Inkomensgarantie voor ouderen

Wat en voor wie?

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Het verkrijgen van een IGO is verbonden aan nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie en de bestaansmiddelen.

Nationaliteitsvoorwaarden

Je bent:

 • Belg,
 • Europees staatsburger,
 • onderdaan van een land waarmee België een overeenkomst rond sociale zekerheid heeft, of
 • erkend als vluchteling, staatloze of beschikt over een subsidiaire beschermingsstatus.

Je hebt bovendien recht op een Belgisch pensioen op basis van minstens één volledig loopbaanjaar.

Verblijfsvoorwaarden

Je moet in België verblijven.Als je dit vooraf meldt, mag je per kalenderjaar wel maximum 29, al dan niet opeenvolgende, dagen in het buitenland verblijven.

Als je langer wegblijft, wordt de betaling geschorst (vanaf de maand van overschrijding) vanaf de maand van overschrijding voor elke kalendermaand dat je niet ononderbroken in België verblijft.

Verblijf je langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland, dan wordt je IGO definitief geschorst. Wanneer je naar België terugkeert, moet je dus ook een nieuwe aanvraag indienen. Dit heeft een nieuw onderzoek van je bestaansmiddelen als gevolg.

Tenzij je ouder bent dan 80 jaar of in een rust- of verzorgingsinstelling verblijft, wordt je aanwezigheid in België gecontroleerd door middel van een verblijfbewijs waarmee je je binnen de 35 dagen persoonlijk moet aanbieden op je gemeentebestuur.

Berekening van de IGO

Het bedrag van de IGO hangt af van je gezinssituatie en de bestaansmiddelen. Een (verhoogd) basisbedrag wordt verminderd met bestaansmiddelen en pensioenen waarop een vrijstelling wordt toegepast. Het resultaat wordt eventueel gedeeld door het aantal personen binnen het gezin. Wat overblijft, is dan je persoonlijke IGO.

Het verhoogde basisbedrag wordt toegepast wanneer je:

 • alleen woont;
 • enkel samenwoont met:
  • bloed- en aanverwanten in rechte lijn zoals (groot)ouders;
  • eigen (klein)kinderen (minder-of meerderjarig) met een kinderbijslag;
 • verblijft in een rust- of verzorgingstehuis.

De procedure houdt een grondig onderzoek in van de bestaansmiddelen.

Zo wordt rekening gehouden met:

 • 90 % van je pensioen (eventueel de pensioenbonus),
 • beroepsinkomsten vrijgesteld voor 5 000 euro,
 • vastgoed: gebaseerd op het Kadastraal Inkomen of de verkoopswaarde, en
 • geld en waardepapieren.

 Maar niet met:

 • steun van OCMW’s en liefdadigheidsinstellingen,
 • onderhoudsgelden tussen verwanten of tussen echtgenoten als betaler,
 • tegemoetkomingen aan gehandicapten,
 • toelagen voor opvanggezinnen, en
 • oorlogsrenten.

Maandelijkse maximumbedragen

Datum Index Basisbedrag Verhoogd basisbedrag
01.01.2020 144,42 754,52 EURO 1 131,78 EURO