Vrijstelling betaling sociale bijdragen zelfstandigen

Betalingsmoeilijkheden sociale bijdragen

Als zelfstandige moet je bijdragen betalen aan je socialeverzekeringsfonds. Per kwartaal betaal je een bepaald bedrag voor je sociale zekerheid. Dit bedrag wordt verdeeld over de sectoren gezinsbijslag, pensioenen, ziekte en invaliditeit, en faillissementsverzekering.

Als je als zelfstandige moeite hebt om je sociale bijdragen te betalen, kan je bij je socialeverzekeringsfonds een aanvraag tot vrijstelling indienen.

1.    Tijdens de beginperiode van de activiteit

Als startend zelfstandige moet je minstens één jaar wachten om een aanvraag tot vrijstelling te kunnen indienen voor de eerste vier kwartalen van verzekeringsplicht. Daarna blijft het steeds mogelijk om vrijstelling voor die kwartalen te vragen; voor de betrokken kwartalen is de ontvankelijkheidstermijn verlengd.

Opmerking: zelfstandigen die minder dan vier opeenvolgende kwartalen verzekeringsplichtig waren, zullen een bijdragevrijstelling kunnen vragen zodra zij het socialeverzekeringsfonds op de hoogte gebracht hebben van de stopzetting van hun activiteit.

2.    Tijdens de periode van "normale" activiteit

Je moet de aanvraag indienen binnen de 12 maanden, gerekend vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal volgend op het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft. De aanvraag wordt bezorgd aan de Commissie voor vrijstelling van bijdragen (instelling bij de FOD Sociale Zekerheid).

Let op: de aanvraag kan enkel betrekking hebben op voorlopige bijdragen. Een vrijstelling voor een voorlopige bijdrage die vanaf 1 januari 2015 verschuldigd is, geldt ook voor de regularisatiebijdrage voor hetzelfde kwartaal.

Bovendien zal de vrijstelling van die bijdrage geacht worden nooit te zijn toegekend (met andere woorden gewoon geannuleerd, behalve uitzonderingen) wanneer je uw beroepsinkomsten (die als basis dienen voor de regularisatie van die voorlopige bijdrage) hoger zijn dan het dubbele van het minimumbedrag waarop een zelfstandige in hoofdberoep bijdragen moet betalen.

Een aanvraag tot vrijstelling indienen

Om een dergelijke aanvraag te kunnen indienen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet je:

  • zelfstandige in hoofdberoep zijn (de aanvraag is niet mogelijk voor zelfstandigen in bijberoep);
  • bewijzen dat je je in een staat van behoefte bevindt, of in een toestand die de staat van behoefte benadert. Om de staat van behoefte van een zelfstandige te beoordelen, houdt de Commissie meer bepaald rekening met de inkomsten en lasten van de personen die deel uitmaken van het gezin, tenzij voor die personen bewezen wordt dat ze niets te maken hebben met de zelfstandige activiteit van de betrokken zelfstandigen en dat ze bovendien niet wettelijk verplicht zijn om hen te helpen of van levensmiddelen te voorzien.

Opmerking: ben je een natuurlijke persoon of ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van sociale bijdragen? Dan kan je, onder dezelfde voorwaarden als de verzekeringsplichtige zelfstandigen, een volledige of gedeeltelijke opheffing van die aansprakelijkheid vragen. In dit geval moet de opheffing gevraagd worden binnen de 12 maanden na het kalenderkwartaal waarin het socialeverzekeringsfonds de hoofdelijk aansprakelijke aangesproken heeft tot betaling van de sociale bijdragen in plaats van de verzekeringsplichtige.

Recht op uitkeringen

Na een gedeeltelijke of volledige vrijstelling behoudt de zelfstandige zijn recht op uitkeringen, behalve zijn recht op pensioen. Voor de berekening van het pensioen wordt geen rekening gehouden met de vrijgestelde kwartalen.