Statuten van nationale erkentelijkheid

Wat en voor wie?

Burgers die zich tijdens de oorlog 1940-1945 op vaderlandslievend gebied verdienstelijk hebben gemaakt of die gehandicapt zijn als gevolg van een oorlogsfeit, kunnen een statuut van nationale erkentelijkheid krijgen.

Raadpleeg voor een overzicht van de statuten de website Oorlogsslachtoffers. Aan sommige statuten zijn voordelen verbonden.

Wat zijn de voorwaarden?

Het statuut van nationale erkentelijkheid is bedoeld voor burgers die:

Hoe krijg ik dit statuut?

Je kan, zonder beperking in de tijd, een aanvraag indienen om een statuut van nationale erkentelijkheid te verkrijgen (uitgezonderd de statuten R.C.B.L. en Ondergedoken Joods Kind).

Stuur een aangetekende brief, persoonlijk ondertekend en met bewijsstukken, naar:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Oorlogsslachtoffers
Dienst Pensioenen
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
Tel.: 02/528.91.00
Fax: 02/528.91.22
E-mail: Statuten@minsoc.fed.be