Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

België verlaten

In deze rubriek vindt u informatie in verband met uw rechten op sociale zekerheid in het buitenland.

Deze informatie belangt u aan als u:

 • bijdraagt of bijgedragen hebt aan de Belgische sociale zekerheid ,
 • leeft of geleefd hebt in België, en
 • vertrekt of vertrokken bent naar het buitenland om er te leven, te werken, te studeren, van uw pensioen te genieten,...

Deze informatie belangt u niet aan als u:

 • naar het buitenland vertrekt op vakantie, of
 • u zich vestigt in België om er te wonen, te werken, te studeren,...

Nationaliteit

De toepassing van sommige internationale overeenkomsten verschilt in functie van de nationaliteit.
Selecteer uw nationaliteit in de lijst. Indien uw nationaliteit niet voorkomt in de lijst, kies "Andere".

Land van bestemming

In deze lijst zijn enkel de landen opgenomen waarmee België verbonden is door middel van een internationale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid.
Indien het land van bestemming niet voorkomt in deze lijst, kies dan "Andere" om de informatie te bekomen.

Statuut

U dient een statuut uit deze lijst te kiezen. U ontvangt de gegevens specifiek van toepassing op dit statuut. U dient een nieuwe zoekopdracht in te voeren om informatie over een ander statuut te krijgen.

Werknemer

Een persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is in dienst van een werkgever.

Ambtenaar

Een persoon die werkt in een overheidsdienst of een daaraan gelijkgestelde persoon.

Zelfstandige (activiteit anders dan in loondienst)

Een persoon die een beroepsactiviteit uitoefent zonder gebonden te zijn aan een arbeidsovereenkomst of een statuut.

Persoon werkzaam bij het internationaal vervoer
 • internationale transporteur in loondienst: een persoon die behoort tot het rijdend, varend of vliegend personeel van een onderneming welke voor rekening van anderen internationaal vervoer van personen of goederen per spoor, over de weg, door de lucht of over de binnenwateren verricht
 • zelfstandig internationale transporteur: een persoon die voor eigen rekening internationaal vervoer van personen of goederen per spoor, over de weg, door de lucht of over de binnenwateren verricht.
Schipper
 • binnenschipper in loondienst: een varende werknemer die zijn beroepsactiviteit uitoefent aan boord van een schip bestemd voor de commerciële binnenvaart.
 • zelfstandige binnenschipper: een varende zelfstandige die beroepsactiviteit uitoefent aan boord van schip bestemd voor de commerciële binnenvaart.
Grensarbeider (Werkzaam in België)
 • werknemer: een persoon die werkt in België maar in een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland woont en minstens een keer per week naar huis terugkeert.
 • zelfstandige: een persoon die werkt in België maar in een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland woont en minstens een keer per week naar huis terugkeert.
Grensarbeider (Woonachtig in België)
 • werknemer: een persoon die werkt in een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland maar in België woont en minstens een keer per week naar huis terugkeert.
 • zelfstandige: een persoon die werkt in een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland maar in België woont en minstens een keer per week naar huis terugkeert.
Gedetacheerde
 • werknemer: een werknemer die gewoonlijk in België is tewerkgesteld en die voor een bepaalde duur in een ander land arbeid verricht voor rekening van zijn werkgever.
 • zelfstandige: een zelfstandige die gewoonlijk werkzaam is in België en die voor een bepaalde duur in een ander land arbeid verricht voor zijn eigen rekening.
 • ambtenaar: een ambtenaar die gewoonlijk in België is tewerkgesteld door zijn administratie en die voor een bepaalde duur in een ander land arbeid verricht voor rekening van die administratie.
Werkloze

Een persoon die een Belgische werkloosheidsuitkering ontvangt.

Gepensioneerde
 • werknemer: een persoon die een wettelijk pensioen van de openbare sector ontvangt of die een overlevingspensioen ontvangt als rechthebbende van een vastbenoemde ambtenaar, na diens overlijden.
 • ambtenaar: een persoon die een wettelijk pensioen van de openbare sector ontvangt of die een overlevingspensioen ontvangt als rechthebbende van een vastbenoemde ambtenaar, na diens overlijden.
 • zelfstandige: een persoon die een wettelijk pensioen van de openbare sector ontvangt of die een overlevingspensioen ontvangt als rechthebbende van een ambtenaar, na diens overlijden.
Invalide
 • werknemer: een persoon die door een ziekte of een ongeval sinds meer dan twaalf maanden arbeidsongeschikt is.
  (N.B. arbeidsongevallen en beroepsziekten buiten beschouwing gelaten.)
 • zelfstandige een persoon die door een ziekte of een ongeval sinds meer dan twaalf maanden arbeidsongeschikt is.
  (N.B. arbeidsongevallen en beroepsziekten buiten beschouwing gelaten.)
Student

Iedere andere persoon dan een werknemer of een zelfstandige of een lid van diens gezin of een nagelaten betrekking, die een studie of een beroepsopleiding volgt welke leidt tot een officieel erkende kwalificatie.

Zeevarende

Een zeeman ter koopvaardij die geregistreerd is bij de Belgische Pool van de zeelieden ter koopvaardij.

Persoon met oopbaanonderbreking

Een persoon die voor een overheidsdienst werkt en die zijn arbeidsprestaties gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk heeft onderbroken.

Persoon met tijdskrediet

Een persoon die zijn arbeidsprestaties gedurende een bepaald periode geheel of gedeeltelijk heeft onderbroken.

Persoon met brugpensioen

Een persoon die, in geval van ontslag, bovenop de uitkering voor volledige werkloosheid, een aanvullende vergoeding ontvangt ten laste van de werkgever of van een fonds dat voor hem optreedt.

Prestatie

U dient in deze lijst een socialezekerheidsprestatie te kiezen.
U krijgt dan de specifieke informatie van toepassing op die prestatie.
U dient een nieuwe zoekopdracht in te voeren om informatie over een andere prestatie te krijgen.