Financiële hulp

Als je over te weinig bestaansmiddelen beschikt om menswaardig te kunnen leven, kom je in aanmerking voor een aantal financiële tegemoetkomingen.

Verwerf je als zelfstandige te weinig inkomsten om je gezin te onderhouden, dan kan je bijvoorbeeld een tijdelijke vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen aanvragen. Je bespaart dan deze kost, maar blijft verzekerd bij ziekte, invaliditeit, kinderbijslag en faillissement.

Heb je recht op een uitkering, maar duurt de verwerking van je aanvraag te lang? Het OCMW van je gemeente kan je een voorschot op de aangevraagde uitkeringen bieden. Zo ben je in staat aan je basisbehoeften te voldoen. Wie alle socialezekerheidsrechten uitgeput heeft, valt terug op een leefloon. Dit leefloon wordt bovendien gekoppeld aan een begeleidingstraject om uit je precaire situatie te geraken.

OCMW’s zetten ook in op de participatie van kwetsbare groepen aan onze maatschappij. Zij genieten van een tussenkomst in een sportabonnement of in een ticket voor een culturele activiteit. Het OCMW besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de bestrijding van kinderarmoede. Het helpt bijvoorbeeld ook bij de aankoop van een computer, een printer of een internetabonnement.

Personen met een handicap komen vanaf 21 jaar in aanmerking voor een inkomensvervangende en een integratietegemoetkoming. De eerste wordt toegekend aan personen die door hun handicap op de arbeidsmarkt maximum 1/3 van het loon van een gezonde persoon kunnen verdienen. De tweede uitkering moet de bijkomende kosten door de afhankelijkheid van de persoon in kwestie opvangen. Telkens onderzoekt een arts de kans op werk en de zelfredzaamheid van de aanvrager.

65-plussers kunnen door een laag inkomen eveneens in een precaire situatie raken. De inkomensgarantie voor ouderen vangt dergelijke situaties op. Indien nodig, vult ze de bestaansmiddelen van je gezin aan tot een leefbaar inkomen. Heb je, als 65-plusser, bijkomende onkosten omwille van een handicap? Hiervoor voorziet men een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).