Dodelijk arbeidsongeval: wie krijgt welke vergoeding?

Wat is een dodelijk arbeidsongeval?

We spreken van een dodelijk arbeidsongeval als het slachtoffer onmiddellijk na het ongeval sterft of later aan de gevolgen van het ongeval overlijdt of als de letsels het overlijden van het slachtoffer hebben versneld.

Welke vergoedingen worden toegekend bij een dodelijk arbeidsongeval?

De begrafeniskosten
De verzekeringsonderneming stort een vergoeding aan de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald. Die vergoeding hangt af van het basisloon van het slachtoffer. Dat is het loon dat het slachtoffer heeft verdiend tijdens het jaar dat aan zijn ongeval is voorafgegaan voor de functie die hij op het moment van het ongeval uitoefende. Het basisloon wordt als volgt berekend: (basisloonvan het slachtoffer x 30)/365

De vervoerskosten
De verzekeringsonderneming betaalt alle kosten voor de overbrenging van het lichaam van het slachtoffer naar de plaats waar zijn familie hem wil begraven integraal terug, zelfs als het om een plaats in het buitenland gaat.

De rente
De rente wordt gestort aan de begunstigde(n) (zie hieronder) van het overleden slachtoffer. Ze hangt af van het basisloon van het slachtoffer en van zijn graad van verwantschap met de begunstigde(n). Naargelang de omstandigheden wordt de rente levenslang of voor een bepaalde tijd betaald.

Meer info? Meer informatie vindt u op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

De overlijdensbijslag
Een overlijdensbijslag wordt alleen gestort aan de begunstigde(n) van een slachtoffer met een blijvende ongeschiktheid dat na de herzieningstermijn is overleden aan de gevolgen van zijn arbeidsongeval. Die herzieningstermijn gaat in als het ongeval geregeld is en duurt 3 jaar. De overlijdensbijslag is een forfaitair bedrag dat naargelang de omstandigheden levenslang of voor een bepaalde tijd wordt betaald.

Wie heeft recht op een rente of een overlijdensbijslag?

Er zijn 5 categorieën van begunstigden. Ze worden ook wel rechthebbenden genoemd:

  1. de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (onder bepaalde voorwaarden). De echtgeno(o)t(e) die van het slachtoffer is gescheiden (van tafel en bed) heeft er ook recht op als hij/zij onderhoudsgeld ontvangt.
  2. de kinderen op voorwaarde dat ze wees zijn en nog kinderbijslag krijgen.
  3. de ouders als ze rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van het slachtoffer of met het slachtoffer onder hetzelfde dak woonden. Er mag bovendien geen kind als rechthebbende zijn.
  4. De kleinkinderen voor zover ze wees zijn en rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van het slachtoffer of met het slachtoffer onder hetzelfde dak woonden.
  5. De broers en zussen op voorwaarde dat er geen andere rechthebbenden zijn.