Brexit

Algemene stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Beide partijen (het Verenigd Koninkrijk en de EU) hebben overeenstemming bereikt over een terugtrekkingsakkoord dat op 1 februari 2020 in werking is getreden.

Situatie tot 31/12/2020

Dankzij deze overeenkomst blijven de specifieke EU-regels die de socialezekerheidsrechten van EU-burgers op basis van vier grondbeginselen beschermen, tot 31 december 2020 van toepassing:

 • Je blijft onderworpen aan de wetgeving van één land en betaalt dus slechts in één land socialezekerheidsbijdragen.
 • Je hebt dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waar je verzekerd bent.
 • voor uitkeringen wordt rekening gehouden met eerdere verzekerings-, tewerkstellings- en woontijdvakken in andere landen (samentelling van tijdvakken)
 • als je recht hebt op een uitkering van het ene land, ontvang je deze normaliter ook als je in een ander land woont (exporteerbaarheid).

Deze principes en regels gelden ook voor Britten die in België werken of wonen.

Situatie vanaf 01/01/2021

In principe is deze Europese regelgeving vanaf 01/01/2021 niet meer van toepassing. Niettemin waarborgt het terugtrekkingsakkoord bepaalde socialezekerheidsrechten onder specifieke voorwaarden. Hier zijn enkele voorbeelden:

1) Belgische en Europese burgers die zich op 31/12/2020 in een grensoverschrijdende situatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk bevinden, d.w.z.: 

 • onderworpen zijn aan de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk, of
 • in het Verenigd Koninkrijk woont en onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving, of
 • werknemer of zelfstandige zijn in het Verenigd Koninkrijk en onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving of 
 • houder zijn van een verblijfs- of arbeidsvergunning in het Verenigd Koninkrijk.

Zolang zij zich in een van deze situaties bevinden blijven zij zonder onderbreking genieten van de Europese regelgeving inzake sociale zekerheid,.  

Dit geldt ook voor Britten die zich in een vergelijkbare situatie met België bevinden.

2) Personen die zich in een grensoverschrijdende situatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk bevonden, maar dat niet meer zijn. Bijvoorbeeld:

 • je bent Belg en werkte van 2011 tot 2018 in het Verenigd Koninkrijk, daarna beëindigde je jouw activiteit en ging je een nieuwe arbeidsovereenkomst aan in België. 
 • je bent Belg en hebt van 2019 tot 2022 in het Verenigd Koninkrijk gewerkt, daarna heb je jouw activiteit beëindigd en ben je in België een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan.

Deze mensen hebben er recht op dat hun tijdvakken van verzekering, arbeid en wonen in het Verenigd Koninkrijk en/of België vóór en na 31/12/2020 in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld voor ouderdomspensioen.

3) Medische zorg in geval van een verblijf begonnen voor 01/01/2021

Als jouw verblijf in het Verenigd Koninkrijk voor 1 januari 2021 begint, kun je jouw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) blijven gebruiken om tijdens je verblijf en tot het einde van je verblijf de nodige geneeskundige verzorging te ontvangen.

Op dezelfde manier kun je een in het Verenigd Koninkrijk geplande geneeskundige verzorging ontvangen als u daarvoor vóór 1 januari 2021 toestemming hebt gekregen (document S2).

Dezelfde rechten worden, onder dezelfde voorwaarden, toegekend aan Britse burgers tijdens een verblijf in België.

4)Gevallen die niet onder de terugtrekkingsovereenkomst vallen

Voorbeelden:

 • Na zijn studie in België vertrekt een Belgische student in 2022 om werk te zoeken in het Verenigd Koninkrijk.
 • In maart 2021 wil een Brits staatsburger die in het Verenigd Koninkrijk woont en werkt naar België reizen om te bevallen.

De sociale zekerheidssituatie van deze personen, die niet in de terugtrekkingsovereenkomst zijn opgenomen, hangt af van de overeenkomst over de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, waarover momenteel wordt onderhandeld. Deze rubriek zal worden bijgewerkt zodra er meer informatie beschikbaar is.

Chronologie van de BREXIT

 • 23/06/2016: Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk. De meerderheid van de kiezers (51,89%) stemt voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
 • 01/02/2020: BREXIT: het VK verlaat de EU. De overgangsperiode gaat van start. Tijdens deze overgangsperiode blijft het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan alle EU-regels. Dit geldt zowel voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk als voor Britse burgers in de EU.
 • 01/01/2021: Einde van de overgangsperiode 

Voor meer informatie over de gevolgen van Brexit, zie ook: https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit-impact   

Contact

Heb je vragen? Je kan ons bereiken via e-mail: international@minsoc.fed.be