Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Vaccinatie

Vaccinatie is een belangrijk middel om infectieziektes te voorkomen. Vaccins kunnen toegediend worden op elke leeftijd. Wereldwijd draagt vaccinatie bij tot de verbetering van de volksgezondheid.

Enkel het vaccin tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is in België verplicht. Andere vaccins worden sterk aangeraden. Als je vragen hebt over vaccinatie, kan je huisarts je raad geven.

Sommige vaccins zijn voorbehouden voor werknemers op werkplekken met een verhoogd risico op infecties. Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) betaalt die vaccins tegen beroepsziektes terug. Meestal gaat het om vaccins tegen hepatitis A en B. Maar ook vaccins tegen minder voorkomende ziektes kunnen worden terugbetaald.

Ga je op reis naar het buitenland? Neem dan zeker een kijkje op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Daar lees je welke vaccins je nodig hebt voor welk land.

Als patiënt vind je al je gezondheidsgegevens en onlinediensten op het portaal MijnGezondheid. Je ziet er ook de informatie die zorgverleners (jouw huisarts, ziekenhuis, apotheker…), jouw ziekenfonds of overheidsinstellingen (zoals je registratie voor orgaandonatie) elektronisch opslaan en delen.

Loopt een werknemer door zijn werk een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte, dan kan Fedris hem de vaccins daarvoor terugbetalen.

Sinds 1 juni 2018 wordt er daarvoor een nieuwe procedure toegepast.

De werknemer moet niet langer zelf een voorafgaande vaccinatieaanvraag met een papieren formulier bij Fedris indienen.

Als de werknemer niet rechtstreeks door zijn arbeidsgeneesheer of externe preventiedienst wordt gecontacteerd, maakt hij zelf een afspraak bij de arbeidsgeneesheer. De arbeidsgeneesheer zal met de werknemer het vaccinatietraject aanvangen en de administratieve formaliteiten via een elektronische procedure vervullen.

Alleen in het geval van gele koorts moet de werknemer nog een aanvraag met een papieren formulier indienen. Dat formulier kan hij opvragen door te mailen naar vaccinatie@fedris.be.

Op 7 juni 2018 werd een koninklijk besluit en een reglement gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarin staan de administratieve details en de nieuwe medische procedures.

Voor wie wordt het hepatitisvaccin terugbetaald?

Vaccinatie tegen hepatitis A

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis A:

1° Personen die tot een van de volgende beroepscategorieën behoren: 

 • rioolarbeiders
 • personen belast met het ledigen van septische putten
 • onderhoudstechnici van sanitaire installaties
 • rattenverdelgers
 • personeel tewerkgesteld in de afvalwaterbehandeling en de hierbij betrokken laboratoria
 • personeel van waterzuiveringsinstallaties dat in contact komt met afvalwater
 • personeel van kinderdagverblijven
 • personeel van thuisopvang van kinderen jonger dan 6 jaar (onthaalmoeders)
 • personeel van kleuteronderwijs
 • personeel van buitenschoolse opvang van kinderen jonger dan 6 jaar
 • personeel van andere instellingen die overwegend kinderen jonger dan 6 jaar opvangen

2° Personen bedoeld onder de code 1.404.02 uit de beroepsziektelijst (leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat) voor zover zij werkzaam zijn in gebieden waar hepatitis A in hoge mate endemisch is. Voor de opsomming van de gebieden in kwestie wordt verwezen naar de informatie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Stichting van openbaar nut

3° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis A virus

4° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden

Vaccinatie tegen hepatitis B

Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis B en de vereiste serologische bepalingen:

1° De volgende personen, voor zover zij geregeld en niet enkel occasioneel in contact komen met menselijk bloed of menselijk biologisch materiaal dat hepatitis B virus kan bevatten:

 • personeel van ziekenhuisdiensten en van medische en paramedische praktijken
 • personeel van laboratoria waar bloed of biologische producten geanalyseerd worden die met het virus besmet kunnen zijn (klinische biologie, anatomopathologie, oncologie, enz.)
 • personeel van tandartspraktijken
 • het personeel van diensten waar langdurig zieken behandeld worden
 • het verzorgend personeel van instituten voor mentaal gehandicapten
 • personeel van kinderkribben
 • ziekenverple(e)g(st)ers en kinderverzorg(st)ers van het dagonderwijs
 • gezinshelp(st)ers
 • ambulanciers
 • brandweerlieden
 • personeel van begrafenisondernemingen
 • personeel belast met de verkoop en het herstellen van toestellen voor medisch gebruik
 • onderwijzers van het bijzonder onderwijs voor gehandicapten
 • het opvoedend personeel van medisch-pedagogische instituten (M.P.I.)
 • werknemers van wasserijen die linnen wassen voor verzorgingsinstellingen
 • personeel belast met de begeleiding van en het toezicht op mentaal gehandicapten die in beschutte werkplaatsen werken

2° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis B virus

3° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden


Welke vaccinaties heb je nodig? 

Vaccins zijn er niet alleen voor kinderen. Ook als volwassene kan je een vaccinatie nodig hebben.

Dat is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

 • Je bent als kind niet voldoende gevaccineerd.
 • Een vaccinatie die je als kind hebt gekregen, moet herhaald worden.
 • Je werkt in een ziekenhuis en komt veel in contact met mensen met een besmettelijke ziekte.
 • Je gaat een avontuurlijke reis maken naar een tropische bestemming.
 • De winter staat voor de deur en je wil je beschermen tegen de griep.

Als je je afvraagt of je een vaccinatie nodig hebt, kan je het best raad vragen aan je huisarts.

Wordt je vaccin terugbetaald?

In het kader van de verplichte verzekering worden bepaalde vaccins volledig of gedeeltelijk terugbetaald door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). De ziekenfondsen zorgen voor een aanvullende terugbetaling of een terugbetaling van andere vaccins voor hun leden.

De vaccinatie tegen COVID-19 wordt door de gewesten gratis aangeboden.

Je huisarts en je ziekenfonds kunnen je meer informatie geven over de terugbetaling van een vaccin.

Wie is bevoegd voor het vaccinatiebeleid?

De vaccinatie van volwassenen is een gewestelijke bevoegdheid.

In het Vlaamse Gewest is het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) verantwoordelijk.

In het Brussels Gewest gaat het om een samenwerking tussen de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

In het Waalse Gewest is het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) bevoegd voor de materie.

Meer info ?

Meer informatie over vaccinatie in het algemeen vind je op de websites Laat je vaccineren en Vaccination Info (in het Frans).


Welke vaccinaties hebben kinderen nodig?

Enkel het vaccin tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is in België verplicht.

Om ernstige ziektes en epidemieën te voorkomen, zijn een tiental vaccins aanbevolen voor kinderen. De Hoge Gezondheidsraad heeft een vaccinatieschema opgesteld met aanbevelingen voor de gewestelijke autoriteiten.

De eerste vaccinatie gebeurt vanaf de leeftijd van acht weken. Na de eerste vaccinatieronde zijn kinderen enige tijd beschermd.

Voor sommige vaccins is een extra boostervaccinatie nodig om kinderen levenslang te beschermen.

Hoeveel kost vaccinatie?

De aanbevolen vaccins voor baby’s, kinderen en adolescenten zijn gratis als ze:

 • worden toegediend op de aanbevolen tijdstippen vermeld in het vaccinatieschema;
 • worden besteld door een gezondheidswerker in het kader van het vaccinatieprogramma.

De vaccinatie is gratis als je je kind laat vaccineren in een consultatiebureau van Kind en Gezin of het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE). Een raadpleging bij je huisarts of kinderarts moet je wel betalen.

Wie is bevoegd voor het vaccinatiebeleid?

De vaccinatie van kinderen is een gewestelijke bevoegdheid. De bevoegde commissies en agentschappen zijn dezelfde als die voor de vaccinatie van volwassenen.

Om kwaliteit en samenhang van aanpak op het vlak van preventief gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren te garanderen, zijn de bevoegdheden als volgt verdeeld: in de Vlaamse Gemeenschap is er Kind en Gezin, in de Federatie Wallonië-Brussel is er het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) en in de Duitstalige Gemeenschap is er het Amt für Gesundheit der Deutschsprachingen Gemeinschaft.

Deze verantwoordelijke instanties werken nauw samen met de gewesten (en de bevoegde commissies en agentschappen).

Meer info ?

Meer informatie over vaccinatie in het algemeen vind je op de websites Laat je vaccineren en Vaccination Info (in het Frans). Meer specifieke informatie over vaccinatie bij kinderen is beschikbaar op de pagina Vaccinaties op de website van Kind en Gezin, op de pagina La vaccination op de website van het Office de la Naissance et de l'Enfance (in het Frans) en op de pagina Impfungen op de website van Ostbelgien (in het Duits).


In de herfst en winter krijgt België vaak af te rekenen met een epidemie van griep (influenza). Tegen deze seizoensgriep kan je je laten vaccineren.

Het is belangrijk dat kwetsbare personen zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Daarom betaalt de ziekteverzekering het vaccin gedeeltelijk terug voor wie tot een risicogroep behoort. 

Iedereen kan het griepvaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheker, zonder voorschrift van een arts.

Wetenschappers denken dat het mogelijk is dat België en andere landen in West-Europa getroffen zullen worden door een grieppandemie. De overheid bereidt zich zo goed mogelijk op zo'n grieppandemie voor.

Je vindt meer info over de terugbetaling van het griepvaccin voor wie tot een van de risicogroepen behoort op de pagina Terugbetaling van het vaccin tegen de seizoensgriep op de site van het RIZIV