Je rustpensioen in de regeling voor zelfstandigen

Bedrag van je pensioen

Het bedrag van je pensioen hangt onder meer af van:

  • de duur van je beroepsloopbaan;
  • de omvang van de beroepsinkomsten die je hebt geïnd voor elk geldig jaar van je beroepsloopbaan;
  • je gezinssituatie: alleenstaande (60%) of gezin (75%).

Een volledige loopbaan stemt overeen met 14.040 dagen (=45 loopbaanjaren).

Voor elk loopbaanjaar in de regeling voor zelfstandigen wordt een pensioenbedrag berekend aan de hand van de volgende formule:

Geherwaardeerde beroepsinkomsten x coëfficiënt x loopbaanbreuk x percentage

De som van deze bedragen stemt overeen met het jaarlijks bedrag van je rustpensioen in de regeling voor zelfstandigen.

Als je aan de voorwaarden voor het recht op een minimumpensioen voldoet, wordt het bedrag van je rustpensioen ook berekend op grond van het forfaitair bedrag van het minimumpensioen en van de duur van je loopbaan.

Enkel het bedrag van het meest voordelige pensioen (naargelang de beroepsinkomsten of naargelang het minimumpensioen) wordt je toegekend.

Voor meer informatie over de berekening van het rustpensioen, neem je best contact op met het RSVZ.

Welke loopbaanjaren worden in aanmerking genomen?

Je hebt recht op een rustpensioen als zelfstandige voor:

  • elk geldig loopbaanjaar als zelfstandige, en
  • de periodes die gelijkgesteld kunnen worden met een periode van beroepsactiviteit (ziekte, invaliditeit, legerdienst, studies, voortgezette verzekering, voorlopige hechtenis...).

Een jaar wordt pas in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen als je bij je socialeverzekeringsfonds sociale bijdragen als zelfstandige hebt betaald die een recht openen op het pensioen.