Vermindering inkomensbelasting en onroerende voorheffing

Wat en voor wie?

De maatregel bestaat uit een vermindering van de onroerende voorheffing en een toeslag op de belastingvrije som voor de personenbelasting voor personen met een handicap.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel personenbelasting is bedoeld voor mensen bij wie, door feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar: 

  • de lichamelijke of geestelijke toestand het verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen; of
  • de gezondheidstoestand een volledig gebrek aan zelfredzaamheid, of een vermindering van ten minste 9 punten heeft veroorzaakt; of
  • het verdienvermogen na de periode van primaire ongeschiktheid die bepaald is in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, verminderd is tot één derde of minder; of
  • die, door een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn verklaard.

De maatregel over de onroerende voorheffing is bestemd voor huurders of eigenaars die een handicap hebben of met gezinsleden die een handicap hebben.

Hoe vraag ik deze maatregelen aan?

Ben je al erkend door de DG Personen met een handicap, dan geeft het attest van je erkenning je recht op voordelen bij andere instanties. In de meeste gevallen neemt de DG Personen met een handicap zelf contact op met deze instanties. Als je recht heb op deze fiscale maatregelen bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (FOD Financiën). Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Ben je nog niet erkend, doe dan eerst een aanvraag tot erkenning via de website Personen met een handicap. Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt. 

Wat gebeurt er verder? 

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht heb op deze fiscale maatregelen bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (FOD Financiën). Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.