Pensioenbonus

Wat is een pensioenbonus? (situatie voor 2014)

De pensioenbonus is een verhoging van het pensioen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die hun loopbaan verlengen. Het systeem werd in 2007 ingevoerd voor werknemers en zelfstandigen. In 2014 en 2015 werden de regels gewijzigd. Sindsdien hebben ook ambtenaren er recht op.

Wie een pensioenbonus opbouwde tot eind 2014, volgens de oude regeling, blijft die behouden en kan nog een bonus opbouwen vanaf 2014 in de nieuwe regeling.
De periode waarin men een pensioenbonus opbouwt, noemen we de referentieperiode.

Werknemers en ambtenaren

In de oude regeling start ze:

 • ten vroegste vanaf 2006; en
 • 1 januari van het jaar waarin je 62 jaar wordt en verder werkt; of
 • 1 januari van het jaar waarin je begint aan het 44ste kalenderjaar van je loopbaan.

De referentieperiode eindigt:

 • de laatste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen; en
 • uiterlijk de laatste dag van de maand van je 65ste verjaardag. Heb je dan nog geen loopbaan van 45 jaar, dan wordt de periode verlengd tot 31 december van het jaar waarin je 45 loopbaanjaren bewijst.

Zelfstandigen

In de oude regeling start ze ten vroegste:

 • vanaf 2006 en;
 • 1 januari van het jaar waarin je 62 wordt of;
 • 1 januari van het jaar waarin je een 44ste loopbaanjaar bewijst.

De referentieperiode eindigt:

 • de laatste dag van het trimester voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen;
 • uiterlijk de laatste dag van het trimester waarin je 65 wordt.

Heb je dan nog geen loopbaan van 45 jaar, dan wordt de periode verlengd tot 31 december van het jaar waarin je 45 loopbaanjaren bewijst.

Heb ik recht op een pensioenbonus? (na 2014)

Werknemers en ambtenaren

In de nieuwe regeling start de referteperiode:

 • 1 jaar na de datum waarop een werknemer aan de algemene voorwaarden voldoet om op vervroegd rustpensioen te gaan;
 • ten vroegste vanaf 61 jaar.

Als je niet vervoegd met pensioen kan, start ze:

 • op de eerste dag volgend op de maand waarin je 65 wordt, en
 • als je loopbaan ten minste 40 kalenderjaren telt.

De opbouw van de pensioenbonus eindigt de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de werkelijke ingangsdatum van het pensioen. Ze stopt dus niet op 65.

Vanaf 2015 (uitdoving van de regeling)

Vanaf 2015 dooft de regeling van de pensioenbonus geleidelijk uit.
Voor pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2015 wordt de pensioenbonus afgeschaft maar de regels blijven behouden voor wie op 1 december 2014:

 • voldeed aan de voorwaarden om met vervroegd rustpensioen te gaan;
 • 65 jaar was en op dat ogenblik een loopbaan van minstens 40 (GHT) kalenderjaren had.

De pensioenbonus die vroeger werd opgebouwd blijft behouden.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen begint de referteperiode:

 • ten vroegste op de 1ste dag van het 4de trimester volgend op het trimester waarin je vervroegd met pensioen kan gaan;
 • ten laatste op de 1ste dag van het trimester volgend op het trimester waarin je de leeftijd van 65 jaar bereikt. Je moet ook een loopbaan van 40 jaar bewijzen.

De opbouw van de pensioenbonus eindigt de laatste dag van het trimester dat voorafgaat aan de werkelijke ingangsdatum van het pensioen.

Vanaf 2015 (uitdoving van de regeling)

De pensioenbonus wordt afgeschaft, behalve in de volgende situaties:

 • Het recht op de bonus in de oude regeling blijft behouden als je al rechten hebt opgebouwd tijdens de referentieperiode van de bonus in de oude regeling.
 • Het recht op de bonus volgens de nieuwe regeling blijft behouden voor als:
  • Je al rechten bent beginnen opbouwen tijdens de referentieperiode van de nieuwe regeling.
  • Je recht had op een vervroegd pensioen voor 1 december 2014.
  • Je 65 jaar bent en een loopbaan van 40 jaar hebt voor 1 december 2014.

Ik ben werknemer. Op welk bedrag heb ik recht?

Per voltijdse dag effectieve tewerkstelling tijdens de referentieperiode krijg je een bonus van 2,4868 euro bruto per jaar (index 147,31 op 01.03.2020) in de oude regeling.

Vanaf 2014 wordt het bedrag jaarlijks verhoogd volgens volgend schema:

De bedragen van de pensioenbonus
Uitstel ingangsdatum pensioen in maanden Bedrag per dag
(index 147,31)

1 - 12

geen bonus

13 - 24

1,6236 €

25 - 36

1,8401 €

37 - 48

2,0566 €

49 - 60

2,2730 €

61 - 72

2,4895 €

meer dan 72 maanden

2,7060 €

De bonus wordt slechts uitbetaald van zodra je je persoonlijk pensioen ontvangt. Het wordt samen met je pensioen op dezelfde wijze getaxeerd.

Ik ben ambtenaar. Op welk bedrag heb ik recht?

Per dag effectieve tewerkstelling tijdens de referentieperiode krijg je een bonus volgens volgend schema:

De bedragen van de pensioenbonus
Referentieperiode Bedrag per dag
(index in maart 2020)

Tijdens de eerste 12 maanden

1,9483 €

13de  - 24ste maand

2,2081 €

25ste – 36ste maand

2,4680 €

37ste  – 48ste maand

2,7278 €

49ste  - 60ste maand

2,9876 €

Na de 60ste  maand

3,2473 €

De bonus wordt slechts uitbetaald van zodra je je persoonlijk pensioen ontvangt. Het wordt samen met je pensioen op dezelfde wijze getaxeerd.

Ik ben zelfstandige. Op welk bedrag heb ik recht?

De berekening van de pensioenbonus houdt rekening met elk trimester binnen de referteperiode waarin je als zelfstandige hebt gewerkt en waarvoor je sociale bijdragen hebt betaald die recht geven op een pensioen.

In de periode voor 31 december 2013 lag de bonus op 179,20 € per trimester. Vanaf 1 januari 2014 varieert het bedrag van de bonus naargelang het aantal trimesters binnen de referteperiode.

Tijdens de eerste 4 trimesters van de referteperiode bedraagt het 117,00 € bruto per trimester. Om de 4 volgende trimesters zal het met 15,60 euro verhoogd worden. Vanaf het 21ste gewerkte trimester bedraagt het maximumbedrag 195,00 €. Het bedrag wordt aangepast aan de index van de consumentenprijzen.

Trimesters Bedrag

1ste tot 4de

117 €

5de tot 8ste

132,60 €

9de tot 12de

148,20 €

13de tot 16de

163,80 €

17de tot 20ste

179,40 €

vanaf 21ste

195,00 €

De bonus wordt slechts uitbetaald van zodra je je persoonlijk pensioen ontvangt. Het wordt samen met je pensioen op dezelfde manier belast.

Maatregelen regering Michel 1

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet de afschaffing van de pensioenbonus in de drie stelsels. Dit zou ingaan vanaf 2015 voor wie op dat ogenblik nog geen pensioenbonus opbouwde. Er is hierrond echter nog geen wetgeving verschenen.