Werken in het buitenland

Wettelijk kader

Het gaat om een situatie waarin je niet tijdelijk (detachering), maar permanent werkzaamheden in het buitenland verricht.

Indien je in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland aan de slag gaat, zal je onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van de staat waar je gaat werken. Overeenkomstig het recht op vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie zal, voor je rechten op uitkeringen en de berekening ervan in de staat waar je zal werken – en dus verzekerd zal zijn –, rekening gehouden worden met de periodes waarin je aangesloten was bij de Belgische sociale zekerheid.

Indien je in een andere staat dan een lidstaat van de EER en Zwitserland aan de slag gaat, moet nagegaan worden of België een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid ondertekend heeft. Hierin wordt het volgende vastgelegd:

  • de toepasselijke socialezekerheidswetgeving;
  • de aard;
  • de omvang van je rechten op het vlak van sociale zekerheid.

Verblijf, werk en sociale zekerheid

Je werkgever of – indien je geen werknemer bent – jijzelf moet de wetgeving van de staat nagaan op het vlak van machtiging tot verblijf en arbeid, en de modaliteiten van onderwerping aan de sociale zekerheid.

Overeenkomstig het beginsel van vrij verkeer van werknemers moet je – als Zwitserse of EER-onderdaan – geen machtiging tot arbeid te hebben.

Behoud van een band met België

Indien je als EER- of Zwitserse onderdaan buiten de EER en Zwitserland aan de slag gaat, of gaat werken voor de Belgische Staat, Gewesten of Gemeenschappen, of voor een in België gevestigde onderneming, kan je eveneens de sociale zekerheid genieten die de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels - DIBISS (de vroegere Dienst voor overzeese sociale zekerheid - DOSZ) aanbiedt.

Deze verzekering dekt de belangrijkste takken van de sociale zekerheid:

  • pensioenen,
  • ziekte – invaliditeit – moederschap,
  • geneeskundige verzorging,
  • arbeidsongevallen,
  • ongevallen in het privéleven.

Deze aanvullende verzekering heeft als voordeel dat een eventuele herintegratie in het Belgische socialezekerheidsstelsel gemakkelijker verloopt. Dat is het geval wanneer je, door je situatie, niet meer kan genieten van het beginsel van wederzijdse erkenning van de verzekeringstijdvakken in een andere staat dan een EER-lidstaat en Zwitserland.