Je pensioen aanvragen

Je rustpensioen aanvragen

Je rustpensioen mag je 1 jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Wanneer je vervoegd (tussen 60 en 65 jaar) met pensioen wenst te gaan, moet je aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. Ambtenaren die hierover meer informatie wensen, raadplegen het beste de brochure ‘Rustpensioenen van de overheidssector’.

Ben je werknemer of zelfstandige en wens je je pensioen op 65 jaar, dan moet je geen aanvraag indienen. Het onderzoek wordt dan automatisch opgestart.

Als je ambtenaar bent, moet je in principe een aanvraag indienen. Enkel wanneer je volgens MEDEX (Administratie voor medische expertise) arbeidsongeschikt bent, kent FPD het pensioen wegens arbeidsongeschiktheid automatisch toe. 

Je overlevingspensioen aanvragen

De aanvraag voor een overlevingspensioen of overgangsuitkering moet binnen de 12 maanden na het overlijden gebeuren. Je ontvangt het pensioen vanaf de 1ste dag van de maand die op het overlijden volgt. Dien je je aanvraag pas na 12 maanden in, dan ontvang je het overlevingspensioen pas vanaf de 1ste dag van de maand die op de aanvraag volgt.

In geval van een overgangsuitkering krijg je die gedurende maximum 24 maanden vanaf de datum van overlijden, als je kinderen ten laste hebt. Dien je je aanvraag pas 12 maanden na het overlijden in, dan heb je enkel recht op een uitkering tijdens de dagen die je binnen die 24 maanden resten.

Een aanvraag is niet nodig wanneer de overledene al gepensioneerd was als zelfstandige of werknemer. Hij is ook niet nodig wanneer de overledene via FPD van een rustpensioen genoot en je een van de volgende verwanten bent:

 • de overlevende echtgeno(o)t(e),
 • de ex-echtgeno(o)t(e) en de enige mogelijke begunstigde, of
 • een wees die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en waaraan de overledene geen echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t(e) laat.

Als je de ex-echtgeno(o)t(e) bent en er een overlevende echtgeno(o)t(e) is die recht heeft op het overlevingspensioen, dan moet je een aanvraag voor een overlevingspensioen indienen. Je doet dit binnen de 12 maanden die op het overlijden volgen. Na deze termijn heb je geen recht meer op het overlevingspensioen.

Eén aanvraag volstaat

Een aanvraag in één bepaalde pensioenregeling is ook geldig voor andere soorten pensioenen. Je aanvraag wordt daardoor doorgezonden tussen de verschillende pensioeninstellingen.

Waar en hoe vraag ik mijn pensioen aan?

Als je in België woont, kan het via: 

 • de website www.pensioenaanvraag.be,
 • het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats,
 • de kantoren van de RVP: in de Zuidertoren of in een gewestelijk kantoor,
 • de pensioenpunten, of
 • tijdens een zitdag.

Als je niet in België woont, maar in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, kan het via de bevoegde instelling van het land waar je verblijft.

Woon je buiten de EER en Zwitserland, maar heb je in een van deze landen gewerkt, dan moet je het Belgisch pensioen aanvragen bij de bevoegde instelling van het land van de Europese Economische Ruimte in de pensioenregeling waaraan u onderworpen was.

Woon je in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft, dan moet de aanvraag voor een Belgisch pensioen bij de bevoegde instelling van dat land worden ingediend.

Waar en hoe vraag ik als ambtenaar mijn pensioen aan?

Je kan je aanvraag indienen:

 • bij je laatste openbare werkgever, of
 • bij de instelling die je pensioen berekent.

Dit kan een van bovenstaande contactpunten zijn of FPD. Als je pensioen door FPD berekend wordt, kan je je aanvraag rechtstreeks bij FPD indienen:

 • via het formulier ‘Aanvraag rustpensioen’. Je verkrijgt dit formulier:
  • in de pensioenpunten;
  • door naar het speciale nummer Pensioenen 1765 (gratis) te bellen. Vanuit het buitenland: +32 78 15 17 65 (betalend);
  • door het vanuit de rubriek ‘formulieren’ van de FPD-website te downloaden.

  Onderteken dit formulier en verstuur het via de klassieke post naar het volgende adres:

  • Federale Pensioendienst (FPD)- Contactcenter
   Zuidertoren
   1060 Brussel
 • via de website www.pensioenaanvraag.be.