Brexit

Algemene stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. 

Om de verworven rechten van de Britse en Europese burgers te waarborgen, trad op 1 februari 2020 het terugtrekkingsakkoord in werking. 

Voor Britse en Europese burgers die vanaf 1 januari 2021 nieuwe rechten krijgen, is vanaf 1 januari 2021 de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van toepassing.

Je bevond je vóór 01/01/2021 in een grensoverschrijdende situatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Met ingang van 01/01/2021 is de Europese regelgeving in principe niet meer van toepassing. 
Desalniettemin waarborgt het Terugtrekkingsakkoord bepaalde socialezekerheidsrechten onder specifieke voorwaarden. 

Hier zijn enkele voorbeelden:

1) Belgische en Europese burgers die zich op 31/12/2020 in een grensoverschrijdende situatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk bevinden, d.w.z. : 

 • onderworpen zijn aan de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk, of
 • in het Verenigd Koninkrijk wonen en onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving, of 
 • werknemer of zelfstandige zijn in het Verenigd Koninkrijk en onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving of
 • houder van een verblijfs- of arbeidsvergunning in het Verenigd Koninkrijk 

Zolang zij, zonder onderbreking, zich in een van deze situaties bevinden, blijven deze mensen genieten van de Europese regelgeving inzake sociale zekerheid.  

 • Dit betekent dat je altijd onderworpen bent aan de wetgeving van één land en dus slechts in één land sociale zekerheidsbijdragen betaalt.
 • Je hebt dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waar je verzekerd bent.
 • Voor uitkeringen en verstrekkingen wordt rekening gehouden met eerdere tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen die in andere landen zijn vervuld (samentelling van tijdvakken).
 • Heb je recht op een uitkering van het ene land, ontvang je deze meestal ook als je in een ander land woont (exporteerbaarheid van uitkeringen).

Dit geldt ook voor Britten die zich in een vergelijkbare situatie met België bevinden.

2) Personen die zich in een grensoverschrijdende situatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk bevonden, maar dat niet meer zijn. Bijvoorbeeld: 

 • Je bent Belg en werkte van 2011 tot 2018 in het Verenigd Koninkrijk, daarna beëindigde je je activiteit en ging je een nieuwe arbeidsovereenkomst aan in België.  
 • Je bent Belg en hebt van 2019 tot 2022 in het Verenigd Koninkrijk gewerkt, daarna heb je je activiteit beëindigd en ben je in België een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan.

Deze mensen hebben er recht op dat hun tijdvakken van verzekering, arbeid en wonen in het Verenigd Koninkrijk en/of België vóór en na 31/12/2020 in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld voor het ouderdomspensioen

3) Medische zorg in geval van een tijdelijk verblijf begonnen voor 01/01/2021

Begint je verblijf in het Verenigd Koninkrijk voor 1 januari 2021, dan kan je je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) blijven gebruiken om tijdens je verblijf en tot het einde van je verblijf de nodige geneeskundige verzorging te ontvangen.

Op dezelfde manier kun je een in het Verenigd Koninkrijk geplande geneeskundige verzorging ontvangen als je daarvoor vóór 1 januari 2021 toestemming hebt gevraagd (document S2).

Dezelfde rechten worden, onder dezelfde voorwaarden, toegekend aan Britse burgers tijdens een tijdelijk verblijf in België.

Je bevindt je in een grensoverschrijdende situatie, tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, die  na 31/12/2020 begint.

Deze mensen bevonden zich nog niet eerder in een dergelijke situatie, of de situatie werd definitief onderbroken.

De sociale zekerheidssituatie van deze personen is vastgelegd in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, die op 1  januari 2021 in werking is getreden.

De overeenkomst heeft betrekking op Belgische en Europese burgers die zich vanaf 1 januari 2021 in een grensoverschrijdende situatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk bevinden en die legaal in de EU of het Verenigd Koninkrijk verblijven. 

Voorbeelden: 

 • Na zijn studie in België vertrekt een Belgische student in 2022 om werk te zoeken in het Verenigd Koninkrijk.
 • In maart 2021 wil een Brits onderdaan die in het Verenigd Koninkrijk woont en werkt naar België reizen om te bevallen.

De overeenkomst verleent je de volgende rechten:

 • Je bent altijd onderworpen aan de wetgeving van één land en betaalt dus slechts in één land sociale zekerheidsbijdragen.

NB: Wat de detachering betreft, geldt dit zolang het Verenigd Koninkrijk zijn wetgeving niet wijzigt.

 • Je hebt dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waar je verzekerd bent. Deze rechten worden je toegekend invoor alle takken van de sociale zekerheid, met uitzondering van de volgende uitkeringen, waarvoor de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk of de betrokken EU-lidstaat van toepassing zal zijn:
  • gezinsbijslagentoelagen
  • uitkeringen en verstrekkingen bij langdurige zorg langdurige verzorging
  • bijzondere, niet op bijdragen berustende uitkeringen
  • diensten voor geassisteerde conceptie  van begeleide voortplanting
  • verwarmingstoelagen

NB: Als je in het Verenigd Koninkrijk gaat wonen, kan het zijn dat je voor geneeskundige verzorging een bijdrage moet betalen om toegang te krijgen tot het nationale gezondheidszorgsysteem. Deze bijdrage kan je in sommige gevallen worden terugbetaald.

 • Voor uitkeringen en verstrekkingen worden eerdere tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen in andere landen in aanmerking genomen (samentelling van tijdvakken).
 • Als je recht hebt op een uitkering van het ene land, krijg je die meestal ook wanneer je in een ander land woont (exporteerbaarheid van uitkeringen), met uitzondering van invaliditeitsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen.

Dit geldt ook voor Britse onderdanen die zich in een vergelijkbare situatie met België bevinden.

 

Living in the UK: informatie voor Belgen in Verenigd Koninkrijk

Ingevolge de Brexit is de situatie van de Belgen in het Verenigd Koninkrijk enigszins veranderd, ook op het vlak van sociale zekerheid.

Om een eerste antwoord te geven op bepaalde door deze situatie ontstane vragen heeft de FOD Sociale Zekerheid een informatiefiche opgesteld.

Brochure Living in the UK : 

 

Chronologie van de BREXIT

23/06/2016: Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk. De meerderheid van de kiezers (51,89%) stemt voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

01/02/2020: BREXIT: het VK verlaat de EU. De overgangsperiode gaat van start. Tijdens deze overgangsperiode blijft het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan alle EU-regels. Dit geldt zowel voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk als voor Britse burgers in de EU.

01/02/2020: inwerkingtreding van het Terugtrekkingsovereenkomstakkoord

01/01/2021: Einde van de overgangsperiode en inwerkingtreding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer informatie over de gevolgen van de Brexit voor je persoonlijke situatie, zie ook: https://www.coming2belgium.be/ en https://www.leavingbelgium.be/ en https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit-impact.

Specifieke informatie per tak van de sociale zekerheid vind je op de websites van de openbare instellingen van sociale zekerheid: 

Geneeskundige verzorging https://www.inami.fgov.be/nl/themas/brexit/Paginas/default.aspx
Pensioenen https://www.sfpd.fgov.be/nl/brexit 
Toepasselijke wetgeving  voor werknemers https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/archief.html 
Toepasselijke wetgeving voor zelfstandigen https://www.rsvz.be/nl/internationaal?_ga=2.100390365.273386930.1611234987-1129544826.1570784497 
Tegemoet-komingen voor personen met een handicap

https://handicap.belgium.be/nl/news/151220-impact-brexit.htm

Zorgbudget https://www.vlaamsesocialebescherming.be/gevolgen-van-de-brexit-voor-de-vlaamse-sociale-bescherming
Groeipakket https://www.groeipakket.be/nl/veelgestelde-vragen#Brexit

Contact

Nog vragen? Je kan ons bereiken via e-mail: international@minsoc.fed.be