Vergoeding tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij beroepsziekte

Soorten vergoedingen

Als slachtoffer van een beroepsziekte kun je recht hebben op volgende vergoedingen van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris):

Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij beroepsziekte

Als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent omwille van een beroepsziekte, kan je nog herstellen en je werk hervatten. Na een bepaalde periode heb je dus ook geen recht meer op je vergoeding van Fedris.

Hoeveel bedraagt mijn vergoeding?

Als je volledig tijdelijk arbeidsongeschikt bent, kan je niet meer werken door je beroepsziekte. Als je werknemer bent in de privésector, dan heb je recht op 90% van je basisloon. Je krijgt een gemiddelde dagvergoeding (je basisloon gedeeld door 365) per kalenderdag dat je arbeidsongeschikt bent.

Als je gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt bent (1 tot 65%), kan je in principe dus nog werken. Je ontvangt dan een schadevergoeding voor het loonverlies dat je eventueel lijdt.

Je hebt alleen recht op een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid als:

  • de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid minstens 15 dagen is, en
  • je de aanvraag hebt ingediend tijdens de periode waarin de symptomen van de beroepsziekte aanwezig zijn, en
  • de periode maximum 365 dagen voor de datum van aanvraag ingaat.

Voor werknemers bij provincies of gemeenten gelden dezelfde principes.

Een blijvende arbeidsongeschiktheid kan volgen op een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Hoe lang moet ik wachten op een volgende vergoeding?

Als werknemer uit de privésector krijg je je vergoeding voor een blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid op maandelijkse basis uitbetaald. De betaling gebeurt gewoonlijk op het einde van de maand, en voor het eerst op het einde van de maand die volgt op de beslissing. De achterstallen volgen na de verrekening van al uitbetaalde vergoedingen tijdens die periodes (vnl. gewaarborgd loon, ZIV-uitkeringen).

Als het bedrag van de nettovergoeding vrij klein is, wordt de betaling slechts driemaandelijks uitgevoerd, namelijk op het einde van de maanden maart, juni, september en december.

Werknemers bij provincies of gemeenten informeren best bij de personeelsdienst van hun administratie hoe de uitbetaling wordt geregeld. Vaak is de regeling gelijkaardig aan die van de privésector, maar er kunnen uitzonderingen zijn. Vergoedingen van minder dan 16% worden maar één maal per jaar uitbetaald.

Zijn er afhoudingen?

Over het algemeen houdt Fedris al op voorhand een sociale zekerheidsbijdrage en een bedrijfsvoorheffing af van de vergoedingen voor voormalige of huidige werknemers uit de privésector. Werknemers uit de overheidssector informeren zich best bij de personeelsdienst van hun administratie.

Als je je vergoeding moet vermelden op je belastingaangifte, stuurt Fedris je een belastingfiche. Bij een elektronische aangifte van je belastingen zal de vergoeding beroepsziekten al automatisch ingevuld zijn.