Mijn toestand verergert na mijn arbeidsongeval

Ik werd niet blijvend arbeidsongeschikt na mijn ongeval

Als je geen blijvende restletsels hebt overgehouden aan je arbeidsongeval, verklaart de verzekeringsonderneming je vanaf een bepaalde datum genezen. Als je binnen de 3 jaar meent dat je oorspronkelijke letsels zijn verergerd, moet je de verzekeringsonderneming verwittigen.

Als je gezondheidstoestand verergert als gevolg van een licht ongeval, moet je dat ongeval zo snel mogelijk aangeven bij je werkgever.

Ik werd blijvend arbeidsongeschikt na mijn ongeval

Als je blijvende restletsels hebt overgehouden aan je arbeidsongeval, doet de verzekeringsonderneming je een regelingsvoorstel (een overeenkomst-vergoeding) dat door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) of, in geval van onenigheid, door de arbeidsrechtbank of het arbeidshof moet worden goedgekeurd.

Als je blijvende arbeidsongeschiktheid verergert binnen de 3 jaar na de regeling van je ongeval (de herzieningstermijn), moet je naar je verzekeringsonderneming een medisch attest sturen dat de verergering van je letsels staaft. De verzekeringsonderneming zal jouw graad van blijvende ongeschiktheid aanpassen en het bedrag van je vergoeding herberekenen als ze dat gerechtvaardigd vindt. Die vergoeding hangt af van je basisloon. Dat is het loon dat je hebt verdiend in het jaar dat is voorafgegaan aan je ongeval voor de functie die je op het moment van het ongeval uitoefende.

Als de verzekeringsonderneming weigert je arbeidsongeschiktheid te herzien, kan je je zaak vóór het einde van de herzieningstermijn voorleggen aan de arbeidsrechtbank.

Als je blijvende arbeidsongeschiktheid verergert na de herzieningstermijn, kan je aanspraak maken op een verergeringsbijslag op voorwaarde dat je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de verergering minstens 10 % bedraagt. Die bijslag komt bovenop het bedrag van je vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

De verergeringsbijslag die wordt toegekend na de herzieningstermijn, is doorgaans minder hoog dan je vergoeding na herberekening tijdens de herzieningstermijn, omdat die niet afhangt van je basisloon maar van een forfaitair bedrag.