 

Tijdelijke doelgroepvermindering hotelsector - coronamaatregel

Verlenging van de maatregel voor het 3de kwartaal 2021 (wet van 18 juli 2021 - BS van 29 juli 2021).

 

Tijdelijke doelgroepvermindering herstel van de werkgelegenheid - coronamaatregel

Tijdelijke doelgroepvermindering voor werkgevers in het kader van het herstel van de werkgelegenheid (wet van 4 juli 2021 - BS van 13 juli 2021).

 

 

Invullen van de DmfA

Prestatiecode 3 en 15

De aangifte van prestatiecode 3 - bijkomende vakantie voor arbeiders - is ook mogelijk voor flexiwerknemers.

 

Prestatiecode 77

Actualisering.

 

Bijdragen in geval van arbeidsongeval of beroepsziekten - gepensioneerde werknemers

Aanpassing van het percentage van de persoonlijke bijdrage voor de gepensioneerde werknemers (2 koninklijke besluiten van 4 juli 2021 - BS van 16 juli 2021).

 

Capelo maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd - MRA 502

Aanpassing op vraag van de Federale Pensioendienst (FPD).

 

 

Invullen van de DmfAPPL

Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd - MRA 502

Aanpassing op vraag van de Federale Pensioendienst (FPD).

 

Prestatiecode 77

Actualisering.

 

 

Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Procedure en te realiseren bijkomende tewerkstelling

Modaliteiten

Opleidingsproject tot verpleegkundigen "vorming 600"

Actualisering.

 

 

Varia

Overzicht van de nieuwe tussentijdse mededelingen in het kader van de Corona-crisis