Gewone vakantie voor arbeiders en leerling-arbeiders

Betaling van het vakantiegeld bij gewone vakantie.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) of één van de bijzondere vakantiefondsen betaalt jaarlijks je vakantiegeld. De sector waarin je werkgever actief is, bepaalt welk vakantiefonds bevoegd is.

Bekijk de lijst van de verschillende bijzondere vakantiefondsen op de website van de RJV.

De betaling van het vakantiegeld gebeurt tussen 2 mei en 30 juni. Voor meer informatie over de veertiendaagse periode waarin je je vakantiegeld mag verwachten, meld je je aan bij je rekening via 'Mijn vakantierekening’.

Je werkgever hoeft geen stappen te ondernemen voor je aansluiting. Deze vindt automatisch plaats zodra het bevoegde vakantiefonds de eerste aangifte van je werkgever ontvangt.

Jijzelf hoeft enkel je bankrekeningnummer door te geven aan het bevoegde vakantiefonds.

Berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie

Jouw vakantiefonds berekent het vakantiegeld op basis van twee elementen:

  • het loon dat je ontvangen hebt voor de dagen waarop je gewerkt hebt;
  • het fictief loon voor de inactiviteitsdagen (de dagen waarop je niet gewerkt hebt), maar die gelijkgesteld zijn aan werkelijk gewerkte dagen.

Je ontvangt het nettobedrag aan vakantiegeld, na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen.

Voor meer informatie over de berekening van het vakantiegeld bij gewone vakantie, bezoek je de website van de RJV.

Om een simulatie te maken van het bedrag van je vakantiegeld, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’.

Het fictief dagloon

Je vakantiefonds kent je een fictief dagloon toe voor elke inactiviteitsdag die wordt gelijkgesteld met een werkelijk gewerkte dag. Bekijk de types inactiviteitsdagen die gelijkgesteld worden met werkelijk gewerkte dagen op de website van de RJV.

Je vakantiefonds bepaalt je gemiddeld fictief dagloon door je maandelijks loon in je arbeidsstelsel (voltijdse arbeid/deeltijdse arbeid, enz.) te delen door het aantal dagen waarop je gewerkt hebt. Indien er geen loon is in het vakantiedienstjaar (dit is het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je je vakantie neemt), baseert je vakantiefonds zich op het loon van het voorafgaande jaar of zelfs op het loon van het jaar daarvoor, indien nodig.

Voor meer informatie over de berekening van het fictief dagloon, raadpleeg de website van de RJV.

Berekening van de duur bij gewone vakantie

Je vakantiefonds berekent de dagen vakantie waarop je recht hebt in verhouding tot je prestaties tijdens het vakantiedienstjaar. Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met je arbeidsstelsel (voltijdse arbeid/deeltijdse arbeid).

Jouw prestaties bevatten:

  • de dagen waarop je gewerkt hebt, en
  • de dagen van inactiviteit die gelijkgesteld zijn met werkelijk gewerkte dagen.

Je hebt recht op maximaal 24 dagen of 4 weken gewone vakantie per jaar in een arbeidsstelsel van 6 dagen per week of op 20 dagen of 4 weken gewone vakantie in een arbeidsstelsel van 5 dagen per week.

Voor meer informatie over de regels voor de berekening van de duur van je gewone vakantie, raadpleeg de website van de RJV.

Om een simulatie te maken van de berekening van jouw vakantiedagen, meld je je aan bij je rekening via ‘Mijn vakantierekening’.