Gewone vakantie voor bedienden en leerlingen-bedienden

Inleiding

Je hebt recht op maximaal 4 weken vakantie per jaar in jouw arbeidsstelsel op het moment dat je je vakantiedagen opneemt.

Berekening van de duur van je vakantie

Je werkgever berekent de vakantiedagen waarop je recht hebt op basis van je prestaties van het vakantiedienstjaar (d.w.z. het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je je vakantie opneemt) en je prestaties tijdens het vakantiejaar (dat wil zeggen het jaar waarin je je vakantie opneemt).

Er wordt rekening gehouden met de volgende prestaties:

  • de dagen van  effectieve arbeid (de dagen waarop je gewerkt hebt);
  • de dagen van inactiviteit (de dagen waarop je niet gewerkt hebt) die gelijkgesteld worden met normale werkelijke arbeid.

Hoe geniet ik mijn gewone vakantiedagen?

Je geniet je vakantiedagen als je nog steeds in actieve dienst bent en een uitdrukkelijke aanvraag indient bij je werkgever.

Individuele vakantiedagen worden vastgelegd in onderlinge overeenstemming tussen de werknemer en de werkgever.

Vakantie bij een collectieve sluiting van de onderneming worden vastgelegd hetzij door de paritaire commissie, hetzij door de ondernemingsraad. 

Vakantiegeld wanneer je actief bent

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • enkel vakantiegeld: het normale loon dat je werkgever je toekent voor elke toegekende vakantiedag, en
  • dubbel vakantiegeld: een supplement voor elke gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand gedurende het vakantiedienstjaar. Het komt overeen met 1/12de van 92% van het brutoloon van de maand waarin je je vakantie neemt.

Bij de berekening wordt gekeken naar:

  • het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen waarop je gewerkt hebt, en
  • het fictief loon voor inactiviteitsdagen die zijn gelijkgesteld aan(d.w.z. beschouwd worden als) dagen van effectieve arbeid.

Je ontvangt het nettobedrag van het vakantiegeld, na aftrek van de sociale en fiscale bijdragen.

Als je volledig of gedeeltelijk betaald wordt op basis van een variabel loon, dan wordt dit meegenomen in de berekening van zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld wordt berekend op basis van het daggemiddelde van de 12 maanden die aan de vakantie voorafgaan.

Vakantiegeld bij het einde van een arbeidsovereenkomst

Je werkgever betaalt je:

  • voor het vakantiejaar in de loop waarvan de overeenkomst afloopt, het enkele vakantiegeld voor het saldo van de verlofdagen die je nog moet opnemen en het dubbele vakantiegeld als je dat nog niet ontvangen hebt;
  • voor het vakantiejaar dat volgt op het jaar waarin de overeenkomst afloopt, het enkele vakantiegeld en het vervroegde dubbele vakantiegeld.

Vakantiegeld bij werktijdvermindering

In de maand december van het jaar waarin je je werktijd vermindert, betaalt je werkgever het enkele en dubbele vakantiegeld op basis van je loon van het voorgaande jaar. Hiervan trekt hij wel eerst het enkele en dubbele vakantiegeld af dat je al ontvangen hebt.

In de maand december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je je werktijd verminderd hebt, betaalt je werkgever het enkele en dubbele vakantiegeld op basis van het loon dat je in de loop van het voorgaande jaar ontvangen hebt. Hiervan trekt hij wel eerst het enkele en dubbele vakantiegeld af dat je al ontvangen hebt.