Tewerkgesteld in België, gedetacheerd naar het buitenland

Detachering naar een lidstaat van de EER of naar Zwitserland

Indien je in België een bezoldigde activiteit uitoefent voor een werkgever die in België substantiële activiteiten heeft, kun je als gedetacheerde werknemer naar het buitenland worden gestuurd om tijdelijk voor zijn rekening te werken.

De Belgische sociale zekerheid blijft van toepassing, op twee voorwaarden:

  • je werkzaamheden in deze andere lidstaat duren niet langer dan 24 maanden, en
  • je vervangt geen andere persoon die vóór jou ook al gedetacheerd werd.

Gedurende de periode van de detachering moet er een rechtstreekse band met je werkgever blijven bestaan.

Verblijf, werk en sociale zekerheid in een lidstaat van de EER of Zwitserland 

Jij en je werkgever moeten zelf nagaan welke wettelijke verplichtingen het land waar je naartoe wordt gestuurd, oplegt op vlak van verblijfs- en arbeidsvergunningen.

Je moet in het bezit zijn van een A1-attest. Dat attest bevestigt dat de Belgische socialezekerheidswetgeving op jou van toepassing is gedurende de periode die in het formulier vermeld staat en dat je socialezekerheidsbijdragen in België worden betaald. Een A1-attest vraag je aan bij de dienst Internationale Betrekkingen van de RSZ.

Detachering naar een ander land dan de EER-lidstaten en Zwitserland

Je moet nagaan of België met de staat in kwestie een bilaterale overeenkomst over sociale zekerheid heeft gesloten.

Afhankelijk van de inhoud van deze bilaterale overeenkomst blijf je aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen. De inhoud van de sociale rechten, de wijze waarop je uitkeringen ontvangt in het buitenland en de toegelaten detacheringsperiode worden door iedere overeenkomst afzonderlijk bepaald.

Bestaat er geen bilaterale overeenkomst, dan bevind je je in de ‘klassieke’ situatie van een tewerkstelling in het buitenland en is in principe de wetgeving van het land waar je werkt van toepassing.

In geval van een detachering naar een land waarmee geen socialezekerheidsovereenkomst werd gesloten, blijft de Belgische regeling verplicht van toepassing als de verwachte duur van de tewerkstelling niet langer is dan zes maanden en de werknemers niet verzekerd zijn bij de DOSZ. Onder bepaalde voorwaarden is een verlenging van zes maanden mogelijk. Wanneer op voorhand geweten is dat de tewerkstellingsperiode langer zal zijn dan zes maanden, mogen de gedetacheerde personen niet onderworpen blijven aan de Belgische socialezekerheidsregeling.

Verblijf, werk en sociale zekerheid in een andere staat dan een EER-lidstaat of Zwitserland 

Jij en je werkgever moeten zelf nagaan welke wettelijke verplichtingen op vlak van verblijfs- en arbeidsvergunningen worden opgelegd door het land waar je naartoe wordt gestuurd.

Wat je onderwerping en rechten inzake sociale zekerheid betreft, is het aan jou en je werkgever om na te gaan of de wetgeving van het land waar je naartoe wordt gestuurd, formaliteiten oplegt.

Als er een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid bestaat met het land van tewerkstelling, kan een ’certificate of coverage‘ worden aangemaakt waaruit blijkt dat de betrokkene in België onderworpen blijft.