Komen werken in België

Vrij verkeer en detachering

Voor burgers van de Europese Unie geldt het vrij verkeer van werknemers of het vrij verkeer van diensten in geval van zelfstandigen. In die gevallen is een arbeidskaart of beroepskaart niet vereist voor de tewerkstelling in België.

De regel is dat je de tewerkstelling in België aangeeft en de Belgische sociale bijdragen betaalt. De bevoegde instelling van jouw EU-lidstaat kan hierop wel een tijdelijke afwijking toestaan. Dit houdt in dat je werkgever of jijzelf als zelfstandige sociale bijdragen blijft betalen in je eigen EU-lidstaat gedurende je tewerkstelling in België. Dit is mogelijk wanneer de tewerkstelling of de opdracht in België tijdelijk is en maximum 24 maanden duurt. Als werknemer moet de organische band met je uitzendende werkgever ook intact blijven. Deze uitzondering wordt ook wel detachering genoemd, en kan (enkel met akkoord van Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) uitgebreid worden tot maximaal 5 jaar.

Een A1-formulier bewijst dat je niet onderworpen aan de sociale zekerheid in België.

Arbeidsvergunning of beroepskaart

Als niet-Europese burger moet je beschikken over een arbeidskaart om in België te komen werken. Op zijn beurt moet je Belgische werkgever beschikken over een arbeidsvergunning. Aan de hand van deze toelatingen kan je een visum voor je verblijf in België verkrijgen.

Om als niet-Europese burger een zelfstandige activiteit uit te oefenen in België moet je, voor het begin van je activiteit, een beroepskaart hebben.

Voor beide verplichtingen bestaan er uitzonderingen, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

Voor een tijdelijke activiteit voor een onderneming gevestigd in de Europese Economische Ruimte, is er ook geen arbeidskaart vereist wanneer:

 • je als niet-Europese burger beschikt over een recht op of toelating tot een verblijf van meer dan 3 maanden in een lidstaat van de Europese Economische ruimte
 • je als-niet Europese burger beschikt over de wettelijke toelating om te werken in je lidstaat van verblijf binnen de Europese Economische Ruimte en deze minstens geldig is voor de periode van de prestaties in België
 • je beschikt over een regelmatige arbeidsovereenkomst
 • je beschikt over een paspoort en een verblijfstitel met een minimale geldigheidsduur voor de periode van de prestaties in België

Voor een tijdelijke activiteit als zelfstandige en indien een aantal voorwaarden nageleefd zijn, geldt een vrijstelling van de verplichting van een beroepskaart.

De regel is dat de tewerkstelling in België aangegeven wordt en de Belgische sociale bijdragen betaald worden. Met sommige landen werden akkoorden gesloten om hiervan onder welbepaalde voorwaarden af te wijken. Deze afwijking houdt in dat je werkgever of jijzelf als zelfstandige sociale bijdragen blijft betalen en verzekerd blijft in je eigen lidstaat van herkomst gedurende je activiteit in België. De toegelaten duur van dergelijke detachering en de precieze toepassingsvoorwaarden vind je terug in de akkoorden.

Limosa-aangifte bij detachering

Verschillende gegevens over de tijdelijke activiteit in België als buitenlandse werknemer of zelfstandige moeten op voorhand aan de Belgische overheid meegedeeld worden. Dit is de LIMOSA-aangifte die online kan gebeuren. Na de aangifte ontvangt de aangever een bewijs dat afgedrukt kan worden. De buitenlandse werknemer of zelfstandig moet dit bewijs kunnen tonen aan de Belgische klant of bij een controle door een inspectiedienst.

Indien voldaan is aan een aantal specifieke voorwaarden bestaan er uitzonderingen voor:

 • diplomaten,
 • werknemers van internationale instellingen,
 • overheidspersoneel,
 • wetenschappers,
 • artiesten,
 • sportlui,
 • zelfstandige zakenlui, en
 • in geval van dringende herstellings- of onderhoudswerken, installatie en assemblage van goederen, vergaderingen in beperkte kring, wetenschappelijke congressen en internationaal vervoer.