Statistieken van sociale bescherming

12 februari 2020 - De FOD Sociale Zekerheid publiceert de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure (Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van de Sociale Bescherming). Die biedt een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.

In 2017 bedroegen de uitgaven voor sociale bescherming in België 128,3 miljard euro. Ze kwamen neer op 29,22 % van het bbp.

In vergelijking met de gegevens van 2016 merken we een vermindering in de uitgaven voor werkloosheid. Ze vertegenwoordigen 2,51 % van het bbp in 2016, tegenover 1,91 % van het bbp in 2017. Deze vermindering is het gevolg van de verschillende maatregelen die de regering genomen heeft, en een methodologische correctie van de ESSOBS-statistieken.

Voor de vergrijzingskosten merken we een verhoging op in 2017. Zij vertegenwoordigen 10,62 % van het bbp in 2016, maar 11,06 % van het bbp in 2017. Dit heeft te maken met de vergrijzing van de bevolking en de toename van de levensverwachting.

In de uitgaven voor ziekte en geneeskundige verzorging merken we ook een lichte verhoging. Zij vertegenwoordigen 7,37 % van het bbp in 2016, tegenover 7,41 % van het bbp in 2017.

Verder in de brochure, vergelijken we de gegevens 2016 van ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie. De gegevens waren op het moment van de opmaak van deze brochure de recentste die door Eurostat werden gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de Belgische uitgaven voor sociale bescherming in termen van het bbp zich licht boven het EU-gemiddelde situeerden. De uitgaven van de EU28 voor de sociale bescherming bedroegen 28,05 % van het bbp, en dat tegenover 29,22 % van het bbp voor België.

Deze brochure is vooral een beknopte cijferbron over de sociale bescherming voor alle doelgroepen. De FOD Sociale Zekerheid verzamelt deze cijfers bij zijn verschillende partners om te voldoen aan de Belgische internationale rapporteringsverplichtingen.

Statistieken van de sociale bescherming