Inkomensgarantie voor ouderen

Wat en voor wie?

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Om de IGO te krijgen moet je voldoen aan nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie en de bestaansmiddelen.

Nationaliteitsvoorwaarden

Je bent:

 • Belg;
 • Europees staatsburger;
 • onderdaan van een land waarmee België een overeenkomst rond sociale zekerheid heeft;
 • erkend als vluchteling, staatloze of beschikt over een subsidiaire beschermingsstatus.

Of je hebt recht op een Belgisch pensioen op basis van minstens één volledig loopbaanjaar.

Verblijfsvoorwaarden

Om een IGO te kunnen ontvangen, moet je je hoofdverblijfplaats in België hebben en er werkelijk en zonder onderbreking verblijven. Je mag toch maximum 29, al dan niet opeenvolgende, dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. In uitzonderlijke gevallen mag je van die 29 dagen afwijken. Hierover vind je meer info op de website van de Pensioendienst.

Je moet de Pensioendienst altijd vooraf op de hoogte brengen als je naar het buitenland gaat. Doe je dit niet, dan schorst de Pensioendienst je IGO voor een maand.

Als je langer dan 29 dagen in het buitenland blijft, wordt de betaling van de IGO geschorst vanaf de maand van overschrijding waarin je in het buitenland bent. Ook als je (na die 29 dagen) maar telkens 1 dag per maand in het buitenland bent.

Bovendien moet je de Pensioendienst ook altijd vooraf laten weten wanneer je in België meer dan 21 opeenvolgende dagen op een andere plaats verblijft dan op uw gewone adres.

Verblijf je langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland, dan wordt je IGO definitief geschorst. Als je opnieuw je hoofdverblijfplaats in België hebt, dan kan je een nieuwe aanvraag indienen. Dit heeft een nieuw onderzoek van je bestaansmiddelen als gevolg.

Deze verblijfsvoorwaarden worden nagegaan door een vereenvoudigde procedure. Je vindt meer info over deze procedure op de website van de Pensioendienst.

Berekening van de IGO

Hoeveel je krijgt, hangt af van je gezinssituatie en van je financiële middelen.

 • Voor samenwonenden - basisbedrag = 769,61 EUR (op 01/03/2020 aan index 147,31)
 • Voor alleenstaanden – verhoogd basisbedrag = 1 154,41 EUR (op 01/03/2020 aan index 147,31)

Om te weten op welk bedrag je recht hebt, bekijken we met wie je samenwoont en of we hun financiële middelen moeten meetellen.

Om het bedrag van je IGO te bepalen onderzoekt de Pensioendienst al je financiële middelen en die van je eventuele partner (gehuwd of wettelijk samenwonend).

Zo wordt rekening gehouden met je:

 • Belgische en buitenlandse pensioenen;
 • beroepsinkomen;
 • sociale uitkeringen;
 • kapitalen;
 • onroerende goederen;
 • ...

Maar niet met:

 • gezinsbijslag;
 • tegemoetkomingen aan gehandicapten;
 • verwarmingstoelagen;
 • oorlogsrenten;
 • ...

Meer informatie over de IGO vind je op de website van de Pensioendienst.