Sociaal Tarief voor gas en elektriciteit

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief is:

 • een voordeeltarief in functie van jouw situatie, en
 • identiek bij alle leveranciers.

De leverancier is verplicht om het tarief toe te passen wanneer je er recht op hebt. De betaling van de BTW en de federale bijdrage blijft verplicht.

Onder welke voorwaarden krijg ik een sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is gekoppeld aan de verblijfplaats (= het adres in het bevolkingsregister). Dit wil zeggen dat, wanneer je vaak ergens anders verblijft, het sociaal tarief enkel zal worden toegepast op het adres waar je wettelijk verblijft. Bij een verhuizing is het daarom belangrijk om je gegevens zo snel mogelijk te laten wijzigen bij je energieleverancier en bij de gemeente om van het sociaal tarief te kunnen genieten op het nieuwe leveringsadres.

Categorie 1: personen die een OCMW-uitkering ontvangen.

OCMW-uitkeringen zijn:

 • een leefloon;
 • een financiële tegemoetkoming gelijkwaardig aan het leefloon;
 • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW, die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale overheid;
 • een voorschot uitbetaald door het OCMW op een sociale uitkering van categorie 1 of categorie 2.

Categorie 2: personen die een uitkering ontvangen van de Algemene Directie Personen met een Handicap, en meer in het bijzonder:

 • een uitkering als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.

Categorie 3: personen die een uitkering ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen, en meer in het bijzonder:

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een aanvullend leefloon);
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 4: sociale huurders in een appartementsgebouw.

Het sociaal tarief is in dit geval enkel van toepassing voor aardgas. Je ontvangt het sociaal tarief niet automatisch. Niet jij, maar de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw heeft immers het energiecontract gesloten. Hij moet het sociaal tarief aanvragen. Neem dus contact op met de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw om te weten of het sociaal tarief wordt toegepast.

Periode

Het sociaal tarief wordt per kwartaal toegepast. Het vangt aan bij het begin van het kwartaal waarin beslist wordt dat je er recht op hebt, en je krijgt het elk kwartaal tot op het einde van het jaar.

Startdatum is elke eerste dag van elk kwartaal: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De einddatum van het recht is steeds 31 december.

Voorbeeld:

Wanneer de beslissing wordt genomen op 15 maart, is de startdatum 1 januari . Wanneer de beslissing op 15 april valt, wordt het sociaal tarief dus vanaf 1 april toegepast. Als je het daaropvolgende jaar nog steeds tot één van de categorieën van rechthebbenden behoort, wordt het recht voor gas en elektriciteit automatisch verlengd.

Hoe krijg ik een sociaal tarief?

Er zijn twee mogelijkheden:

1.    Een automatische toekenning.

Sinds 1 juli 2009 wordt het sociaal tarief meestal automatisch toegekend aan de rechthebbenden die behoren tot categorie 1, 2 of 3 (zie hierboven). De FOD Economie staat in voor deze automatische toepassing. Hij vertelt de distributienetbeheerders en de energieleveranciers aan welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen, voor welke aansluitingspunten en voor welke periode.

De FOD Economie vernieuwt zijn gegevensbank om de 3 maanden, waardoor het kan zijn dat je met een vertraging op de hoogte wordt gebracht van het feit dat je het sociaal tarief geniet. Het feit dat je geniet van het sociaal tarief staat op de factuur. Het is mogelijk dat de energieleverancier je vraagt naar je gezinssamenstelling.

2.    Geen automatische toekenning.

In de volgende drie situaties kan het sociaal tarief niet automatisch toegekend worden:

 • Niet-coherente persoonsgegevens: de persoonsgegevens die bij je energieleverancier gekend zijn, komen niet overeen met de gegevens in het rijksregister (identiteitskaart). Voor meer informatie kan je contact opnemen met de FOD Economie. Het adres vind je hieronder terug.
 • Verzet tegen de geautomatiseerde behandeling van de persoonsgegevens: je kunt verzet aantekenen tegen het gebruik en de behandeling van je persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de FOD Economie.
 • Je behoort tot categorie 4.

Waar vind ik meer informatie?

FOD Economie
Algemene Directie Energie - Sociale Energie
Koning Albert II - laan 16, 1000 Brussel

Website: economie.fgov.be

Tel.: 0800 120 33 (9 – 17 uur)
Fax: 0800 120 57
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

Via www.sociaaltarief.economie.fgov.be kan je nagaan of het sociaal tarief automatisch wordt toegepast, voor welk contract en voor hoe lang.