Vervangende ondernemers voor zelfstandigen

Mogelijkheid om een zelfstandige te vervangen

Sinds de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen kan een zelfstandige die tijdelijk zijn beroepsactiviteit onderbreekt, zich laten vervangen om de continuïteit van zijn economische activiteit of onderneming te verzekeren.

Vervangingscontract

Een vervangingscontract wordt afgesloten tussen de vervangen zelfstandige en de vervangende ondernemer. Voor de duur van het vervangingscontract mag de vervangen zelfstandige noch zijn gewoonlijke noch enige andere beroepsactiviteit uitoefenen.

De vervangende ondernemer wordt verondersteld zelfstandig te zijn.

Duur van het contract

Het contract mag voor de vervangen zelfstandige niet langer dan een periode van 30 dagen per kalenderjaar lopen. Dit maximumaantal dagen kan evenwel verlengd worden met de volgende periodes van inactiviteit van de vervangen zelfstandige:

  • elke periode van primaire arbeidsongeschiktheid en van invaliditeit;
  • elke periode van moederschapsrust;
  • elke periode van tijdelijke onderbreking van de activiteit om zorgen te verlenen aan een persoon, met een maximum van 12 maanden;
  • elke periode van tijdelijke stopzetting van de activiteit om te zorgen voor een ernstig ziek kind, met een maximum van 12 maanden.

Inschrijving

Wie een activiteit als vervangende ondernemer wenst uit te oefenen, moet zich laten inschrijven in het "Register van vervangende ondernemers" van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenklasse en Energie. Hiertoe wendt de kandidaat-vervanger zich tot een erkend ondernemingsloket. De kandidaat kan zich laten inschrijven voor een of meer activiteitensectoren.

De vervangende ondernemer moet ten laatste bij het begin van het eerste vervangingscontract ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) en als natuurlijk persoon een zelfstandige activiteit in hoofdberoep of in bijberoep uitoefenen. Op basis van de wet kunnen personen die nog niet zelfstandig zijn, zich evenwel laten opnemen in het Register van vervangende ondernemers, zonder onmiddellijk ingeschreven te zijn bij de KBO. Zij moeten echter ten laatste bij het begin van het eerste vervangingscontract bij de KBO ingeschreven zijn. De vervangende ondernemer moet tevens zijn beroepskennis bewijzen (bij gereglementeerde beroepen).

Tarief

Het inschrijvingsgeld varieert van 34 euro tot 90,50 euro, naargelang de controle die het ondernemingsloket moet uitvoeren.