Werken als zeevarende

Mijn sociale zekerheid als zeevarende

Als zeevarende ben je tewerkgesteld op een zeeschip. Je voert er je arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst met een reder ter koopvaardij uit. Zeevarenden vallen niet onder het algemeen stelsel van de sociale zekerheid, maar onder een specifiek stelsel.

Wat doen de verschillende instellingen van sociale zekerheid?

De RSZ staat in voor:

  • de registratie en controle van socialezekerheidsaangiften,
  • het beheer van de Poollijst van de zeevarenden,
  • het innen van de socialezekerheidsbijdragen, en
  • de toekenning van het wachtgeld en de uitkering voor zeegewenning.

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) zorgt voor:

  • de ziekte- en invaliditeitsverzekering,
  • de sociale dienst, en
  • de toekenning en betaling van de ‘aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd’.

De Federale Pensioendienst (FPD) is bevoegd voor de rust- en overlevingspensioenen. 

Fedris waakt over de rechten van slachtoffers van beroepsrisico’s:

  • arbeidsongevallen, en
  • beroepsziekten. 

FAMIFED kent de kinderbijslag toe aan zeevarenden.