Statuut van nationale solidariteit

Als je het slachtoffer bent van een terreurdaad kan je een aanvraag doen bij het Uniek loket voor slachtoffers van terreurdaden bij de “Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders”.

Eversstraat 2-8
1000 Brussel
0471 12 31 24 (apart telefoonnummer)

Statuut van Nationale Solidariteit

Er zijn drie statuten voor slachtoffers : rechtstreekse slachtoffers, rechthebbenden en onrechtstreekse slachtoffers. Afhankelijk van het statuut waartoe je behoort zijn er verschillende rechten.

Rechtstreekse slachtoffers

  • Je was op de plaats van de terreurdaad op het ogenblik dat die gebeurde en
  • je hebt fysieke en/of psychologische schade.

Je hebt recht op:

A. Een herstelpensioen.

De Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) zal je uitnodigen voor een medisch onderzoek om uw invaliditeitspercentage te bepalen. De GGD heeft reeds de medische verslagen die werden ingediend bij de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden.

Een arts naar keuze of een adviseur die geen arts is mag je begeleiden. Je krijgt een vergoeding (pensioen) bij minimum 10% invaliditeitspercentage. Dit pensioen bestaat uit 3 luiken: invaliditeitspensioen, amputatiepensioen, pensioen voor hulp door derden.

De betalingen gebeuren maandelijks.

A.1. Herstelpensioen ter compensatie van invaliditeit

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vóór 1 juli 2017.

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vanaf 1 juli 2017.

A.2. Pensioen n.a.v. amputatie

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vóór 1 juli 2017.

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vanaf 1 juli 2017.

A.3. Pensioen voor hulp aan derden

Dit zijn de geïndexeerde bedragen voor 1 juli 2017.

Dit zijn de geïndexeerde bedragen vanaf 1 juli 2017.

Als je al een andere invaliditeitsuitkering (voor lichamelijk letsel) ontvangt voor dezelfde terreurdaad, zal alleen de hoogste uitkering worden betaald of men zal de in kapitaal ontvangen som omzetten in een fictieve rente om het surplus te berekenen dat u zal worden betaald. De noodhulp die je al gekregen hebt via het « Fonds voor de slachtoffers van opzettelijk geweld », de sommen ontvangen voor morele schade of economisch nadeel net zoals de voorschotten van de verzekeringen worden niet verrekend.

5 Jaar na de eerste beslissing wordt dit pensioen ambtshalve herzien om toe te laten jouw letsels opnieuw te evalueren.  Als je toestand verergert kun je ook zelf een herziening vragen.

B. De terugbetaling van alle medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten plus de kosten voor orthopedie-apparaten en prothesen die het gevolg zijn van de terreurdaad.

Bezorg de aanvragen voor terugbetaling aan je ziekenfonds. Het ziekenfonds zal zelf je documenten naar de Expertencommissie van de HZIV doorsturen. Bovendien, als het gebruik van het openbaar vervoer voor jou moeilijk is, precies door de terreurdaden, dan kan je een aanvraag doen voor de vergoeding van deze verplaatsingskosten via je ziekenfonds, dat de aanvraag zal bezorgen aan de Expertencommissie van de HZIV.

C. Het statuut van nationale solidariteit en de kaart van nationale solidariteit. 

Met deze kaart kan je je laten erkennen als slachtoffer van een terreurdaad bij ziekenfondsen, musea, huisvestingsmaatschappijen, etc… Je wordt ook betrokken bij het eerbetoon aan de Natie.

Rechthebbende

  • Je bent de langstlevende echtgenoot/echtgenote, de langstlevende wettelijke of feitelijke samenwonende van een slachtoffer dat is overleden aan de gevolgen van de terreurdaad en/of
  • je bent een kind ten laste van een slachtoffer dat is overleden aan de gevolgen van de terreurdaad.

Je hebt recht op:

Een pensioen van rechthebbende.

Dit pensioen wordt je toegekend op basis van een door de Cel burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme (Federale Pensioendienst) behandeld dossier (ingediend bij het “Fonds voor de slachtoffers van opzettelijk geweld”). Het pensioen kan worden verdeeld tussen de echtgenoot/echtgenote/samenwonende en de kinderen ten laste.

Concreet : als het te compenseren feit de enige oorzaak van het overlijden is, of als het slachtoffer overleden is binnen 5 jaar na het trauma veroorzaakt door de terreurdaad, dan heb je recht op een trimestrieel geïndexeerd bedrag: 3.721,73 €, of 14.886,92 €/jaar. Anderzijds, als het overlijden meer dan 5 jaar na de terreurdaad gebeurt, wordt het pensioen met een kwart of met de helft verminderd (naargelang het te compenseren feit verantwoordelijk is voor meer dan de helft of meer dan ¾ van de reële oorzaken van het overlijden).

De terugbetaling van de kosten voor psychologische verzorging voor zover het stoornissen betreft die zijn veroorzaakt door de terreurdaad. Bezorg de aanvragen voor terugbetaling aan je ziekenfonds. Het ziekenfonds speelt de rol van uniek loket en zal zelf je documenten naar de Expertencommissie van de HZIV doorsturen.

Het statuut van nationale solidariteit en de kaart van nationale solidariteit.  Met deze kaart kan je je laten erkennen als slachtoffer van een terreurdaad bij ziekenfondsen en de maatschappij. Je wordt betrokken bij het eerbetoon aan de Natie.

Onrechtstreekse slachtoffers

  • Je bent de echtgenoot/echtgenote, wettelijke of feitelijke samenwonende, de vader of de moeder, een grootouder, een kind, een kleinkind, een broer, een zus van een rechtstreeks slachtoffer of
  • je had een duurzame affectieve band met een rechtstreeks slachtoffer op het moment van de terreurdaad.

Je hebt recht op:

De terugbetaling van de kosten voor psychologische verzorging voor zover het stoornissen betreft die zijn veroorzaakt door de terreurdaad. Bezorg de aanvragen voor terugbetaling aan je ziekenfonds. Het ziekenfonds speelt de rol van uniek loket en zal zelf uw documenten naar de Experten Commissie van de HZIV doorsturen.

Het statuut van nationale solidariteit en de kaart van nationale solidariteit. Met deze kaart kan je je laten erkennen als slachtoffer van een terreurdaad bij ziekenfondsen en de maatschappij. Je wordt ook betrokken bij het eerbetoon aan de Natie.

BELANGRIJK

Heb je nog vragen over je rechten, de te volgen procedures of specifieke vragen, contacteer dan de Cel burgerslachtoffers van oorlog en terrorismeAls je het niet eens bent met de genomen beslissingen (administratief of medisch) dan kan je beroep aantekenen per brief of mail naar het onderstaand adres, binnen de 60 dagen na de betekening van de beslissingen. Je kan ook een beroep indienen bij de Arbeidsrechtbank.

Federale Pensioendienst
Dienst Vergoedingspensioenen en Arbeidsongevallen
Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
 
 
Telefoon:
Gratis Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit het buitenland)
  • Bel 1765 (+32 78 15 1765 vanuit het buitenland);
  • Druk op “1” voor Nederlands;
  • Vervolgens nog eens op “1”;
  • En geef volgende code in: 6070.