Procedure voor de erkenning van je beroepsziekte

Wat zijn de voorwaarden voor een vergoeding?

Je kan een vergoeding krijgen van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) als je gelijktijdig aan drie voorwaarden voldoet:

 • Werken in één van de volgende statuten
  • werknemer in de privésector,
  • mijnwerker of gelijkgestelde,
  • zeevarende van de koopvaardijvloot,
  • je volgde na een lichamelijke arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een beroepsherscholing op grond van een wet of decreet,
  • scholier of student, of
  • leerjongen of stagiair, ook als je geen loon kreeg, of
  • werknemer bij een provinciale of gemeentelijke overheid (aparte procedure).
 • tijdens die tewerkstelling blootgesteld zijn aan het beroepsrisico op de ziekte waaraan je lijdt. Dit wil zeggen dat het risico om een bepaalde ziekte te krijgen beduidend groter is op je werk dan in de samenleving. Je ziekte is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat je op je werk blootgesteld was aan dit risico;
 • een ziekte krijgen die voorkomt op de lijst van beroepsziekten of – als dit niet het geval is – zelf een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen je ziekte en je beroep kunnen bewijzen.

Er is geen verplichte verzekering beroepsziekten voor zelfstandigen. Zij kunnen een beroep doen op het stelsel van de ziekte-invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen.
Werk je voor een andere overheidsdienst, dan neem je best contact op met je personeelsdienst, die op zijn beurt de bevoegde medische dienst (Medex, Ethias...) op de hoogte zal brengen. Zij kunnen dan een medische expertise aanvragen bij Fedris.

Hoe vraag ik een vergoeding aan?

Als (voormalig of huidig) werknemer bij een gemeente of provincie

De administratieve weg die een aanvraag moet volgen, kan verschillen afhankelijk van de gemeente of provincie. Voor meer informatie neem je best contact op met je personeelsdienst. In de praktijk doet een gemeente of provincie altijd een beroep op Fedris. Als werknemer moet je dus zeker het formulier 601N invullen en je arts vragen om het formulier 603N in te vullen. De personeelsdienst vult het formulier 601 N aan en stuurt beide formulieren (samen met eventuele medische bewijsstukken) naar Fedris. Fedris geeft een advies aan de gemeente of provincie. Het zijn de administraties zelf die de beslissing nemen om je al dan niet te vergoeden. Zij staan ook in voor de betaling. Als herverzekeraar betaalt Fedris hen terug.

Als (voormalig of huidig) werknemer uit de privésector

Je vult het formulier 501N in en vraagt je arts om het formulier 503N in te vullen. Je verstuurt beide formulieren (samen met eventuele medische bewijsstukken) naar Fedris.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De weg die een aanvraag bij Fedris volgt, is niet altijd dezelfde. Fedris stippelt altijd het pad uit waarop het zo snel mogelijk een beslissing kan nemen. Soms zullen bepaalde onderzoeken eerst worden uitgevoerd terwijl in andere gevallen alle onderzoeken gelijktijdig worden opgestart. Rekening houdend met deze nuance, is dit de standaardprocedure:

 1. Fedris voert een administratieve controle uit en vraagt eventuele bijkomende gegevens op.
 2. Een arts bekijkt de formulieren en eventuele medische bewijsstukken. Soms vraagt de arts bijkomende medische stukken op. Vaak zal je een medisch onderzoek moeten ondergaan bij Fedris (oproep per brief).
 3. Een ingenieur onderzoekt of je bent blootgesteld aan een beroepsrisico om een dergelijke ziekte te krijgen.
 4. Op basis van deze informatie verstuurt Fedris een gemotiveerde beslissing per aangetekende brief. Als je een positief antwoord ontvangt, zal de beslissing onder meer de volgende elementen bevatten:
 5. Fedris betaalt je rechtstreeks de vergoeding (of aan de provincie of gemeente nadat ze je betaald heeft).
 6. Als je niet akkoord bent met de beslissing, kan je hiertegen beroep aantekenen bij een arbeidsrechtbank. Dit beroep moet worden ingediend in de loop van het jaar dat volgt op de datum waarop de beslissing aan jou werd meegedeeld, onder de vorm van een verzoekschrift op tegenspraak of een dagvaarding.
 7. Op lange termijn kunnen bijkomende onderzoeken worden gepland om de evolutie van de ziekte op te volgen.