Arbeidsongeschiktheid door ziekte

Als een werknemer door ziekte of een ongeval niet in staat is om zijn werk uit te voeren, dan wordt zijn arbeidsovereenkomst geschorst. In een eerste periode blijft het loon ten laste van de werkgever: het betreft het gewaarborgd loon.  Houdt de arbeidsongeschiktheid gedurende langere tijd aan, dan krijgt de werknemer een vervangingsinkomen dat wordt vergoed door de verplichte ziekteverzekering.

Een werknemer die om gezondheidsredenen niet meer in staat is om te werken, moet:

  • de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen.
  • de werkgever binnen de voorziene termijn een medisch attest bezorgen.
  • zich indien nodig onderwerpen aan het onderzoek van een controlearts.

Gewaarborgd loon tijdens de eerste dagen arbeidsongeschiktheid

De eerste dagen arbeidsongeschiktheid worden door de werkgever betaald:

  • Voor bedienden is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid.
  • Voor arbeiders is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 7 dagen; daarna krijgen ze gedurende 7 dagen 85,88% van hun normale loon. Van de 15e tot de 30e dag arbeidsongeschiktheid hebben arbeiders recht op een percentage van hun loon. Ook dat percentage wordt door de werkgever betaald.

Als de arbeidsongeschiktheid lang gaat duren, moet je het ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat is ingevuld door de behandelende arts. Bedienden moeten het ziekenfonds waarschuwen binnen 28 dagen en arbeiders binnen 14 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Zelfstandigen die omwille van een ziekte hun professionele activiteit moeten of willen onderbreken, kunnen een beroep doen op een vervangende ondernemer. Deze neemt de zaak tijdelijk over. Deze vervanging is mogelijk voor een periode van maximum 30 dagen per jaar, tenzij de afwezige zelfstandige tijdelijk arbeidsongeschikt of invalide is, met moederschapsrust is of zorgt voor een ernstig ziek kind of een terminaal ziek familielid. Dan wordt deze periode afgestemd op het ziekteverloop.