Hulp voor zelfstandigen in moeilijkheden

Wat is het overbruggingsrecht?

Als zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot kun je, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Het gaat om de volgende situaties:

 • Faillissement (persoonlijk of van de vennootschap waarin je zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot bent);
 • Collectieve schuldenregeling (verkregen binnen de periode van drie jaar voorafgaand aan het kwartaal volgend op het kwartaal van de stopzetting van je zelfstandige activiteit);
 • Tijdelijke of definitieve gedwongen onderbreking van je zelfstandige activiteit door een natuurramp, vernieling, brand of allergie;
 • Stopzetting omwille van economische moeilijkheden:
  • indien je een leefloon ontvangt op het ogenblik van de stopzetting of
  • indien je in het jaar voorafgaand aan je stopzetting een beslissing tot vrijstelling van bijdragen door de Commissie van vrijstelling van bijdragen hebt bekomen of
  • indien je kan aantonen dat je inkomen van het jaar van de stopzetting en het daaraan voorafgaande jaar onder een bepaalde drempel (inkomsten niet hoger dan 13847,39 euro als zelfstandige in hoofdberoep en niet hoger dan 6083,16 euro als meewerkende echtgenoot) lag.

Er zijn twee aspecten:

 • Je behoudt gedurende maximaal vier kwartalen bepaalde sociale rechten (terugbetaling geneeskundige verzorging, behoud van rechten inzake arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen). Tijdens die kwartalen moet je de sociale zekerheidsbijdragen niet betalen.
 • Je krijgt een maandelijkse uitkering gedurende maximaal twaalf maanden.

Tijdens je volledige beroepsloopbaan als zelfstandige kan je verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden.

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer je het overbruggingsrecht wil krijgen, moet je aan alle hieronder opgesomde voorwaarden voldoen:

 • je moet onderworpen zijn geweest aan het sociaal statuut van de zelfstandigen in de loop van het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring (in geval van faillissement), van de start van de gedwongen onderbreking of van de stopzetting (in geval van collectieve schuldenregeling of economische moeilijkheden), en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen;
 • je moet in deze periode de bijdragen verschuldigd zijn als hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot;
 • je moet minstens vier kwartalen bijdragen effectief betaald hebben in de loop van de laatste zestien kwartalen;
 • in geval van economische moeilijkheden, moet je bovendien minstens acht kwartalen aantonen waarvoor pensioenrechten worden geopend,
 • je mag geen beroepsbezigheid uitoefenen;
 • je mag geen vervangingsinkomen genieten;
 • je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben.

Wat moet je doen?

Je moet een aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. Dit moet ten laatste gebeuren vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring, van de start van de gedwongen onderbreking of van de stopzetting.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen voor zelfstandigen. Als je aan alle voorwaarden voldoet om de uitkering te krijgen, dan heb je recht op een maandelijks bedrag van 1.253,83 euro. Onder bepaalde strikte voorwaarden kan je een hoger bedrag krijgen (1.566,79 euro).